Share

2014 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2014 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 27/08/2014 )

 

2014 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04.08.2014 TARİHLİ VE 47 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

            1- 01.07.2014 tarihli ve 44 sayılı Belediye Meclis kararının 1.bendi ile Ar-ge Komisyonuna havale edilen Mahalleye dönüşen ve kırsalda olan grup yollarımızın metraj ve standartları Belediyenin yol envanteriyle mevcut yollarının bire bir uyup uymadığını konusunda, Ar-ge Komisyonunca yapılan araştırmalar neticesinde;

            13.05.2014 tarihli ve 34 sayılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclisince alınan karara göre, 15 metre ve üstü yolların imarları Büyükşehir Belediyesine ait olduğuna dair karar alınmıştır. Bu nedenle Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 16.06.2014 tarihli ve 204 sayılı yazısında, kırsalda olan yolların 6 metre olarak tespit edilmiştir.

            Ancak Ar-ge Komisyonunca yaptığı çalışmalarda grup yollarımızın 6 metre değil, 4 ile 5,5 metre arasında olarak tespit edilmiştir. Ayrıca yollarımızın tarım arazileriyle aynı seviyede olması da standardı düşük olduğunu ve bu sebeple yağmur ve sulama sularının tarım arazilerinden taşıyıp yolların üzerinden taştığı görülmüş olup, bu tür olumsuzlukların giderilmesi için önlem alınmasına,  bu yönündeki komisyon raporunun kabulüne,

            2- 01.07.2014 tarihli ve 44 sayılı Belediye Meclis kararının 3.bendi ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Viranşehir Caddesi üzerinde Adliye Lojmanları yanında bulunan halı sahanın şuan ki durumunun ve kullanım hakkının, gelirinin hangi kuruma ait olduğunun araştırmak üzere, Plan Bütçe Komisyonunca yapılan araştırmalar neticesinde;

            Söz konusu halı sahanın kuruluş tarihi 2000 yılında faaliyete geçmiş ve mülkiyeti hazine malıdır. Kullanım hakkı ve geliri ise 13 yıl boyunca Ceylanpınar İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına aittir. En son 2013 yılında ayılık geliri 5.250,00 TL karşılığında Birlik Başkanlığınca ihaleyle kiralanan halı saha, ilimizin büyükşehir statüsüne girmesi nedeniyle Ceylanpınar İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tasfiye olmuştur. Halı sahanın ilçede gençlik ve spor müdürlüğü olmadığı için söz konusu yerin işletme ve kullanım hakkı, Ceylanpınar İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı kararıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne devri yapıldığı tespit edilmiştir. Bu yöndeki komisyon raporunun kabulüne,

            3- 01.07.2014 tarihli ve 44 sayılı Belediye Meclis kararının 4.bendi ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen İlçemize bağlı uzak mahallelerde haşerelere karşı mücadele araştırılması, köyden mahalleye dönüşen mahallelerde hayvancılığın haşere oluşumuna etkisi ve bunlarla mücadele etme yollarının tespitini araştırmak üzere; Çevre ve Sağlık Komisyonunca yapılan araştırmalar neticesinde;

            Hayvancılığın yerleşim birimi içinde yapılmasından dolayı, gübre vb. atıkları haşere oluşumu için birinci derecede üreme kaynağıdır. Bu tür atıklar özellikle karasinek üremesine etki etmektedir. Sorunun çözülmesi için gübrelerin yerleşim alanından ivedilikle uzaklaştırılması, uzaklaştırılan gübre alanlarının kireçlenmesi ve ilaçlanması karasinek oluşumunu aza indirgeyecektir.

            Sivrisinek oluşumunun önüne geçmek için mahalle aralarındaki sıvı atıklarının, su birikintilerinin önlemesi gerekmektedir. Fakat mahalleye dönüşen köyler ve ilçe merkezinde alt yapısı bulunmayan yerleşim alanlarında sürekli sıvı atıklar mevcut olduğundan sivrisinek oluşumunu engellemek mümkün olmadığından, sivrisinek oluşumunu aza indirgemek için alt yapısı olmayan yerleşim alanlarına bir an önce alt yapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir. bu yöndeki komisyon raporunun kabulüne, bu yöndeki komisyon raporunun kabulüne, komisyon üyelerine oturum ücretlerinin ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

04.08.2014 TARİHLİ VE 48 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belirlenmesine ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. Maddesinde "Belediye meclisleri, 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayırırlar. Bu ayırımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilir.

