Share

2014 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2014 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2014 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

02.05.2014 TARİHLİ VE 23 SAYILI KARAR:

            Gündem Maddesi olan Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği Üyeliğinden ayrılması ile ilgili Belediye Başkanı Menderes ATİLLA' nın 21.04.2014 tarihli müzakeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

            5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 20 nci maddesine istinaden, Türkiye' deki tüm belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde kurulan Belediyeler Birliği Tüzüğünün 4. Maddesi gereğince bütün belediyeler Birliğin doğal üyesidir. Buna göre bölgesel olarak kurulmuş olan Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliğine üye olmanın belediyemize herhangi bir katkısı ve getirisi olmayacağı düşünüldüğünden, Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği tüzüğünün 11. Maddesi gereğince birlik üyeliğinden ayrılma konusunda yapılan açık oylamada,  katılan 22 Meclis Üyesinin 7 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ile Birlikten ayrılmanın kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

05.05.2014 TARİHLİ VE 24 SAYILI KARAR:                 

Meclisçe Gündem maddesi olan İmar komisyonu raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Mülkiyeti Hazineye ait olan 4518 nolu parselde Resmi kurum alanı olarak görülen yerin batıda tarafında kalan 1356,75 m2' lik alanın Sosyal Güvenlik Kurumu Alanı (Resmi Kurumu), doğu tarafında kalan 2.000,00 m2' lik kısmın ise Ziraat Odası Başkanlığı alanı olarak imar tadilatının yapılmasına, bu yöndeki komisyon kararının kabulüne, komisyon üyelerine oturum ücretlerinin ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

05.05.2014 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR

            Gündem Maddesi olan Gayri Menkul satışları ve Belediye Başkanına satış yetkisi verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2014 tarihli ve 39 sayılı müzakeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

            İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, 4706 Sayılı Yasa ile Belediyemize devir edilen, 3194 Sayılı İmar Kanunun 18.Madde Uygulaması sonucu yoldan ihdas edilerek Belediyemiz mülkiyetine geçen ve Mevlana Mahallesinde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan parsellerin, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin (e) fıkrası gereğince satışının yapılmasına, satış sonrası tapu ferağının verilmesi, işlemlerin takibi ve evrakların imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, katılan 23 Meclis Üyesinin 7 red oyuna karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

05.05.2014 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR

            Gündem Maddesi olan İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;

            1- Plan Bütçe Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis üyeleri Meclis Üyeleri Feyyaz SOYLU, Murat DAŞ ve Hasan KARAOĞLAN' ın komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            2- İmar Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cemal BOZ , Eyyüp ŞENGÜL ve Mehmet DOLUK' un  komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            3- Çevre ve Sağlık Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Şehmus BAYIR, Abdüsamed DİKMEN ve Hüseyin EKİM' in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            4- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis üyeleri Yusuf GEÇEN, Mehmet Ali BİLİM ve Fethüllah ZENGİN komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            5-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına,   Meclis Üyeleri Rüstem CEYLAN, Yasin AKGEYİK ve Adle DENİZ SÜRER' in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            6-Ulaşım komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Abbas DENİZ, Aziz DEMİR ve Mehmet ÇELEBİ' nin komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            7- Sosyal Hizmetler komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cuma BUDAK, Mehmet BAYOL ve Ahmet AYRILMAZ' ın komisyon üyelikleri için seçilmelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

06.05.2014 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARAR:   

Belediyemiz 2013 Yılı İdare kesin Hesap Cetvelleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Madde 1- 2013 Bütçe yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere

          Personel Giderleri                                                       :       5.226.652,42 TL

          SGK. Devlet Primi Giderleri                                      :          821.355,48 TL

          Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                    :       8.516.349,00 TL

          Faiz Giderleri                                                              :            93.050,37 TL

          Cari Transferler                                                           :          944.680,29 TL

          Sermaye Giderleri                                                       :       6.188.882,60 TL

          TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ                              :     21.790.970,16 TL

Madde 2- 2013 Bütçe Yılı Tahsilâtı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde Gösterildiği Üzere;

          Vergi Gelirleri                                                             :           782.904,61 TL

          Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                   :           980.272,03 TL

          Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir                   :           185.831,08 TL

          Diğer Gelirler                                                              :      16.578.933,10 TL

          Sermaye Gelirleri                                                        :             80.823,00 TL

       TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ                                  :      18.608.763,82 TL

Madde 3- 2013 Yılı Bütçesinde Ödenek Hareketleri Aşağıdaki Şekilde Gerçekleşmiştir;

          2012 Yılında Devredilen Ödenek                               :                       0,00 TL

          2013Yılı Bütçe Ödeneği                                             :       24.000.000,00 TL      

          Ek Ödenek                                                                  :         7.000.000,00 TL

          Olağanüstü Ödenek                                                    :                       0,00 TL

          Toplam Ödenek                                                          :       31.000.000,00 TL

          Toplam Harcama                                                         :       21.790.970,16 TL

          İmha Edilen Ödenek                                                   :         2.489.014,84 TL

    2014 Yılına Devreden Ödenek                                         :         6.720.015,00 TL

Madde 4- Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

Madde 5- Önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti 2.087.952,07 TL.

