Share

2017 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

05.06.2017 TARİHLİ VE 24 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.07.2017 tarihinde Meclis 1. Başkanvekili Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
       Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.06.2017 tarihli ve 92 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
       5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur."  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;
       Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan 4 derecelik 1 adet Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kadrosunun iptal edilerek, 4 derecelik 1 adet Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kadrosunun ihdasına Ekli II sayılı Boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


05.06.2017 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.07.2017 tarihinde Meclis 1. Başkanvekili Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.   
       Meclisçe mazeretsiz olarak üç birleşimden daha fazla meclis toplantılarına katılmayan meclis üyesi Mehmet Ali ASAN'ın durumuyla ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;
       5393 Sayılı Belediye kanununun Meclis Üyeliğinin sona ermesi başlıklı 29. Maddesindeki "Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.
       Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir" hükmü ve Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin Meclis üyeliğinin sona ermesi başlıklı 9/A Maddesindeki "Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur. Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir." hükmüne göre Meclis Toplantıları yoklama tutanakları üzerinde yapılan tetkik ve incelemelerde Mehmet Ali ASAN'ın üst üste 3 birleşim toplantıya mazeretsiz katılmadığı tespit edildiğinden bu konuyla ilgili başkanlık makamınca 05.06.2017 tarihli ve 913/1093 sayılı yazı ile savunması istenmiş ancak meclis üyesi  Meclis Temmuz ayı birleşimine  gelmeyerek savunmada  vermemiştir.
       Bunun üzerine Mehmet Ali ASAN'ın Meclis üyeliğinin düşürülmesi için yapılan açık oylama da Esra GÜLER ASLAN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DAĞTEKİN, Fethüllah ZENGİN, Sabri BENLİ, Nedim DELİKTAŞ ve Abit BİNAY'ın " mazeretli gösterilmesi gerektiği gerekçesi ile" 7 ret oya karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğuyla üyeliğinin düşürülmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.


05.06.2017 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Temmuz ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.07.2017 tarihinde Meclis 1. Başkanvekili Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
       Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.08.2016 salı günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 03.07.2017