Share

2015 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 15/01/2015 )

 

2015 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

05.01.2015 TARİHLİ VE 1 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan 2015 yılı Gelir tariflerinin görüşülmesi ve karara bağlanması üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

MADDE-1-İLAN VE REKLAM VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ve Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarihli ve 3 sayılı kararı.

B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir.

C-) TARİFE:

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

 100

60

 

 

 

 

Cadde

20

100

 90

50

 

 

 

Sokak

20

100

 80

40

 

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 40

30

 

 

 

Diğer

8

40

 40

30

 

 

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 10

7

 

 

 

 

Cadde

2

10

 8

6

 

 

 

Sokak

2

10

 7

5

 

 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

 150

100

 

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

 150

100

 

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde

0,01

0,25

 0,10

0,08

 

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

0,02

0,50

  0,50

0,40

  

 

 

 

          Madde için yapılan oylamada Meclis üyelerinden Esra GÜLER ASLAN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN’ in tarifelerin meclise gelmeden önce ilgili ihtisas komisyonunda görüşülmesi gerektiği, gerekçesiyle red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne,

MADDE-2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

B -) AÇIKLAMA:

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi vb. tabelalar konulması durumunda Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre "Yer Tahsis Ücreti" alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam totemi ve tabela koyanlardan izin verilmesi durumunda bu fıkrada belirtilen miktarın iki katı kadar yer tahsis ücreti alınır.

Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarife de belirlenen ücretler alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren bez afişlerden ücret alınmaz.

Belediyeye ait otobüslerin dış yüzeyleri bu tarifede belirlenen ücretler karşılığında reklam yeri olarak kullandırılır.

Reklamların süresinden önce sökülmesi talep edilmesi durumunda ödenmiş olan vergiden iade yapılmaz.

C-) TARİFE:

a-     Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol-kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması durumunda yıllık olarak alınacak “yer tahsis izni ücreti”  450 TL alınmasına,

b-    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile konması durumunda yıllık olarak alınacak” yer tahsisi izni ücreti 200 TL alınmasına,

c-     Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli reklam gösterimlerinden alınacak reklam geliri (m2/yıl) 500 TL

d- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca işyerlerinin tanıtımı için ön yüzeylere asılan ve takılan hareketli tanıtıcı reklamların m2 sinden alınacak yıllık ilan ve reklam geliri 95 TL alınmasına,

e-     Geçici olarak Araç, Mobilya, Beyaz Eşya vb. gibi tanıtım amaçlı ürünlerin sergilenmesi için izin verilen yerlerden alınacak “İlan ve Reklam Geliri” (günlük) 10 TL/m2 ayrıca dükkan sahibi esnafın sürekli olarak sergi yaptığı alanlarda ise yıllık 30 TL/m2 alınmasına,

f-      Şehrimizin muhtelif semtlerine Belediyemiz tarafından dikilen bez afiş direklerinden alınacak ücret

1-     Aylık direk kirası 25 TL alınmasına,

2-     Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak (bir afiş için) 30 TL alınmasına,

3-     Umuma ait yerlerde cadde, bulvar tretuvar, belediye mülkü ve arsalara büfelere konulacak geçici bez ilanların aylık asma tahsis ücreti 35 TL/m2 alınmasına,

g-    Belediyeye ait otobüslerin dış yüzey reklam yeri kullanım ücreti (KDV dâhil)

1-     Küçük otobüs (3 aya kadar) 1.500,00 TL alınmasına,

2-     Küçük otobüs (6 aylık) 2.250,00 TL alınmasına,

3-     Küçük otobüs (12 aylık) 4.000,00 TL alınmasına,

4-     Büyük otobüs (3 aya kadar) 2.000,00 TL alınmasına,

5-     Büyük otobüs (6 aylık) 3.400,00 TL alınmasına,

6-     Büyük otobüs (12 aylık) 6.000,00 TL alınmasına,

          Madde için yapılan oylamada Meclis üyelerinden Esra GÜLER ASLAN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN’ in tarifelerin en düşük ve en yüksek fiyat aralıklarının ne miktarda belirlendiği bilinmediği gerekçesiyle red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne,

MADDE-3-EĞLENCE VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ve Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarihli ve 3 sayılı kararı.

B -) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. Maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.

C-)TARİFE:

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

 45

40

 

 

51 m²-150 m² arası

5

100

 17

15

 

 

151 m²-300 m² arası

5

100

 19

15

 

 

301 m²’den yukarı

5

100

 22,5

20

 

 

4 yıldızlı otelde

5

100

 60

50

 

 

5 yıldızlı otelde

5

100

 75

70

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

 5

5

 

 

26 m²-50 m² arası

5

100

 6

5

 

 

51 m²-100 m² arası

5

100

 7

6

 

 

101 m²-200 m² arası

5

100

 8

7

 

 

201 m²’den yukarı

5

100

 9

8

 

 

 

          Madde için yapılan oylamada Meclis üyelerinden Esra GÜLER ASLAN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN’ in tarifelerin en düşük fiyat verilmesi gerekçesiyle red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne,

MADDE-4-HABERLEŞME VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 29, 30, 31, 32 ve 33. Maddeleri.

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks isimli ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

C-) TARİFE: Haberleşme vergisinin nispeti %1 dir.

          Madde için yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE-5-ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddeleri.

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

C-)TARİFE:

a-     İmal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden  (% 1)

b-    (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%5)

c-     Havagazının satış bedelinden (% 5)

          Madde için yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE-6-YANGIN SİGORTA VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 40, 41, 42, 43 ve 44. Maddeleri.

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler Yangın Sigortası Vergisine tabidir.

C-) TARİFE:

a-)  Yangın sigorta vergisinin nispeti % 10 ‘dur.

