Share

2018 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

05.03.2018 TARİHLİ VE 10 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 05.03.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.  

Meclisçe gündem maddesi olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve 1 sayılı müzekkeresi ekindeki Yönetmelik üzerinde yapılan görüşmelerde;         

5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49.maddeleri ve 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esasları çerçevesinde Ceylanpınar Belediye Meclisinin 03.07.2017 tarih ve 24 sayılı kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiştir. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce hazırlanmış olan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin (m) bendi gereğince onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

05.03.2018 TARİHLİ VE 11 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05.03.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan vekili Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe gündeme eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 01.03.2018 tarih ve E.5 sayılı Araç Alımı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

      Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan; 1 (Bir) adet Silindir Toprak İş Makinası, 1 (Bir) adet Ekskavatör Kepçe ve 3 (Üç) adet Damperli Kamyondan oluşan iş makinası ve araçların 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.Maddesi gereğince alınmasına gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

05.03.2018 TARİHLİ VE 12 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 05.03.2018 tarihinde Meclis 1. Başkanvekili Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.    

Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.02.2018 tarihli ve E.48 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;   

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur."  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 10. Maddesindeki; Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel ve 11.Maddesindeki; "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle meclise sunulur." Hükmü gereğince;

      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü (I Sayılı Kütük)' e göre 1-4 dereceler arasında ihdas edilmesi gereken, 4 adet Uzman kadrosundan, 3 adetinin sehven 5 derecelik olarak ihdas edilmiş olması sebebiyle, halen boş olan 5 derecelik 3 adet Uzman kadrosunun iptal edilip yerine 4 Derecelik 3 adet Uzman Kadrosunun ihdasına ekli norm kadro cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN' in gerekçesiz red oyuna karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

 

05.03.2018 TARİHLİ VE 13 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Mart ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 05.03.2018 tarihinde Meclis 1.Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.  

 Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02/04/2018 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.03.2018