Share

2017 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.08.2017 TARİHLİ VE 27 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2017 tarihinde Belediye Başkan vekili Hüseyin EKİM'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.07.2017 tarihli ve 100 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur."  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;
      Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan 11 derecelik 2 adet Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek, 7 derecelik 2 adet Zabıta Memuru kadrosunun, 8 derecelik 1 adet Topoğraf kadrosunun iptal edilerek, 6 derecelik 1 adet Teknisyen kadrosunun ihdasına Ekli II sayılı Boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


01.08.2017 TARİHLİ VE 28 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2017 tarihinde Belediye Başkan vekili Hüseyin EKİM'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe gündeme eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.07.2017 tarih ve Bila sayılı araç alımı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;
      Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılan 63 SD 685 Plakalı 2008 Model kamyonet, 63 SH 186 Plakalı 2010 Model (Kapalı kasa) kamyonet ve 63 SD 752 Plakalı 2009 Model  (Kapalı kasa) kamyonetin Bakım onarım maliyetlerinin artması, sürekli ağır arızalarının meydana gelmesi ve ekonomik ömürlerinin dolması nedeniyle satılması için yapılan açık oylamada, Mehmet DAĞTEKİN,  Sabri BENLİ, Nedim DELİKTAŞ'ın  " Araçların bakımının yapılıp kullanılmasının daha ekonomik olacağı" gerekçesi ile 3 ret, 3 çekimser oya karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğuyla araçların satılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.


01.08.2017 TARİHLİ VE 29 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2017 tarihinde Belediye Başkan vekili Hüseyin EKİM'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe gündeme eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 31.07.2017 tarih ve Bila sayılı Araç Alımı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;
      Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan; iki (2) adet Kamyonet, üç (3) adet Binek aracın sıfır veya ikinci el olarak, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.Maddesi gereğince alınmasına gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

01.08.2017 TARİHLİ VE 30 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2017 tarihinde Belediye Başkan vekili Hüseyin EKİM'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 11/09/2017 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 01.08.2017