Share

2018 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.01.2018 TARİHLİ VE 01 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.01.2018 tarihinde Belediye Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ’ in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

         Meclisçe Gündem maddesi olan 2018 yılı Gelir tariflerinin görüşülmesi ve karara bağlanması üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

334 Madde’ den oluşan 2018 yılı gelir tarifelerinin geneli için yapılan oylamada Birleşime iştirak eden Meclis üyelerinin oy birliği ile kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

03.01.2018 TARİHLİ VE 02 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.01.2018 tarihinde Belediye 1.Başkanvekili Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündem Maddesi olan Bahçelievler Mahallesi 299 Ada 1 Nolu Parselin İlçe Müftülüğüne Tahsisi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2017 tarihli ve E.46 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      İlgi yazı ile tahsisi talep edilen ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ibadet alanı olarak planlanmış olan Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 299 Ada 1 Nolu parselin Ceylanpınar ilçe Müftülüğüne Cami ve müştemilatlarının yapılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. Maddesinin (h) bendi ve 18. Maddesinin (e) bendine göre tahsisine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


03.01.2018 TARİHLİ VE 03 SAYILI KARAR:


02.01.2018 tarih ve 1 sayılı Belediye Başkanlığı Makamından havale edilen gerekçe raporu İncelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde:
       696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan " İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir" hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen "(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır." hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için. Kurulacak olan 50.000 TL sermayeli CEYBEL PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ'ne Belediyenin  % 100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 03.01.2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir.

03.01.2018 TARİHLİ VE 04 SAYILI KARAR:


393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.01.2018 tarihinde Belediye 1.Başkanvekili Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündeme eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02.01.2018 tarihli ve E.1 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      İlçemizde artan nüfus yoğunluğu, merkezdeki Suriye' li sığınmacı sayısındaki artış ve 6360 sayılı yasa ile 31.03.2014 tarihi itibariyle, Büyükşehir statüsüne geçmiş olmamızla birlikte artan hizmet taleplerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyemize hibe edilmiş olan 63 SL 760 plakalı 2015 model emişli vidanjör aracımıza sulama aparatı eklenmek suretiyle ikinci bir sulama aracına ihtiyaç bulunmaktadır. Bahse konu aracın sulama aracına dönüştürülmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


04.01.2018 TARİHLİ VE 05 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.01.2018 tarihinde Belediye Meclis 1.Başkanvekili Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
       Meclisçe Gündem Maddesi olan Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel sayısı ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkersi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
       Belediyemizde 2018 yılında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.Fıkrası ve 4. Fıkrası gereğince münhal bulunan THS 4 dereceli 1 Peyzaj Mimar, THS 8 dereceli 2 Mimar, THS 5 dereceli 1 Mühendis, THS 8 dereceli 4 Mühendis, THS 6 dereceli 1 şehir Plancısı, THS 8 dereceli 1 Topograf, THS 5 dereceli 4 Tekniker, THS 6 dereceli 3 Tekniker, THS 7 dereceli 1 Tekniker, THS 9 dereceli 2 Tekniker, THS 10 dereceli 2 Tekniker, THS 3 dereceli 1 Teknisyen, THS 6 dereceli 1 Teknisyen ve THS 10 dereceli 2 Teknisyen, GİH 7 Dereceli 1 Eğitmen, THS 8 dereceli Ekonomist, THS 5 derecelik Programcı kadrolarında Tam Zamanlı ve AH sınıfından 1 adet Avukat kadrosunda Kısmı Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına,
       2018 yılında da çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerimizden Kısmi Sözleşmeli Avukat'a 1.400,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimarların her birine 2.673,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Peyzaj Mimarına 2.673,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendislerin her birine 2.673,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Şehir Plancısına 2.673,00 TL,Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknikerlerin her birine 1.603,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomistin her birine 1.500,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmenin her birine 1.500,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcının her birine 1.500,00 TL Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknisyenlerin her birine 1.496,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Topografa 1.400,00 TL net aylık ödenmesine, yıl içerisinde memur maaş artışlarının ücretlerine yansıtılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


04.01.2018 TARİHLİ VE 06 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04.01.2018 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
       Meclisçe Gündem Maddesi olan Denetim Komisyonun oluşturulması ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;
       Belediye Meclis 1. Başkanvekili Abbas DENİZ gruplardan adaylarını belirtmelerini istedi, Barış ve Demokrasi Partisi Grubu Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasının kabul edilmemesinden dolayı komisyona üye vermeyeceklerini belirtti. Başkanvekili Barış ve Demokrasi Partisi Grubu üyelerine kendi başına aday olup olmadığını sordu. Hiçbir üye aday olmadı ve Barış ve Demokrasi Grubu oylamaya katılmayarak Toplantıdan ayrıldı. Bunun üzerine Meclis 1. Başkanvekili Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan Komisyon için 3 üyenin belirtilmesini talep etti. Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup sözcüsü Şehmus BAYIR, Murat DAŞ ve Cemal KARATAY' ın Denetim Komisyonu Üyeliği için aday gösterildiklerini belirtti.
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi gereğince, Denetim Komisyonun oluşturulması için yapılan gizli oylama neticesinde adayların her birinin 15 oy aldığı görüldüğünden, Meclis üyelerinden Şehmus BAYIR, Murat DAŞ ve Cemal KARATAY'ın Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Komisyonun ilk toplantısının 08.01.2018 tarihinde saat 14:00'da yapılmasına, Uzman Kişilerin bilgisine başvurulması durumunda, Uzman kişiye 5 günlük çalışma süresinin verilmesine, Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Komisyon üyelerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39.Maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olan ücretin huzur hakkı olarak ödenmesine, ayrıca komisyonlara çağrılacak uzman kişilere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere,  katıldıkları her toplantı günü için ödeme yapılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


04.01.2018 TARİHLİ VE 07 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Ocak ayı olağan toplantısını yapmak üzere 04.01.2018 tarihinde Belediye Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
       Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.02.2018 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 02.01.2018