Share

2017 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.05.2017 TARİHLİ VE 16 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cuma BUDAK 'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Gündem Maddesi olan İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;
      1- Plan Bütçe Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cuma BUDAK, Cemal BOZ ve Fethullah ZENGİN'in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
      2- İmar Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Mehmet BAYOL, Şehmus BAYIR ve Sabri BENLİ' nin komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
      3-Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cemal KARATAY, Abdüsamet DİKMEN ve Nedim DELİKTAŞ'in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
      5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.


02.05.2017 TARİHLİ VE 17 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cuma BUDAK 'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.       Meclisçe Gündem Maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 06.04.2017 tarihli ve E.7 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;       Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, belediyemize hibe edilen bir adet 63 SB 568 Ford Marka Çöp Aracı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Belediyemize hibe dilen bir adet 63 SL 869 Mercedes Çok Amaçlı Yol Süpürme Aracı, bir adet 63 SL 780 Mercedes Otobüs, Belediyemiz envanterin de bulunan; bir adet 63 SH 831 Ford Cenaze Nakil Aracı, bir adet 63 SD 752 Ford Ranger Kapalı Kasa Kamyonet, 63 SH 569 Isuzu Çöp Aracı, 63 SA 791 Isuzu Çöp Aracı, 63 SF 207 Isuzu olmak üzere üç adet Çöp Aracı, bir adet 63 SH 186 Pugeot Kapalı Kasa Kamyonet, 63 SD 470 -63 SD 659 Ford çift kabinli iki adet açık kasa Kamyonet, bir adet 63 SD 685 Ford Ranger Pikap, 63 SE 576 -63 SH 604-63 SH 976-63 SK 644-63 SH 607 Isuzu Tek Katlı beş adet Midibüs, bir adet 63 SL 868 Lifan Marka Motorsiklet, bir adet 246B-32A3206100 Şasi Nolu Caterpillar Mini Yükleyici Kepçe, JCB Marka SLP4CXFS6E0966709 Şasi Nolu ve 4CXSM-C02019453 Şasi Nolu iki adet Yükleyici Kazıcı Kepçeler, bir adet 70C5 -9251 Şasi Nolu Kavasaki KSS70ZV Yükleyici Kepçe, bir adet 28560 Lastif Tekerlekli Hitachi Kazıcı Eskavatör, CCA2729 Caterpillar 140 H bir adet Greyder, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından, Belediyemize hibe edilen ORDER1314 Şasi Nolu 120 H bir adet Greyder, 63 SB 198-63 SB 196-63 SB 194-63 SB 195 plakalı Mercedes Damperli Kamyonlar, Ankara AFAD Yönetim Başkanlığından, belediyemize hibe edilen 63 SL 940 plakalı Panelvan Tipi Cenaze Aracı, Türkiye Belediyeler Birliğinden, Belediyemize hibe edilen 63SL 327 Volksvagen Özel Amaçlı bir adet Ambulans, satın alma yoluyla 63 SB 535 Iveco Marka Kapalı Kasa Kamyonet, Lizing kredi yoluyla temin edilen JAC Marka Dizel Mistsubishi iki adet Yük Kaldırma Forkliftleri ve Belediyemize daha önce satın alma yoluyla temin edilen bir adet 0720254 Şasi nolu Baoli Marka Yük Kaldırma Forklift aracının Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. Maddeleri gereğince şartlı bağışların kabulüne, araçların ve iş makinalarının kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

 

02.05.2017 TARİHLİ VE 18 SAYILI KARAR:

 


