Share

2014 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2014 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 27/06/2014 )

 

2014 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.06.2014 TARİHLİ VE 36 SAYILI KARAR:

            Meclisçe Gündem maddesi olan Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;        

1- 08.05.2014 tarihli ve 33 sayılı Belediye Meclis kararının 2.bendi ile Belediye Meclis Üyesi Feyyaz SOYLU, Murat DAŞ ve Aziz DEMİR tarafından Meclis Başkanlığına sunmuş oldukları yazılı önergelerinde; İlçemizin Büyükşehir statüsüne kavuşması nedeniyle köy statüsünü yitirmiş köylerin mahalleye dönüşmesi ile ilgili gençlerimizin sportif faaliyetlerini araştırılması talep edilmektedir.

            Belediye Meclis Üyeleri Yusuf GEÇEN, Mehmet Ali BİLİM ve Fethüllah ZENGİN' den oluşan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca yapılan incelemeler neticesinde; İlçemizin Büyükşehir statüsüne kavuşması nedeniyle köy statüsünü yitirmiş köylerin gençlerimizin sportif faaliyetleri devam ettiğini ilçe kaymakamlık bünyesinde her yıl turnuva yapılmaktadır. Buna benzer Belediyemizin de sponsorluğunda futbol dalının dışında voleybol ve basketbol gibi sportif faaliyetlere yönelik destek verilmesi yönünde, bu yöndeki komisyon raporunun kabulüne,

            2- 08.05.2014 tarihli ve 33 sayılı Belediye Meclis kararının 3.bendi ile Belediye Meclis Üyesi Feyyaz SOYLU, Cemal BOZ ve Yusuf GEÇEN tarafından Meclis Başkanlığına sunmuş oldukları 08.05.2014 tarihli yazılı önergelerinde; Ülkemizde son on yıl içerisinde kadınların yaşam standartlarını ve haklarını geliştirme, hayatın tüm alanlarına tam ve eşit biçimde katılımını sağlama ve toplumdaki statülerini güçlendirme yönünde ne gibi çalışmalar yapılabileceği talep edilmektedir.

            Belediye Meclis Üyeleri Rüstem CEYLAN, Yasin AKGEYİK ve Adle DENİZ SÜRER' den oluşan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca yapılan incelemeler neticesinde; Ülkemizde son on yıl içerisinde kadınların yaşam standartlarını ve haklarını geliştirme, hayatın tüm alanlarına tam ve eşit biçimde katılımını sağlama ve toplumdaki statülerini güçlendirme yönünde, hem uygulama hem mevzuat açısından kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Mevzuat çalışmaları kapsamında başta anayasa olmak üzere Medeni Kanunda, Ceza Kanununda, İş Kanunu ve daha birçok alanda kapsamlı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak yasal anlamda gerekli birçok düzenlemenin yapılmış olması, doğrudan uygulamada istenilen seviyenin yakalanmasını sağlayamamaktadır. Bunun bilincinde olarak kadınlarımızın her alanda statülerinin güçlendirilmesine yönelik olarak kadınların erkeklerle toplumsal hayata eşit bireyler olarak yer alabilmeleri hem demokratik bir hukuk devletinin, hem de taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmelerin bir gereğidir. Kadın erkek eşitliği konusunda istenilen noktaya gelmemiz ancak bütünlüklü bir yaklaşmayla meselelerin ele alınmasına ve çok çeşitli aktörlerin uyumlu olmalarına bağlıdır. Burada kastedilen aktörler elbette ki Kamu Kurum ve Kuruluşları, Siyasi partiler ile Sivil Toplum örgütleridir. Kadınların statülerini güçlendirilmesinin gerekli olduğu alanlar göz önüne alındığında her aktörün üzerine belirli sorumlulukları yüklendiği görülecektir. Kadın ve Erkeklere hizmet bakımından fırsat eşitliğinin gözetilmesine, bu yöndeki komisyon raporunun kabulüne,

            3- 08.05.2014 tarihli ve 33 sayılı Belediye Meclis kararının 5.bendi ile Belediye Meclis Üyesi Feyyaz SOYLU, Cemal BOZ ve Yasin AKGEYİK tarafından Meclis Başkanlığına sunmuş oldukları 05.05.2014 tarihli yazılı önergelerinde; İlçemizin mevcut yerleşim yeri ilçe sakinlerine yetersiz olduğu için ilçe halkı göç vermektedir. Bu sorunları önlemek adına Belediyemizin bu konuda ne gibi çalışmalar yapılabileceği talep edilmektedir.