Madde 6- Önceki yıllardan Devreden Tahakkuk artığı 3.099.975,67 TL

Ceylanpınar Belediyesi Belediye Meclisinde maddeler halinde görüşülen 2013 Bütçe Yılı Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Kanunun 61.Maddesi gereğince kabulüne, ekli idare kesin hesap cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi gereğince onanmasına, gereği için cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

07.05.2014 TARİHLİ VE 28 SAYILI KARAR:   

Meclisçe gündem maddesi olan Norm Kadronun tespiti ve cetvellerin onaylanması ile ilgili Yazı İşleri Müdürü Abit YABAŞ' ın 21.04.2014 tarihli müzakeresi üzerinde yapılan görüşmelerde; 

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur." Hükmü ile 10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Belediyemiz C9 Cetvelinde gösterilmiş olup, bu cetvelde Norm kadro olarak geçen; 3 Belediye Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, Fen İşleri Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Teftiş Kurulu Müdürü, Temizlik İşleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü, Hal Müdürü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü, Veteriner İşleri Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Ruhsat ve Denetim Müdürü, Plan ve Proje Müdürü, Özel Kalem Müdürü,4 Uzman,17 Şef, 2 Avukat, 6 Müfettiş, 2 Müfettiş Yardımcısı, 4 Mali Hizmetler Uzmanı, 2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 60 İdari Personel, 43 Teknik Personel, 14 sağlık Personeli, 16 Yardımcı Hizmet Personeli, 3 Zabıta Amiri, 10 Zabıta Komiseri, 60 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 266 Memur ve 133 kadrolu işçinin, ayrıca 6360 Sayılı Yasanın 1. Maddesinin (8) fıkrasına göre İtfaiye Birimi Büyükşehir Belediyesine Devredildiğinden norm kadromuzdaki 4 derecelik İtfaiye Müdürü,4 derecelik itfaiye Amiri,6 derecelik 4 itfaiye çavuşu ve 24 itfaiye eri kadrolarının iptal edilerek ekli cetvellerdeki kadroların Belediyemiz norm kadrosu olarak kabul edilmesi ve hazırlanan ekli norm kadro cetvellerinin onaylanmasına, gereği için cetvellerin ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

07.05.2014 TARİHLİ VE 29 SAYILI KARAR:   

Meclisçe gündem maddesi olan 2014 yılında Belediyede istihdam edilecek geçici mevsimlik işçi vizesi için yapılan görüşmeler neticesinde;

22 Şubat 2007 Tarihli ve 26442 Sayılı Resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 24. Maddesindeki;

"Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir." Hükmü gereğince; Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli idare Birliklerinin Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesine istinaden, 5620 sayılı Kanunun 3. ve geçici 1. Maddeleri hükümleri gereğince 2014 yılında Belediye Başkanlığınca Belediyemizde Memur Kadro sayısı 266 X % 20 = 53,2 kişi = 53 kişi x 5,29 ay = 280,37 adam/ay 53 mevsimlik geçici işçi çalıştırılması için meclisimiz tarafından vize edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

07.05.2014 TARİHLİ VE 30 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan araç alımı ile ilgili Fen İşleri personeli İnşaat Mühendisi Veysi SAĞLAM' ın 05.05.2014 tarihli ve 104 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Belediyemizde bulunan araçların yetersizliğinden dolayı ilaçlama, malzeme taşıma ve ulaştırma işlerinde kullanılmak üzere 4 Adet Pick Up, 4 Adet Binek Araç, 1 Adet 15+1 Minibüs, 4 Adet Kamyonet ve 4 Adet Kamyona ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediye hizmetlerimizin çağımıza uygun ve daha iyi bir şekilde yürütülmesi için 4 Adet Pick Up, 4 Adet Binek Araç, 1 Adet 15+1 Minibüs, 4 Adet Kamyonet ve 4 Adet Kamyondan oluşan araçların 237. Sayılı Taşıt kanununun 10.Maddesi gereğince alınmasına,  katılan 23 Meclis Üyesinin 7 red oyuna karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

08.05.2014 TARİHLİ VE 31 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan İmar Tadilatı taleplerinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde Harita Teknikeri Mervan YILDIRIM' ın 28.04.2014 tarihli ve 36, 37 sayılı yazılı talebi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

1- İlçemiz halkından Ahmet USAL' ın 21.04.2014 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 397.Sokaktan kuzeye doğru açılması planlanan 8 metrelik sokağın hâlihazırda bulunan yapılara göre tadilatının yapılması talep edilmiştir.

