Share

BEYANA GÖRE RUHSAT ALMA ESNASINDA İSTENEN BELGELER

BEYANA GÖRE RUHSAT ALMA ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 1)Çevre Temizlik vergisinin ödendiğine dair makbuz ve ilan reklâm kaydı.

 2)Başvuru Formu.

 3)Kira Kontratı ve Tapu sureti( İşletici adına veya beyan edilen adres için ayrıca kira kontratının mal sahibi adına vekâleten imzalayan kişinin vekâletnamesi ibraz edilecektir.

 4)Maliye Vergi levhası fotokopisi (Beyan edilen adres için).

 5)Esnaf ve Sanatkâr ise sicil tasdiknamesi veya Ticaret odası sicil kaydı.

 6)Ustalık Belgesi Milli Eğitim Bakanlığından.(Belge başkası adına ise noter tasdikli taahhütnamenin aslı.

 7)İşyeri açılacak yer mesken ise karar defterinden tüm kat malikleri oy birliği ile noter onaylı muvafakat.

 8)Yapı kullanma izin belgesi veya tapu (kullanış amacına uygun)

 9)Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri.(Şirketler için)

 10)Devir ve ortaklık işlemlerinde noter onaylı devir senedi ve eski ruhsatın aslı.

 11)Şahıslardan dört adet resim.

 12)Dernek yazısı.

 13)Bağlı bulundukları odadan üyelik belgesi.

 14)Oto galerilerinden Mali zorunluluk sorumluluk sigortası

 15)Tüp bayilerinden sorumluluk sigortası bayilik belgesi ve noter onaylı kat malikleri muvafakati aslı.

 16)İşyerlerinde her altı metre karede bir yangın tüpü bulundurulması yangın tüpleri faturası ruhsat alacak kişi adına olacak

 17)Çevre sağlığı raporu

 18)Belediye Fen işleri görüşü

 19)Zabıta Müdürlüğü görüşü.

 20)İtfaiye Müdürlüğü görüşü.

 21)Kimlik Fotokopisi ve İkametgâh ilmühaberi.

 22)Sabıka Kaydı ve bulaşıcı Hastalığı olmadığına dair sağlık raporu

 23)Gürültü Raporu Çevre il Müdürlüğünden

Oluşturulma Tarihi : 09.08.2016