Share

2018 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 04.06.2018 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR:

 

 5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesinin 7.Fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 7.Fıkrası gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04.06.2018 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe gündeme eklenen Fen İşleri Müdürlüğünün 01.06.2018 tarih E.9 sayılı müzekkeresindeki İlçemizdeki  cadde, sokak ve yol düzenleme çalışmaları  işi için,İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden kredi kullanılmasına ve kredi işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına tam yetki verilmesine ilişkin yapılan görüşmelerde;
      İlçemizde bulunan mevcut bulunan parklarımızın onarımı, Cadde Sokak ve Yol Düzenleme Çalışmaları Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.' den 6.000.000,00 (altı milyon)TL. kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik tüketim vergisi, işgal harcı  ve kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.'ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Menderes ATİLLA' nın veya görevlendireceği kişi yada kişilerin yetkili kılınmasının kabulüne Mecliste yapılan işaretli oylama sonucu, 8 red oyuna karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

04.06.2018 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04.06.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.07.2018 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 04.06.2017