Share

2017 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.10.2017 TARİHLİ VE 34 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ekim Ayı olağan toplantısının 1. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan V. Yusuf GEÇEN'in Başkanlığında 02/10/2017 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.         
       Meclisçe Gündem maddesi olan 2018 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

                  2018 Yılı Belediye Bütçesi;
a) Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
b) Gider Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
c) Gelir Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyona 1 günlük çalışma süresi verilmesine, Plan ve Bütçe komisyonunun 03.10.2017 tarihinde saat 10:00'da toplanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.


02.10.2017 TARİHLİ VE 35 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ekim Ayı olağan toplantısının 2. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan V. Yusuf GEÇEN'in Başkanlığında 03.10.2017 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.         
       KOMİSYON İNCELEMESİ: Komisyonumuza Ekim ayı Meclis toplantısının birinci birleşiminde havale edilen;
       Başkanlığımız 2018 Mali Yılı Bütçesi, ilgili Müdürlüklerin teklifleri birleştirilmek sureti ile Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanmış olan 2018 Mali Yılı Bütçesinin dağılımı aşağıda açıklanmıştır.
       2018 mali yılı bütçe teklifi ve bağlı cetvelleri 5393 sayılı yasanın 62. maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27.Maddesi gereğince incelenmiş olup, Belediye Bütçe Muhasebe Usulü Yönetmeliği hükümlerine uygun biçimde hazırlandığı, Belediye Encümeninin 29/09/2017 tarihli ve 29 sayılı kararı ile Meclise sevk edildiği görülmüştür.

        2018 yılına ait 24 maddelik Bütçe Kararnamesi ile

1)-2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Madde 1-Belediye Birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam(50.000.000,00 ) TL ödenek verilmiştir.

Madde 2-Belediye Bütçesinin Gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam (50.000.000,00 TL)  olarak tahmin edilerek ödenek denkleştirilmiştir.

Madde 3-Yedek ödenek 2.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Madde 4-2018 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 5-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

Madde 6-(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 7-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinde ödenecektir.Madde 8-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.
 a-Ödenek Cetveli - A (Örnek-14)
 b-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B cetveli (Örnek-15)
 c-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması cetveli (Örnek-31)
 ç-Gelirlerin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)
 d-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
 e-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
 f-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
 g-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
 h-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler  (G) cetveli  (Örnek-21)
 ı-Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (Örnek-22)
 i-İhdas edilen memur kadrolarını gösterir (K-1)  Cetveli (Örnek-23)
 j-İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (Örnek 24)
 k-237 sayılı taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli (Örnek-25)
 l-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli  (Örnek-26)
 m-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)
 n-Finansman Programı (Örnek-28)
 o-Personel Giderleri Toplamının Bütçe Gelirleri Toplamına Oranı
Madde 9-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilmesine.

Madde 10-Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına.

Madde 11-Vergi, Resim, Harç ve Katılım paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ile tahakkuka bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlarının ön gördüğü şekilde tahsil edilmesine.

Madde 12- Belediye Vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları, 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden İlan ve Reklam Vergisi için MAYIS ve EKİM, Harcamalara Katılma Payı için de MART ve EKİM ayları Belediye Meclisince tayin edilerek yılda iki eşit taksitle tahsil edilecektir.

Madde 13-5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen uygulanan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyemizin Bankalardaki mevcut cari hesaplarına esham tahvilatı bonoları ve Belediyenin taşınır, taşınmaz mallarına ve bunların gelirlerine Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez hükmünün uygulanmasına.
Madde 14-Belediye Başkanı ivazsız bağış almaya yetkilidir.

