Share

2018 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.05.2018 TARİHLİ VE 21 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Gündem Maddesi olan İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;
      1- Plan Bütçe Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Abdüsamet DİKMEN, Cuma BUDAK ve Fethullah ZENGİN' in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
      2- İmar Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Mehmet BAYOL, Şehmus BAYIR ve Mehmet DOLUK' un komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
      3-Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cemal KARATAY, Rüstem CEYLAN ve Mehmet DAĞTEKİN' in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
      5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.02.05.2018 TARİHLİ VE 22 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Belediyemiz 2017 Yılı İdare kesin Hesapları ihtiva eden plan bütçe komisyonu raporu ve Cetveller üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
Madde 1- 2017 Bütçe yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;
Personel Giderleri                               6.560.006,65 TL.
SGK Devlet Primi Giderleri                         924.960,80 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri                        23.001.047,03 TL.
Faiz Giderleri                                         523.275,01 TL.
Cari Transferler                                     1.997.275,69 TL.
Sermaye Giderleri                                    9.137.696,51 TL.
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ                              42.144.261,69 TL.
Madde2- 2017 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde Gösterildiği Üzere;
Vergi Gelirleri                                     809.911,85 TL.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                        2.951.122,49 TL.
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir             24.949.393,08 TL.
Diğer Gelirler                                       25.034.663,04 TL.
Sermaye Gelirleri                                         8.353,00 TL.
TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ                               53.753.443,46 TL.
Madde3-  2017 Yılı Bütçesinde Ödenek Hareketleri Aşağıdaki Şekilde Gerçekleşmiştir;
2016 Yılında Devredilen Ödenek                                0,00 TL.
2017 Yılı Bütçe Ödeneği                              50.000.000,00 TL.
Aktarma Yoluyla İlave Edilen Ödenek                   4.650.000,00 TL.
Aktarma Yoluyla Düşülen Ödenek                        4.650.000,00 TL.
Toplam Ödenek                                        54.650.000,00 TL.
Toplam Harcama                                       42.144.261,69 TL.
İmha Edilen Ödenek                                    7.855.738,31 TL.
Madde 4-Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.
Madde 5-Önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti 1.587.377,34 TL.
Madde 6- Önceki yıllardan Devreden Tahakkuk artığı 4.371.768,19 TL'dir.
      Belediye Meclisinde maddeler halinde görüşülen 2017 Bütçe Yılı Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Kanunun 61.Maddesi gereğince kabulüne, plan bütçe komisyonu raporu ve ekli idare kesin hesap cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi gereğince onanmasına, gereği için cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden Meclis Nedim DELİKTAŞ, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK,  Mehmet DAĞTEKİN' in "İdare Kesin Hesap bir günde görüşülemeyeceği" gerekçesi ile 8 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.02.05.2018 TARİHLİ VE 23 SAYILI KARAR:


 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan V. Abbas DENİZ’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclis Gündemine eklenen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 02.05.2018 tarih ve 6 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      İlçemiz Büyükçaylı Mahallesi Büyüktatlıca Sokağı sakinlerinden Naif ADMIŞ ve arkadaşlarının Başkanlık Makamına sunmuş oldukları dilekçede sokaklarının Büyükçaylı Mahallesinden ayrılarak müstakil bir mahalle statüsüne kavuşturulmasını talep etmişlerdir.
      Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu; ayrılma talebinde bulunan Büyüktatlıca Sokağının Büyükçaylı Mahallesine 6 kilometre mesafede bulunduğunu, yaklaşık 600 nüfusa sahip olduğu, muhtarlık iş ve işlemlerinde ve öğrenci taşıma hizmetlerinde özellikle kış mevsiminde ulaşımda zorluklarla karşılaşıldığı, sokağın kamu hizmetlerinden yeterince faydalanmadığı değerlendirilmektedir.
      Büyüktatlıca Sokağı sakinlerinin talepleri göz önüne alınarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesi 2. Bendindeki "Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur." Hükmü gereğince Kuzeyi Eyyübiye İlçesine bağlı Yolbaşı Mahallesi Vize Sokağı, Kuzeydoğusunda Büyükçaylı Mahallesine bağlı Küçüktalıca Sokağı ve TİGEM arazisi, Güneyinde Harran İlçesine bağlı Türkoğlu Mahallesi, Batısında Eyyübiye İlçesine bağlı Keskin Mahallesi ve Kuzeybatısında Büyükçaylı Mahallesine bağlı Kuzeyevleri Küme Evi bulunan BÜYÜKTATLICA Sokağının Büyükçaylı mahallesinden ayrılmasına ve aynı adla yeni bir mahalle oluşturulmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Nedim DELİKTAŞ, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK,  Mehmet DAĞTEKİN' in "Mahalle kurulması konusuna yeterince vakıf olmadıkları ve halkın görüşüne yeteri kadar önem verilip verilmediğini bilmemeleri" gerekçesi ile 8 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.02.05.2018 TARİHLİ VE 24 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 04.06.2018 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 02.05.2018