Share

2015 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 04/02/2015 )

 

02.02.2015 TARİHLİ VE 8 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliği taslağının görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.01.2015 tarihli ve 203 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12/01/2015 tarihli ve 724 sayılı yazısı ile yayımlanan 2015/01 sayılı " Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliği Taslağı" Söz konusu Genelgede belirtilen usul ve esaslara gore; İlimiz dâhilindeki Mahalli İdareler tarafından Tip Yönetmelik Taslağı ve eki disiplin amirleri çizelgesine bağlı kalarak hazırlayacakları Disiplin Amirleri Yönetmeliklerini ayrıca Devlet Personel Başkanlığından görüş istemeksizin meclislerinin kabulü ve 3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2. Maddesine göre ilanından sonra yürürlüğe koyacaklardır. Denilmekle; hazırlanan ekteki Belediyemiz Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliğinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

02.02.2015 TARİHLİ VE 9 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal ve İhdas Cetvelinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 23.01.2015 tarihli ve 211 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

            Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur."  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesindeki; "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;

            Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve halen boş olan 8 derecelik Bilgisayar İşletmeni Kadrosunun iptal edilerek, 4 derecelik Bilgisayar İşletmeni Kadrosunun ihdasına, 8 derecelik Şehir Plancısı Kadrosunun iptal edilerek 5 derecelik Programcı Kadrosunun ihdasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

02.02.2015 TARİHLİ VE 10 SAYILI KARAR:

           Meclisçe Gündem maddesi olan Bazı maktu ve harç tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün 02.02.2015 tarihli ve 240 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            05.01.2015 tarihli ve 1 sayılı Meclis kararının 20.Maddesinde belirtilen “ hafriyat getiren pikaplardan 5 TL alınması” ile ilgili fıkranın ve 15.Maddesindeki İmar ile ilgili ücretler fıkrasının 9.bendinin iptal edilmesine ve Meclis kararına ek olarak;

 

 

PLAN PROJE İNCELEME ÜCRETİ

Harcın Miktarı (TL)

 

 

1- Yangın proje kontrol (1.000 m2' den büyük inşaat) m2

Ticaret

Konut

 

 

0,16

0,14

 

 

2- Mimari projelerden m2

1,20 TL

 

 

3- Statik projelerden m2

1,15 TL

 

 

4- Elektrik projelerinden m2

0,15 TL

 

 

5- Makine projeleri ve tadilat projeleri m2

0,15 TL

 

 

6- Zemin etüdü kontrol ücreti m2

0,27

 

 

7- Eksperlerin plan proje inceleme ücretleri (maktu)

50,00 TL

 

 

8- Arşiv dosyalama (arşivleme hizmeti) (maktu)

200,00 TL

 

 

9- Yapılan teknik hizmet bedeli (maktu)

250,00 TL

 

 

10- İş Deneyim Belgesi ve Değerli Kâğıt Ücreti  (adet)

210,00 TL

 

YAPI KONTROL

Harcın Miktarı (TL)

Ticaret

Konut

Demir vizesi m2

1,12

0,85

Temel kalıp-demir-kot kontrol m2

0,35

0,28

Su basman kalıp-demir-kot kontrol m2

0,35

0,28

Su basman üstü kalıp, saçak, demir, beton, tesisat ve sair inşaat kontrol hizmetleri            (her katta)

0,35

0,28

Peyzaj proje kontrol Arsa m2

0,20

             

                

FEN ELEMANLARI VE YAPI DENETİM KAYIT ÜCRETİ YILLIK

 

Mühendis, Müteahhit ve Mimar kayıt veya yenileme ücreti

300,00 TL

Yapı Denetim Şirketleri kayıt veya yenileme ücreti

400,00 TL

Belge tasdik ücreti

75,00 TL

Hafriyat, beton, yapı malzemeleri üretim firmaları kayıt ve yenileme ücreti

400,00 TL

Hafriyat ve beton firmalarının yapı araçlarının kayıt, yenileme ve takip ücreti

200,00 TL

Asansör tescil belgesi ücreti (Kat adedi başına)

200,00 TL

  

Arsa, Yapı Yeri ve Temel Sınırlarının Belirlenmesi

 

a) Arsa sınırlarının belirlenmesi m2

1,00 TL

b) Yapı yeri, temel aplikasyonu m2

1,00 TL

  

HAFRİYAT İŞLERİ

 

a) Belediye sınırları içerisinde yapılacak hafriyat işlerinde 1 m3 için

0,25 TL

b) Belediye sınırları içerisindeki hafriyat ve yıkımdan çıkan kazı malzemesi ve molozların belediyece belirlenen sahalara dökülmesine ve dökülecek 1 m3 malzeme

0,50 TL

 

BETON İŞLERİ

 

a) Belediye sınırları içinde yapılan inşaatlara dökülen hazır betonun 1 m3 ne

5,00 TL

b) Belediye sınırları içinde yapılan inşaatlara betonyer ile dökülen betonun 1 m3 ne

7,50 TL

 

olarak belirlenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis üyelerinden Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN’ in gerekçesiz red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

02.02.2015 TARİHLİ VE 11 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Sözleşmeli personel çalıştırılması ve aylık ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.01.2015 tarihli ve 242 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir." Hükmü gereğince;

Belediyemizde 2015 yılında çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis, Mimar Şehir Plancısı ve Avukat kadrolarında çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellere 3 aylık 1.050,00 TL, 6 aylık 1.550,00 TL, 9 aylık 2.050,00 TL, 12 aylık 2.285,87 TL, 10 yıllık deneyimi olanlar ve yıllık sözleşme yapanlara 2.550,00 TL ve 11 yıl ve daha fazla deneyimi olanlar ve yıllık sözleşme yapanlara 2.857,34 TL,   Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknikerlere 3 aylık 950,00 TL, 6 aylık 1.200,00 TL, 9 aylık 1.40,00 TL, 12 aylık 1.600,00 TL, 10 yıllık deneyimi olanlar ve yıllık sözleşme yapanlara 1.817,00 TL ve 11 yıl ve daha fazla deneyimi olanlar ve yıllık sözleşme yapanlara 2.271,41 TL olarak aylık net ücretlerinin ödenmesine, 2015 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcı çalıştırılmasına, Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcı kadrosunda çalıştırılacak personele aylık net 2.000,00 TL ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

02.02.2015 TARİHLİ VE 12 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.03.2015 Pazartesi günü saat 13,00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.02.2015