Madde 15-
a) 5393 Sayılı kanunun 14 / b maddesi ve 2006 / 11061 Sayılı Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliğe göre; Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Başkanı ödül verebilir.

b)5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde belirtilen miktar ile 25. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen gösterge rakamları esas alınarak denetim komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenir.

c)Meclis Başkan ve üyelerine, komisyon üyelerine katıldıkları toplantıların her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri tutarı üzerinden günlük huzur hakkı ödenir.
ç) Belediye Başkan vekiline, çalıştığı günler için aylık Belediye Başkanlık ödeneğinin 1/30 tutarında ödeme yapılır.

d) Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından atanan Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3 oranında aylık ödenek verilir.

e) Encümen Üyelerine 5393 Sayılı Belediye kanununun 36 ncı maddesinde belirtildiği oranda brüt olarak ödenek verilir. Encümenin Memur üyelerine bu ödeneğin yarısı verilir.

f) Belediye memurlarından yan ödeme alanların, kadro unvanları hala aldıkları yan ödemelerin ödenmesine 2018 Yılında devam olunur. Yıl içerisinde usulüne uygun olarak bazı değişiklikler yapıldığı takdirde ödemeler yeni miktarlar üzerinden yapılır.

g) Bilirkişi ücretinin çalıştığı zaman yevmiyesinin brüt olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununda Meclis Üyelerine verilen oranda ödenek verilir.

ğ) Görevlerinin niteliği gereği, günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta hizmetlerinde çalışan personele Devlet Bütçe Kanununda en son nüfus sayımına göre tespit edilen miktarlar üzerinden fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 16-Günün koşullarına göre Belediye Memurlarının sendikası ve işçilerle sözleşme yapma üzere Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 17- Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve Toplu iş Sözleşmesi Hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 18- Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesine istinaden, 5620 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 1 inci maddeleri hükümleri gereğince 2018 yılında Belediye Başkanlığınca Belediyemizde Memur Kadro sayısı 266 x %20 = 53,2 kişi = 53 kişi x 5,29 ay = 280,37 adam/ay 53 mevsimlik geçici işçi çalıştırılması için Belediye Başkanı yetkilidir.
Madde 19- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesindeki "Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir." Hükmü gereğince madde metninde belirtilen işlerle ilgili Belediyemiz birimlerince 2018 yılı içerisinde; yıllara yaygın ihalelerin yapılması ve bu ihalelerin onaylanması için Belediye Başkanı yetkilidir.      
Madde 20- 2018 Yılında; Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediyemiz Yetkili Personelinin birimleri ile ilgili gerek seminer, sosyal ve kültürel görüşme, araştırma, inceleme ve gerekse Uluslararası toplantılara katılmak, teknik ve idari yönden bilgi alışverişinde bulunmak üzere yurt dışına gönderilmelerine izin verilmesine, harcırah ile yol masraflarının Belediyemiz Bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesine, bu konudaki işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni yetkilidir.

Madde 21- Belediyemizce ihtiyaç sahiplerine Ramazan Ayı boyunca yemek ikram edilmesi, ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapılması, İlçede meydana gelen taziyelere yemek yardımı verilmesi için Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 22- Amatör spor Kulüplerine malzeme ve nakdi yardım yapmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 23-Bu Kararname hükümleri 01 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 24-Bu Kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

25-BİRİMLERE VERİLEN ÖDENEK MİKTARLARI

Özel Kalem Müdürlüğü                            : 4.400.000,00 TL
Yazı İşleri Müdürlüğü                           :   400.000,00 TL
Fen İşleri Müdürlüğü                            :21.000.000,00 TL
Mali Hizmetler Müdürlüğü                        : 4.500.000,00 TL
Zabıta Müdürlüğü                                : 2.200.000,00 TL
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                : 3.300.000,00 TL
Temizlik İşleri Müdürlüğüne                     : 1.850.000,00 TL
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                    : 2.000.000,00 TL
Destek Hizmetleri Müdürlüğü                     : 7.400.000,00 TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü            :   600.000,00 TL
Hukuk İşleri Müdürlüğü                          :   450.000,00 TL
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü       : 1.400.000,00 TL
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                      :   500.000,00 TL
TOPLAM                            :50.000.000,00 TL

26-GİDER BÜTÇESİ: FONKSİYONEL SINIFLARDIRMA 1.DÜZEY
BELEDİYE GİDERLERİ                                                      
a)01-Personel giderleri                         :   8.227.000,00 TL
b)02-SGK Devlet Primi                        :   1.201.000,00 TL
c)03-Mal ve Hizmet alımı                     :  24.569.000,00 TL
d)04-Faiz Giderleri                          :     686.000,00 TL
e)05-Cari Transferler                        :   2.932.000,00 TL
f)06-Sermaye Giderleri                       :   9.884.400,00 TL
g)09-Yedek Ödenek                            :   2.500.000,00 TL
GİDERLER TOPLAMI                             :  50.000.000,00 TL