            Belediye Meclis Üyeleri Mehmet BAYOL, Feyyaz SOYLU ve Sabri BENLİ' den oluşan Ar-ge Komisyonunca yapılan incelemeler neticesinde;  Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile yapmış oldukları yazışmalar neticesinde; İlçemizin yerleşik alanının yetersizliğinden dolayı Belediye olarak, İmar sınırını genişletme amacıyla yeni bir yerleşik alan genişletme çalışmasına başlanılmasına paralel olarak Belediyemizce bu konuda ileriye dönük yerleşim alanları üretimi konusunda kapsamlı çalışmalarının yapılmasına, bu yöndeki komisyon raporunun kabulüne, komisyon üyelerine oturum ücretlerinin ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

02.06.2014 TARİHLİ VE 37 SAYILI KARAR:                 

Meclisçe Gündem maddesi olan Kamu Görevlileri Sendikası ile Belediyemiz adına görüşmeler yapmak ve Toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Madde (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir.

Bu sözleşme bu Kanunun uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılmaz ve bu kapsamda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yapılacak sözleşme, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanır ve sözleşme süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçemez.

Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılabilir. Bu sözleşmeye dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak sayılmaz."hükmü ile 4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Menderes ATİLLA `ya yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

02.06.2014 TARİHLİ VE 38 SAYILI KARAR

            Meclisçe Gündem maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı Adnan DAŞKIRAN' ın İlçemizde bulunan Madde Bağımlıları ile ilgili müzekkerenin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      

            Bölgemizde son yıllarda uyuşturucu madde bağımlılığının artmasıyla İlçemizde uyuşturucu madde bağımlılarının olduğu ve her geçen gün bağımlılarının sayılarının artığı gözlenmiştir. Suriye’de meydana gelen iç savaş nedeniyle ilçemize göç eden Suriye uyrukları sığınmacılardan özellikle İlçe Merkezinde oturmaları sonucunda; madde kullanım oranında ciddi bir yükselme gösterdiği gibi büyük etken olmuştur. İlçemizin muhtelif yerlerinde ilçe mezarlığı, harabe ve terk edilmiş evler vb. yerlerde yoğun şekilde esrar, bali, tiner vb. uyuşturucu madde kullanıcıları kullanım sahası olarak tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu durum ilçemizde yaşayan insanlar açısından tehlike arz etmekte ve giderek küçük yaşlarda madde bağımlılığı kullanımını yaygınlaşmaktadır.

            Başta başkanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları bu tip topluma zararlı ve toplum ahlakını dejenere eden olaylarla mücadele etmek en asli ve insani görevlerinin başında gelir. Ancak bu konuda Belediyemiz olarak üzerimize düşen görevi tek başımıza yerine getirmemiz mümkün değildir. Bu mücadele tüm kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve ilçe halkının desteği ile ortak yürütülebilir.

            İlçemizde yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı konusunda İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ceylanpınar Belediyesi ve İlçemizde bulunan Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte koordineli çalışarak mücadele edilmesi ve köklü bir çözümün getirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Çevre ve Sağlık Komisyonun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

02.06.2014 TARİHLİ VE 39 SAYILI KARAR

            Meclisçe Gündem maddesi olan Birimlerden ve meclis üyelerinden gelecek tekliflerin görüşülmesi maddesinde Belediyemiz meclis üyelerinin Meclise sunmuş oldukları yazılı önergeleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      

            1- Belediye Meclis Üyeleri Feyyaz SOYLU, Eyyüp ŞENGÜL ve Mehmet BAYOL' un 02.06.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; İlçemizde sportif faaliyet gösteren kaç tane amatör takımının mevcut olduğunu, mevcut olan takımların başarı durumu ve sporcularımızın finansmanları ne kadar olduğu ve kimlerden destek aldıklarını araştırmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Plan Bütçe komisyonlarının görevlendirilmesine,

            2- Belediye Meclis Üyeleri Feyyaz SOYLU, Aziz DEMİR ve Cemal BOZ' un 02.06.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Eski ismiyle köy, yeni ismiyle mahalle olan grup yollarımızın dar ve bozuk olması çok büyük tehlike arz etmektedir. Meclis komisyonlarının araştırmak meclisin bilgisine rapor sunmak üzere İmar ve Plan Bütçe Komisyonlarının görevlendirilmesine,

            3- Belediye Meclis Üyeleri Feyyaz SOYLU, Yusuf ÖZKUL ve Rüstem CEYLAN' ın  06.06.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; İlçemizde trafiği rahatlatmak amacıyla Atatürk Ortaokulu civarı ve ilçe merkezinin belli noktalarında, ana caddeler üzerinde birer yaya üst geçidi yapılması gerekmektedir. Bu konuda gerek oluşabilecek maliyeti ve gerekse yer tespiti için ilgili ihtisas komisyonlarımızın meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Ulaşım Komisyonun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

02.06.2014 TARİHLİ VE 40 SAYILI KARAR:   

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.07.2014 Salı günü saat 14,00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 27.06.2014