Share

2018 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

02.04.2018 TARİHLİ VE 16 SAYILI KARAR:

 

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.04.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe bir yıl süre ile görev yapacak encümen üyelerinin seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylamada; Meclis Üyelerinden;

                Cemal BOZ' a 14 oy

                Hüseyin EKİM' e 14 oy

                Mehmet DAĞTEKİN' e 9 oy

                Nedim DELİKTAŞ' a 9 oy

      Çıktığı görüldüğünden en çok oyu alan Meclis Üyeleri Cemal BOZ ve Hüseyin EKİM' i bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

02.04.2018 TARİHLİ VE 17 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.04.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      5393 Sayılı belediye Kanununun 56. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 1. fıkrası gereğince Belediye Başkan vekili Faaliyet raporunu okumak üzere Yerini Meclis Birinci Başkan Vekili Abbas DENİZ' e bıraktı.

      Belediye Başkanı bir yıllık faaliyet raporunu birim birim ve madde madde meclisin önünde okudu. Başkan vekili Faaliyet Raporu üzerinde Meclis Üyelerine söz verdi.

Söz alan meclis üyesi olmadı. 

      Başkan Vekili okunan faaliyet raporunu meclisin onayına sundu, yapılan açık oylamada Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN' in raporun 1 oturumda görüşülmeyeceği ve önlerine doküman konulmaması gerekçesi ile 9 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla Belediye Başkanının bir yıllık faaliyetlerinin yeterliliğine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

02.04.2018 TARİHLİ VE 18 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.04.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı

      Gündem maddesi olan Belediyenin hesaplarının denetimi ile ilgili Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan denetim raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

      Denetim Komisyonunca yapılan 45 günlük bir çalışma sonucunda oluşturulan denetim komisyonu raporu Komisyon Başkanı tarafından meclisin bilgisine sunuldu. Komisyon Başkanı Denetim esnasında harcama ve gelirlerde mevzuata aykırı herhangi bir işlem yâda ödemeye rastlanılmadığı belirttikten sonra yapılan açık oylamada raporun, Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN' in raporun 1 oturumda görüşülmeyeceği ve önlerine doküman konulmaması gerekçesi ile 9 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne, Denetim Komisyonu üyelerine toplandıkları günler için huzur hakkı ücretlerinin ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

02.04.2018 TARİHLİ VE 19 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.04.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.  

      Meclisçe gündeme eklenen Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 3 sayılı müzekkeresi ekinde yer alan dilekçede Mahalle İsim Değişikliği üzerinde yapılan görüşmelerde;

      Yukarıtaşyalak Mahalle Muhtarı Siraç ÖZGÜÇ ile Mahalle azaları Mehmet TUNCEL, Yasin ÇELİK, Kasım YAPAR ve İdris AKAN' ın  14.02.2018 tarih ve billa sayılı dilekçelerinde Yukarıtaşyalak olan Mahalle isminin birçok yazışmada hatalı yazıldığını ve alay konusu olduğunu belirterek mahallerinin isminin değiştirilmesini talep etmektedir.

      Yukarıtaşyalak isminin değiştirilmesi durumunda Aşağıtaşyalak Mahallesi ismi anlamını yitireceğinden ve aynı gerekçe ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesindeki "Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.

      Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/15 md.) Belediye sınırları içinde nüfusu 500' ün altında mahalle kurulamaz.

      Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır." Hükme göre YUKARITAŞYALAK Mahalle isminin AKTEPE, AŞAĞITAŞYALAK Mahallesinin isminin de GÜLTEPE Mahallesi olarak isim değişikliğinin yapılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN' in Mahalle sakinlerinin görüşüne başvurulmadığı gerekçesi ile 9 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

 

02.04.2018 TARİHLİ VE 20 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 02.04.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN' in başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.05.2018 tarihinde saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 02.04.2018