27-GELİR BÜTÇESİ: EKONOMİK SINIFLANDIRMA 1.DÜZEY
BELEDİYE GELİRLERİ
a) 01-Vergi Gelirleri                        :  2.267.000,00 TL
b) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri         :  2.480.000,00 TL
c) 04-Alınan Bağış ve Yardımlar              : 13.345.500,00 TL
d) 05-Diğer Gelirler                         : 31.423.000,00 TL
e) 06-Sermaye Gelirleri                      :    484.500,00 TL
GELİRLER TOPLAMI                          : 50.000.000,00 TL
tahmin edildiği anlaşılmıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Ceylanpınar Belediyesinin 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin ve bağlı cetvellerin usulüne uygun tutulduğu, Bütçede yer alan
Fonksiyonel Sınıflandırmadan
-Genel Kamu Hizmetlerine Toplam                 : 19.650.000,00 TL
-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri             :  2.200.000,00 TL
-Çevre Koruma Hizmetleri                        :  1.850.000,00 TL
-İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri              : 23.000.000,00 TL
-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetlerine           :  3.300.000,00 TL
olarak ödenek ayrıldığı,
Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılmasından
-Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve  Yardımların, Diğer Gelirler, Sermaye Gelirlerinin Bütçeye Oranı oluşturularak bütçe denkliğinin sağlandığı görülmüştür.
28-İzleyen iki yıl Bütçe Tahmini olarak
2019 Yılına Toplamda 52.500.000,00 TL Bütçe Gideri
29-2020 Yılına Toplamda 55.125.000,00 TL, Bütçe Gideri tahmin edildiği görülmüş olup;


       Hazırlanmış olan 2018 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yıl Gider Bütçe tahminleri ve 24 maddelik Bütçe Kararnamesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
       Meclise Arz Olunur. Denilmekle;

KARAR: Başkanlığımızca hazırlanıp, 23/08/2017 tarihinde Belediye Encümenince meclise sevk edilen ve 03/10/2017 tarihinde Plan Bütçe Komisyonunda görülüp karara bağlanan Belediyemiz 2018 Mali Yılı Bütçe tasarısı üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanarak; ad okuma suretiyle açık oylamaya geçildi;

Buna göre 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde belirtilen
-1.Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-2. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-3. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve ve İzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-4. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-5 Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-6. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-7. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-8. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.   
-9. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-10. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-11. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
-12. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-13. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-14. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-15. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-16. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-17. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-18. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-19. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-20. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-21. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

-22. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-23. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
-24. Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

       2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinde belirtilen yirmi dört (24) madde, madde madde okunarak yapılan açık oylama neticesinde, 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi oturuma katılan 20 meclis üyesinden 7 ret oyu'na karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

25- Birimlere Verilen Ödenek Miktarları
      Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

26- Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırma 1.Düzeyi okunarak;  Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
27- Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırma 1.Düzeyi okunarak;   Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
       .
28-2019 Yılına Toplamda 52.500.000,00 TL Bütçe Gideri
Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 29-2020 Yılına Toplamda 55.125.000,00 TL Bütçe Gideri   
Madde okunarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylamada, Abit BİNAY, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Fethüllah ZENGİN ve İzzettin KURT'un  ret oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
   
       


       Ayrışık (ret)oy gerekçesi; 2 saatlik bir incelemeyle bütçeyle ilgili bir sonuca varılamayacağı ve bu konunun günler isteyen bir konu olduğu.

       Belediye Meclisinin 2017 Yılı Ekim ayı toplantısının 03.10.2017 tarihli 2.birleşiminde Belediyenin 2018 Mali Yılı Bütçesinin maddeleri üzerinde yapılan açık oylama neticesinde bütçenin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oturuma katılan 20 meclis üyesinden 7 ret oyu'na karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

02.10.2017 TARİHLİ VE 36 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 2. birleşimini yapmak üzere 03.10.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Yusuf GEÇEN'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.11.2017 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 02.10.2017