2- İlçemiz halkından Halil TAŞ' ın 21.04.2014 tarihli dilekçesinde; İlçemiz Bahçelievler, kepez mevkiinde bulunan, Halil TAŞ’ ın şagili olduğu evinin güney-kuzey yönündeki 15 metrelik yolun yaklaşık 10 metre batıya kaydırılması talep edilmiştir.

Bahse konu yer 15.10.2003 tarihinde GAP idaresi başkanlığınca onaylanan imar planının dışında tutularak herhangi bir planlama yapılmamıştır. Ancak Belediyemizce tadilat talebinin bulunduğu bölgenin imar planına göre dâhil edilmesine karar verilmiştir. Bunun üzerine bu bölgenin tamamının hâlihazır alımları yapılarak imar planı yapıldığından, Belediye Meclisince 03.06.2011 tarihli ve 66 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu yol 2003 yılında onaylanan planı olarak düzenlenmiştir.

Söz konusu yerlerin taleplere uygun olarak imar tadilatının yapılıp yapılamayacağının İmar tekniği açısından incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

08.05.2014 TARİHLİ VE 32 SAYILI KARAR:

Gündem Maddesi olan Komisyonunun oluşturulması için yapılan görüşmeler neticesinde;

AR-GE(Araştırma ve Geliştirme) Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Mehmet BAYOL, Feyyaz SOYLU ve Sabri BENLİ' nin komisyon üyelikleri için seçilmelerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

08.05.2014 TARİHLİ VE 33 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Birimlerden ve meclis üyelerinden gelecek tekliflerin görüşülmesi maddesinde Belediyemiz meclis üyelerinin Meclise sunmuş oldukları yazılı önergeleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      

1- İlçemizin muhtelif yerlerinde imar planından kaynaklı mağduriyetleri araştırmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere İmar komisyonunun görevlendirilmesine,

2- İlçemizin Büyükşehir statüsüne kavuşması nedeniyle köy statüsünü yitirmiş köylerin mahalleye dönüşmesiyle gençlerimizin sportif faaliyetlerini araştırmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Eğitim, Kültür ve Gençlik Komisyonunun görevlendirilmesine,

3- Ülkemizde son yıl içerisinde kadınların yaşam standartlarını ve hayatlarını geliştirme, hayatın tüm alanlarına tam ve eşit biçimde katılımını sağlama ve toplumdaki statülerini güçlendirme yönünde çalışmalar yapmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Kadın, Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

4- Belediyemizce son beş yılda yoksul asker aileleri, gazi ve şehit ailelerine yardım yapılıp yapılmadığı konusunda çalışmalar yapmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Sosyal Hizmetler Komisyonunun görevlendirilmesine,

5- İlçemizin mevcut yerleşim yeri ilçe sakinlerine yetersiz olduğu için ilçe halkı göç vermektedir. Bu sorunları önlemek adına Belediyemizin bu konuda çalışmalar yapmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) Komisyonunun görevlendirilmesine,

6- Suriye' de yaşanan iç karışıklıklardan dolayı ilçemizin sınır boyundaki Mevlana ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerinde ciddi bir şekilde mal ve can güvenliği söz konusu. Bu konuda sınır hattındaki halkımızın can ve mal kaybının olup olmadığı, bu sorunları önlemek adına Belediyemizin bu konuda çalışmalar yapmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

08.05.2014 TARİHLİ VE 34 SAYILI KARAR:

Gündem Maddesi olan Birimlerden ve meclis üyelerinden gelecek tekliflerin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde Yazı İşleri Müdürü Abit YABAŞ' ın 08.05.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemizin leh veya aleyhlerindeki mahkemelerdeki açılmış veya açılacak olan dava dosyaları ve icra takiplerini yapmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin dördüncü fıkrası gereğince Belediye Meclisimizin 07.01.2014 tarihli ve 4 sayılı Meclis kararına ek olarak Belediyemizde çalıştırılmak üzere kısmı zamanlı olarak 2 sözleşmeli Avukatın çalıştırılmasına, Kısmi Sözleşmeli Avukata 1.026,29 TL net aylık ödenmesine, yıl içerisinde memur maaş artışlarının ücretlerine yansıtılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

08.05.2014 TARİHLİ VE 35 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.06.2014 Pazartesi günü saat 14,00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.05.2014