Share

2014 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2014 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 27/11/2014 )

 

2014 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

03.11.2014 TARİHLİ VE 61 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan İmar ile ilgili bazı maktu tarifelerin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Kadri BÜYÜKDAĞDAŞ' ın 23.10.2014 tarihli ve 449 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            1- Karar ekindeki 3194 Sayılı İmar Kanunu 42. Maddesine istinaden çıkartılan 430 Seri Nolu VUK Genel Tebliğdeki İmar Kanununa Göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerden;

            a-Tek katlı konut amaçlı yapılarda cezanın %50 indirilerek, %50 oranında uygulanmasına.

            b-2 katlı konut amaçlı yapılarda cezanın %25 indirilerek, %75 oranında uygulanmasına.

            c-3 katlı ve daha yukarı konut amaçlı yapılarda ve ticari amaçlı yapılarda bu indirim uygulanmamasına.

            2- Bakanlar Kurulunca belirlenen tarifelerde ifraz ve tevhit harcı ticarethanelerde 0.12, konutlarda 0.09 TL olarak belirlenmiş ancak araziler için herhangi bir tarife belirtilmediğinden;

Mücavir alan dışında tarım arazilerinde tarımsal amaçlı gayri meskûn sahalarda bulunan arazilerin ifraz ve tevhitlerinde harcın miktarında indirime gidilerek beher metrekare 0,03 TL harç alınmasına,

            3-  Bina inşaat tadilat ruhsatlarından;

            a) Bina inşaatında yapılan tadilat ruhsat tetkik ücreti meskenlerde m2' si 8 TL,

            b) Bina inşaatında yapılan tadilat ruhsat tetkik ücreti ticarethanelerde m2' si 10 TL alınmasına,

            4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak İmar durumu ve çapı için;

            a) İmar çapı bilgisayar çıktısı alma 25 TL,

            b) İmar çapı bilgisayar üzerinden bakma 10 TL alınmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, katılan 25 Meclis Üyesinin 10 red oyuna karşılık, 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

 

03.11.2014 TARİHLİ VE 62 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Bazı boş memur kadrolarının iptal edilmesi ve yerlerine yeni kadroların ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet TUNÇ' un  30.10.2014 tarihli ve 208 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur." Hüküm ile 22 Şubat 2007 Tarihli ve 26442 Sayılı Resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesindeki; "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;

Belediyemiz Meclisince kabul edilen ve halen boş olan Genel İdari Hizmetler Sınıfında bulunan 2 adet 6 derecelik Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosunun iptal edilerek, 2 adet 3 derecelik Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Kadrosunun ihdasına, 13 Adet 3 derecelik Şef Kadrosunun iptal edilerek, 13 Adet 6 derecelik Şef Kadrosunun ihdasına, 4 adet 4 derecelik Uzman Kadrosunun iptal edilerek, 4 adet 6 derecelik Uzman Kadrosunun ihdasına ve 1 adet 11 derecelik Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan Hizmetli Kadrosunun iptal edilerek, 1 adet 8 derecelik Hizmetli Kadrosunun ihdasına, ekli norm kadro cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, katılan 25 Meclis Üyesinin 10 red oyu, 1 çekimser oyuna karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

03.11.2014 TARİHLİ VE 63 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan İnkılâp mahallesinde kurulmakta olan semt pazarının aynı mahallede başka bir sokağa alınması ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 30.10.2014 tarihli ve 501 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemiz İnkılâp Mahallesi 102.Sokak sakinlerinden Hüseyin KARDAŞ, Hıdır ÇELİK, Ali KAYA, İdris KAYA, Tahir SARAK, Şükriye TURĞAY, Abdulbaki ARĞA, Ahmet MUHAMMED, Hasan KAYA, Şehmus KAYA, Mehmet ARSLAN ve Hediye KOLUMAN' ın 27.10.2014 tarihli dilekçelerinde Cuma günleri sokaklarında kurulmakta olan Pazar yerindeki yoğunluktan dolayı ses kirliliği ve çöp atıklarından rahatsız olduklarını belirtmekte ve pazarın mahallelerinde başka bir yere naklini talep etmektedirler.

Meclisçe konu üzerinde yapılan görüşmeler ve Zabıta Müdürü Necati ÖZDEMİR' in verdiği bilgilere göre İnkılâp Mahallesinde Pazar yeri kurmaya uygun başka bir sokak veya meydan olmadığından dolayı Pazar yerinin aynı gün ve aynı yerde bırakılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, katılan 25 Meclis Üyesinin 10 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

03.11.2014 TARİHLİ VE 64 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.12.2014 Pazartesi günü saat 13,00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 27.11.2014