Söz konusu gruplar bu Tebliğin ekinde yer alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo' nun sağında 1'den 4' e kadar numaralanmış sütunlardan oluşmaktadır. Bu gruplar mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en yüksek (1) numaradan başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru sıralanır.

Bu kapsamda, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları belirlenir ve belirlenen miktar ve tutarlar bahse konu dört gruba dağıtılır. Belediye meclislerince belediyenin (4)'ten daha az bir gruba ayrılması halinde bu miktar ve tutarların belirlenen gruplar içerisinde dağıtılacağı tabiidir.

Belediye meclisleri, miktar ve tutar belirlemenin yanı sıra, söz konusu maktu vergi ve harç miktar ve tutarların uygulanması bakımından bölge, semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde veya sokağın hangi gruba gireceğine de karar verirler. Ancak, bu bilgiler ilgili Bakanlığa gönderilmez.

Belirlenecek miktar ve tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağından söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının tespitinde bu durumun göz önünde bulundurulması gerekir.

Bu şekilde hazırlanan "Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo' lar, ilgili belediyelerce 01/10/2014 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) gönderilir." Hükmü gereğince; ekli tabloda belediyemiz meclisçe belirlenen İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, işgal Harcı, tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı tarifelerinin ve grup cetvelinin onanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

04.08.2014 TARİHLİ VE 49 SAYILI KARAR:

            Meclisçe Gündem maddesi olan İmar tadilatı taleplerin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesinde İmar ve Şehircilik Müdür V. Mervan YILDIRIM’  ın 04.08.2014 tarihli ve 84 sayılı yazılı talebi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            11.06.2014 tarihli ve 73 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 437 ada için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Onaylı nazım imar planına bağlı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

04.08.2014 TARİHLİ VE 50 SAYILI KARAR:

            Meclisçe Gündem maddesi olan Birimlerden ve meclis üyelerinden gelecek tekliflerin görüşülmesi maddesinde Belediyemiz meclis üyelerinin Meclise sunmuş oldukları yazılı önergeleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;      

            1- Belediye Meclis Üyesi Mehmet DOLUK' un 04.08.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminden sonra arsa olarak boşluk bulunan birçok yerde bazı vatandaşlar hak iddia ederek konut yapmaya başlamıştır. Söz konusu bu durum imara aykırı olduğundan, İmar komisyonu tarafından araştırılması istenmektedir.

            Gerekli araştırmalar yapmak ve Meclis Üyesi Mehmet DOLUK' u bilgilendirmek üzere müzekkerenin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine,

            2- Belediye Meclis Üyesi Mehmet DOLUK' un 04.08.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  İmara yeni açılan bölgelerde yeterli derecede sosyal donatı alanının olup olmadığını imar komisyonu tarafından araştırılması istenmektedir.

            Söz konusu imara açılan bölgelerin yerlerinin tespitinin yapılması müzekkerede taleple ilgili yerlerin tespit etmek ve Meclis Üyesi Mehmet DOLUK' u bilgilendirmek üzere müzekkerenin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine,

            3- Belediye Meclis Üyesi Mehmet DOLUK' un 04.08.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  İlçemize bağlı Tekinler ve Aşağıkarataş Mahallelerinde yolların bozuk olmasından dolayı gereken hizmetin yapılması talep edilmektedir.

            Söz konusu mahallelerde hizmetin gidip gidilmediğini araştırmak yapmak ve Meclis Üyesi Mehmet DOLUK' u bilgilendirmek üzere müzekkerenin Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

04.08.2014 TARİHLİ VE 51 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.09.2014 Pazartesi günü saat 10,00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 27.08.2014