Share

2017 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.02.2017 TARİHLİ VE 06 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.02.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ'un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

                         İMAR KOMİSYONU RAPORU

      Belediyemiz imar ve şehircilik müdürlüğünün 23.01.2017 tarihli ve 42262020-310.01.03-E3 sayılı müzekkeresi ile ekindeki ıslah imar planları üzerinde 23,24,25,26,27,28,29,30 ve 31.01.2017 tarihlerinde yapılan incelemeler neticesinde;
      İlçemizin tatbikat imar planı sınırı 1200 hektar olup, bu alanın tamamına yakını hazine arazileridir. Bu alanın tamamı vatandaşlarımızca çeşitli büyüklükteki parseller halinde işgal edilmiş ve imara aykırı bu parseller üzerinde kaçak yapılaşmaya gidilmiştir.  İlçemizin kuruluşundan beri devam eden mülkiyet, tapu ve kaçak yapılaşma sorunun çözümü için 6645 sayılı kanun 29. Maddesi ile 4706 sayılı kanunun 18. Maddesine Ceylanpınar için geçici özel bir madde eklenerek bu sorunun çözümü amaçlanmıştır.
23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı kanunun 29. Maddesi gereği; 6360 sayılı yasanın yürürlüğe giriş tarihinden önceki mücavir alan sınırlarındaki hazine adına tescilli ve tescil harici devletin hüküm ve tasarrufundaki alanların; zilyetlerin, fiili kullanıcıların ve üzerindeki muhdesatların kimlere ait olduğunun ve ne zamandan beri kullanıldığının kadastro tutanağının beyanlar hanesinde gösterilerek; 3402 sayılı kanunun 11. maddesindeki askı hariç ilan yapılmaksızın ve 3194 sayılı hükümleri göz önünde bulundurulmaksızın; ifraz işlemlerinin yapılarak, tevhit ve fiili durum kadastrosunun kanun 3402/4.Maddesine göre yapılması, bu bilgilerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine aktarılması ve hak sahiplerine 2981 sayılı yasaya göre ödedikleri tutarların düşülmesi sureti ile satışı öngörülmüştür.
      Yasanın uygulanması, amacına ulaşabilmesi ve hak sahibi vatandaşlarımızın tapularını alabilmesi için belediyemizce 6360 sayılı yasanın yürürlüğe giriş tarihinden önceki mücavir saha sınırlarındaki alanlarda imar planı ve mevzuat hükümlerine aykırı yapılanmalar nedeni ile uygulama kabiliyeti kalmamış imar planlarımızın fiili işgal ve yapılanmaların göz önünde bulundurularak ıslahı gerekmiştir. Bu nedenle 2981, 3290 ve 3366 sayılı kanun 13/c maddesi gereğince yaptırılan Jeolojik etüt ve ıslah imarı planı yapım çalışmaları tamamlanmıştır.
      3030 sayılı kanun kapsamındaki büyükşehir belediye alanlarında kanunun 13/c maddesine göre hazırlanan ıslah imar planlarının; onay mercii ilçe belediye meclisidir ve bu planlar 3194 sayılı kanunun 8. Maddesinde öngörülen 1 aylık ilan süresine ve bu süre içerisindeki itirazlara ilişkin hükümlere tabi değildir.  Yürürlükteki 1/1000 ölçekli tatbikat imar sınırları esas alınması suretiyle; yapılaşmaların olduğu alanlar ile bütünleştirilerek hazırlanan ıslah imar planlarımızın onaylanması;
      Yürürlüğe giren bu planlara uygun olarak 3194 sayılı imar kanunu gereği gerekli tevhit, ifraz, ihdas, yola terk, imar uygulaması ve parselasyon işlemlerinin yapılması;
      Yapılaşma ile plan arasındaki farklılıklardan dolayı ŞUSKİ tarafından gerçekleştirilemeyen kanalizasyon çalışmalarının yürütülebilmesi için ıslah imar planlarındaki yolların açılması;
      Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kamu kurumlarınca yapılmak istenilen ancak imar planında uygun yer bulunamayan çeşitli yapı, tesis ve yatırımlar için ıslah imar planında öngörülen yerlerin tahsisinin gerçekleştirilmesi;
      Islah imar planlarımıza göre kanunda öngörülen kadastro çalışmaları ile tapu, ruhsat ve vatandaşa satış işlemlerinin başlatılması;
      6645 sayılı kanunun 29. Maddesi gereği; 6360 sayılı yasanın yürürlüğe giriş tarihinden önceki mücavir alan sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde söz konusu plan çalışmasının tamamlanarak meclisimize sunulması;
      Islah imar planlarımıza göre nazım imar planlarımızın hızla güncellenmesi amacıyla Plan müellifince ıslah imar planlarımıza uygun 1/5000 ölçekli planların hazırlanarak büyükşehir belediyesine sunulması komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup iş bu rapor meclisin bilgisine arz olunur.

                              K A R A R

      İmar Komisyonunun Islah İmar Planlarının onayına ilişkin 31.01.2017 tarih ve 2017/1 sayılı Raporu Komisyondan geldiği şekli ile oylanması neticesinde yapılan işari oylamada Meclis üyelerinden Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Mehmet ÇELEBİ, Fethullah ZENGİN, Nedim DELİKTAŞ ve Abit BİNAY'ın "yapılan ıslah imar planında park yeşil alan ve kamuya tahsis edilmiş bina yerlerinin eski imar planına göre değişiklik yapılmasına dair kaygılarının olduğu." gerekçesi ile red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.


01.02.2017 TARİHLİ VE 07 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.02.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ'un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündeme eklenen 2017 Yılı Belediye İşgal Harcı ile ilgili Zabıta Müdürlğünün 30.01.2017 tarih ve 10 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      2017 Yılı Belediye Gelirleri Tariflerine Ek olarak 2464 sayılı sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52, 53, 54, 55 ve 56. maddeleri gereğince ilçemizde bulunan Ceylanpınar Toprak Mahsulleri Ofisi Ajansı, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve Diğer özel ve kamu kuruluşlarından yük alan Beher yüklü uzun araçlardan (Tırlardan) " 20 TL ", Beher Yüklü kamyonlardan " 15 TL " ve Beher yüklü Pikap ve Traktörlerden " 5 TL " tutarında işgal harcı alınmasına; gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


01.02.2017 TARİHLİ VE 08 SAYILI KARAR:


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Şubat ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.02.2017 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ'un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.03.2017 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 01.02.2017