Share

2017 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04.12.2017 TARİHLİ VE 41 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Aralık Ayı olağan toplantısının 1. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan vekili Rüstem CEYLAN'ın Başkanlığında 04.12.2017 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.       Meclisçe Gündem maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2017 Tarih ve E.81 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası ile Belediyemiz adına görüşmeler yapmak ve Toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
       4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Maddesinde (Değişik:4/4/2012-6289/22 md.)  belirtilen "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı, Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi ve aynı kanunun Sendika Üyeliğinin Kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığı ile sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere, Belediye Başkanı Menderes ATİLLA' ya yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, Meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN 'nin red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

04.12.2017 TARİHLİ VE 42 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Aralık Ayı olağan toplantısının 1. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan vekili Rüstem CEYLAN'ın Başkanlığında 04.12.2017 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.
       Meclisçe Gündem maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.11.2017 Tarih ve E.82 sayılı Kadro iptal ihdas cetvellerinin görüşülmesi karara bağlanması üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;            
       5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinde "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.
       Ayrıca belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. hükmü ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp Yürürlüğe giren (Değişik:10/04/2014 tarih ve 28968 Sayılı RG.) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelikte, Belediyemizin de kapsamında bulunduğu C9 sayılı cetvelde 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı RG. İle yapılan kadro değişikliğine istinaden, anılan yönetmeliğin 10. Maddesindeki; Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel ve 11. Maddesindeki; "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükümleri gereğince;
          Belediyemiz kadro sayılarının gösterildiği C9 cetvelinde belirtilen ve norm kadro olarak geçen Teftiş Kurulu Müdürü ile aynı yönetmeliğin (III) sayılı listesindeki diğer Müdürlüklerden İşletme ve İştirakler Müdürü olmak üzere 2 adet yeni Müdür kadrosu ile Belediyemiz Meclisince kabul edilen ve halen boş olan 8 derecelik 1 adet Hemşire kadrosunun iptal edilerek 8 Derecelik 1 adet Sosyal Çalışmacı kadrosunun ihdasına Ekli I sayılı kadro ihdası ve II sayılı Boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis toplantısına iştirak eden Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, İzzettin KURT, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN 'nin red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.


04.12.2017 TARİHLİ VE 43 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Aralık Ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Başkan V. Rüstem CEYLAN'ın Başkanlığında 04/12/2017 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.         
       Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.01.2018 de saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.12.2017