Share

2014 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2014 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 27/11/2014 )

 

2014 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.09.2014 TARİHLİ VE 52 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Komisyon Raporlarının görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;          

            İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 437 ada nolu parsel içerisinde yer alan imar palanında resmi kurum alanı olarak görülen yerin ifrazı yapılmış olup, Ziraat Odası ve Sosyal Güvenlik Alanı olarak imar tadilatı talep edilmektedir. 

            11.06.2014 tarihli ve 73 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanmıştır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesi b bendine göre hazırlanana nazım imar planına göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. 04/08/2014 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararı ile İmar komisyonuna havale edilen tadilat talebi ile ilgili İmar komisyonunca yerinde ve paftalar üzerinde yapılan incelemeler sonucu;     

            Bahse konu yer imar planımızda Resmi Kurum Alanı olarak görülmektedir. Burada yapılacak tadilat kamu yararına olup, nüfus artışı getirmediğinden imar tekniği ve plan bütünlüğünün bozulmayacağı tespit edilmiştir.

            Bu nedenle 1356,75 m2 yüzölçümlü 437 ada, 1 nolu parselin Resmi Kurum (Sosyal Güvenlik Kurumu) Alanı,  2000,00 m2 yüzölçümlü 437 ada 2 nolu parselinde Sosyo Kültürel Tesis ( Ziraat Odası) Alanı olarak düzenlenmiş, imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli, O44-A-11-C-2-C nolu uygulama imar planı paftası, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre çizildiği görüldüğünden, bu yöndeki komisyon raporunun kabulüne, komisyon üyelerine oturum ücretlerinin ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

01.09.2014 TARİHLİ VE 53 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan Belediyemiz Stratejik Planı ile ilgili müzekkerenin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdür Vekili Hüsameddin ETSATICI' nın 26.08.2014 tarihli ve 229 Sayılı müzekkeresi ekindeki 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan dosyası ile birlikte encümene havale edilip, Belediye Encümenince 28.08.2014 tarihli ve 115 sayılı kararla onaylanmıştır.  

Belediyemiz birimlerince belirlenen hedef ve stratejilerin ilçemiz coğrafi yapısı ve sosyal durumuna uygun olduğu görüldüğünden, Belediyemiz 2014-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planının 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.Maddesi gereğince onanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

01.09.2014 TARİHLİ VE 54 SAYILI KARAR:

 

Gündem Maddesi olan Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve aylık ücretlerinin belirlenmesi üzerinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Ferit TURĞAY' ın 25.08.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz birimlerindeki personel ihtiyaçlarına binaen,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. fıkrası gereğince Belediye Meclisimizin 07.01.2014 tarihli ve 4 sayılı Meclis kararına ek olarak Belediyemizde çalıştırılmak üzere tam zamanlı olarak 1 sözleşmeli Mühendisin çalıştırılmasına, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendise 2.219,28 TL net aylık ödenmesine, yıl içerisinde memur maaş artışlarının ücretlerine yansıtılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

01.09.2014 TARİHLİ VE 55 SAYILI KARAR:

 

            Meclisçe gündem maddesi olan Boş kadro iptal ve ihdası ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Ferit TURĞAY' ın 29.08.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

            Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur."  Hüküm ile 22 Şubat 2007 Tarihli ve 26442 Sayılı Resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesindeki; "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;

            Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 8 derecelik Memur Kadrosunun iptal edilerek 11 derecelik Memur kadrosunun ihdasına, hazırlanan ekli norm kadro cetvellerinin onaylanmasına, gereği için cetvelin ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

01.09.2014 TARİHLİ VE 56 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan İlçemiz spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Hidayet DİK' in 27.08.2014 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesinin (b) fıkrası " Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir." Hükmü gereğince: İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine Belediyemiz bütçe imkânları dâhilinde ayni ve nakdi yardım yapılmasına, bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

01.09.2014 TARİHLİ VE 57 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.10.2014 Çarşamba günü saat 14,00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.09.2014