          Madde için yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE-7-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir.

C-) TARİFE:

İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır,

a)Esnaflardan ( İşyerlerinden) 6 gurubun 4. derecesi üzerinden,

b)Resmi dairelerden 5. grup 2. derecesi üzerinden

c) 5281 Sayılı kanunun 418. maddesi ile değişik 2464 sayılı kanununun 44. Maddesinin 5. fıkrası gereğince özel kuyu kullanan bahçe ve konutlardan 7. gurubun 1. derecesi üzerinden alınmasına,

          Madde için yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

 

 

MADDE-8-İŞGAL HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri ile 11.07.2014tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ve Belediye Meclisinin 06.01.2014 tarihli ve 3 sayılı kararı.

B-) AÇIKLAMA:

a-     Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

b-    Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

 1,5

 1

 

 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

 1,5

 1

 

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

 5

 3

 

 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

 1

 0,75

 

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

 1,5

1

 

 

 

 

          Madde için yapılan oylamada Meclis üyelerinden Esra GÜLER ASLAN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN’ in tarifelerin en düşük fiyat verilmesi gerekçesiyle red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne,

MADDE-9-TELLALLIK HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 67, 68, 69, 70 ve 71.Maddeleri.

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyelere ait Hal, Balıkhane, Mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak Belediye Münadisi veya Tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık Harcına tabidir.

C-) TARİFE: Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir

          Madde için yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE-10-ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI VE DİĞER ÜCRETLER

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 76, 77 ve 78. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi

B-) AÇIKLAMA: Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre Belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.                                                                                         

C-) TARİFE:

24 Aralık 2014 tarihili ve 29215 sayılı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren “Ölçü Ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene Ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki” miktarlar alınır.

          Madde için yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE-11-AÇIK PAZAR VE ÇEŞİTLİ YERLERDE YAPILAN SATIŞ REYONLARINDAN ALINACAK ÜCRET

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

AÇIK OTO PAZARYERLERİ ÜCRETİ:

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu yâda Umuma açık yerlerde halkın satış için getireceği her araç için (KDV hariç)  6 TL alınmasına,

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu ya da umuma açık uygun gördüğü yerlerde tanıtım ve özendirme amaçlı araçların ve stantların yer tahsis ücreti KDV hariç haftalık 1-7 gün arası;

1-Tek tekerlekli küçük araçlardan 50 TL alınmasına,

2-Çift tekerlekli büyük araçlardan 100 TL alınmasına,

3-Dernek, Vakıf, Eğitim Kurumları, Kamu Kurum Ve Kuruluşları Hariç Her Türlü Şirket stant başı 75 TL alınmasına,

                 Madde için yapılan oylamada Meclis üyelerinden Esra GÜLER ASLAN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN’ in tarifelerin en düşük ve en yüksek fiyat aralıklarının ne miktarda belirlendiği bilinmediği gerekçesiyle red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne,

MADDE–12- BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN YAPILAN İLAN VE REKLAMLARDAN ALINACAK ÜCRET

A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA:

1-     Siyasi partilerin belediye başkanlığının veya yetkili kılacağı kişinin izni ile konuşmadan doğacak sorumluluk siyasi parti veya konuşma yapan kişiye ait olmak üzere partilerin propaganda ile ilgili söz veya konuşmalar 2, 3, 4 ve 5 deki tarifeye tabiidir.

2-     Sinemalarda oynatılan film içerisinde gösterilen ticari amaçlı reklam filmlerinden 2,3 deki tarifeden alınır.

3-     Ölüm ilanları, insan kayıpları, hastaların acil kan ve kurumların kamu ile ilgili ilanları ücretsizdir.

4-     Ticari amaç taşıyan müzikli ve müziksiz yayınlar yapılmaz.

5-     1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şıklarında belirtilen tarifeler resmi dairelerden bir kat artırılarak alınır 

C-) TARİFE; (KDV DÂHİL)

1-     Belediye hoparlöründen günlük yapılan normal yayınların her kelimesinin bir defa okunuşundan alınacak ücret 0.35 TL alınmasına,

2-     Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale ilanı yayınlarının her kelimesinin okunuşundan alınacak ücret 0,50 TL alınmasına,

3-     Siyasi partilerin yapacakları konuşmaların her kelimesinden alınacak ücret 0,75 TL alınmasına,

4-     Bantlı ilanların 5 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 50,00 TL alınmasına,

5-     Bantlı ilanların 10 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 100,00 TL alınmasına,

6-     Bantlı ilanların 15 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 150,00 TL alınmasına,

7-     Bantlı ilanların 15 dakikadan fazlası için her dakikadan alınacak ücret 11,00 TL alınmasına,

        Madde için yapılan oylamada Meclis üyelerinden Esra GÜLER ASLAN, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN’ in tarifelerin en düşük ve en yüksek fiyat aralıklarının ne miktarda belirlendiği bilinmediği ve ilgili birimin meclise brifing vermemesi gerekçesiyle red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne,

MADDE-13-BİNA İNŞAAT HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 13/4/2005 Tarihli  ve 2005/8730  Sayılı Kararnamenin Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar    

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dâhil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.    Konut veya işyerlerinin kullanılış tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.  İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.  Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.  Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa adilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir. 

İstisnalar:

Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

a.   İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

b.   Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları, 

c.    Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile  sera  ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır, samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi yapı ve tesis inşaatı,

d.   Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,

e.   Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

f.     Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı,

g.   Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları,

h.   Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

i.     Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

j.     Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadar ki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, İmar ve İskân Bakanlığından veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye mecburdurlar.

C-) TARİFE:

VIII-BİNA İNŞAAT HARCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-KONUT İÇİN

 

Oluşturulma Tarihi : 15.01.2015