 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cuma BUDAK 'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Belediyemiz 2016 Yılı İdare kesin Hesapları ihtiva eden plan bütçe komisyonu raporu ve Cetveller üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      Madde 1- 2016 Bütçe yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;                       Personel Giderleri                                         6.410.923,67 TL. SGK Devlet Primi Giderleri                                      936.337,87 TL.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri                              18.741.482,35 TL.
Faiz Giderleri                                               342.314,80 TL.
Cari Transferler                                          10.286.884,14 TL.
Sermaye Giderleri                                          6.119.239,00 TL.
Sermaye Transferle                                                 0,00 TL.
TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ                                    42.837.181,83 TL.
      Madde2- 2016 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde Gösterildiği
Üzere; Vergi Gelirleri                                        1.027.400,18 TL.
Sosyal Güvenlik Gelirleri                                          0,00 TL.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                               986.721,16 TL.
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir                   3.190.782,72 TL.
Diğer Gelirler                                            29.478.019,67 TL.
Sermaye Gelirleri                                             32.769,15 TL.
Alacaklardan Tahsilat                                              0,00 TL.
TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ                                    34.715.692,88 TL.
      Madde3-  2016 Yılı Bütçesinde Ödenek Hareketleri Aşağıdaki Şekilde
Gerçekleşmiştir;2015 Yılında Devredilen Ödenek                     0,00 TL.
2016Yılı Bütçe Ödeneği                                    60.000.000,00 TL.
Aktarma Yoluyla İlave Edilen Ödenek                                0,00 TL.
Aktarma Yoluyla Düşülen Ödenek                                     0,00 TL.
Ek Ödenek                                                          0,00 TL.
Olağanüstü Ödenek                                                  0,00 TL.
Toplam Ödenek                                             60.000.000,00 TL.
Toplam Harcama                                            42.837.181,83 TL.
İmha Edilen Ödenek                                        17.162.818,17 TL.
      Madde 4-Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.
      Madde 5-Önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti 6.681.158,83 TL.
      Madde 6- Önceki yıllardan Devreden Tahakkuk artığı 3.069.875,44 TL'dir.
      Belediye Meclisinde maddeler halinde görüşülen 2016 Bütçe Yılı Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Kanunun 61.Maddesi gereğince kabulüne, plan bütçe komisyonu raporu ve ekli idare kesin hesap cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi gereğince onanmasına, gereği için cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden Meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN'in Belediye harcamalarının şeffaf olmaması gerekçesi ile 7 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

02.05.2017 TARİHLİ VE 19 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cuma BUDAK 'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.       Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.04.2017 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;       5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur."  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;      Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan 1 derecelik 1 adet Kırsal hizmetler Müdürlüğü Kadrosunun iptal edilerek, 4 derecelik 1 adet Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Kadrosunun ihdasına Ekli II sayılı Boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden Meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN'in Belediye personeli arasında eşit davranılmadığı gerekçesi ile 7 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

02.05.2017 TARİHLİ VE 20 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cuma BUDAK 'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.       Meclisçe Gündeme eklenen Geçici Otopark Alanı ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 24.04.2017 tarihli ve E.23 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      İlçe Mezarlığı güneyi ile okullar bölgesi arasındaki Belediyemize ait ekli krokide belirtilen alanda toplu taşıma araçlarını şehir merkezinde bir noktada park etmek için İlçemizde otogar yapılıncaya kadar bahse konu yerin otopark alanı olarak hizmet verilmesi ve bu hizmetin Ceylanpınar Belediye spor yönetimince kontrol ve denetimine bırakılması, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden Meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK ve Mehmet DAĞTEKİN'in Geçici Otopark Alanının "Belediye Sosyal İşler Müdürlüğüne Bağlanması gerektiği" gerekçesi ile 7 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

02.05.2017 TARİHLİ VE 21 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cuma BUDAK 'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.       Meclisçe Gündeme eklenen Özbek Mah. Otantik Kapalı Semt Pazarı ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 24.04.2017 tarihli ve E.24 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      İlçemiz Merkez Özbek Mahallesinde yapımı tamamlanan Otantik kapalı semt pazarında tezgâh üstü sebze ve meyve satışı yapmak isteyen vatandaşların Zabıta Müdürlüğümüze müracaatı ile gerekli tespitler yapıldıktan sonra bahse konu yerin kontrol ve denetiminin yine Zabıta Müdürlüğümüzce yürütülmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 


02.05.2017 TARİHLİ VE 22 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cuma BUDAK 'ın Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.06.2017 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 02.05.2017