Share

2015 Yıllı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yıllı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 04/03/2015 )

 

 

2015 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

02.03.2015 TARİHLİ VE 13 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı Adnan DAŞKIRAN' ın 13.02.2015 tarihli ve 304 sayılı müzekkeresinde bahse konu Belediyemize hibe edilen araçların kabulü ve kamuya tahsisi için yapılan görüşmelerde;

            Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Otosabır Ltd. Şti. A.Ş. tarafından Belediyemize kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe edilen BMC Puro Marka 63 SL 753, 63 SL 754 plakalı 2 adet Damperli Kamyon, Ford Marka 63 SL 760 plakalı Vidanjör Kamyon, Isuzu Marka 63 SL 705 plakalı Yol Süperme Aracı, Ford Marka 63 SL 706 plakalı Su Tankeri, Isuzu Marka 63 SL 653 plakalı Çöp Aracı, Fiat Marka 63 SL 732 plakalı AA Sedan Otomobil ve HMK 300LC Marka 11-40222 Paletli Ekskavatör araçların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. Maddeleri gereğince şartlı bağışların kabulüne ve bu araçların kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

02.03.2015 TARİHLİ VE 14 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Fen İşleri Müdürlüğünün 24.02.2015 tarihli ve 379 sayılı müzekkeresinde bahse konu 31.Sokağın Caddeye dönüştürülmesi ve caddenin isimlendirilmesi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

Yenişehir Mahallesi 31.Sokak 15.10.2003 tarihli GAP onaylı imar planında imar yolu olarak planlanmıştır. Söz konusu sokak güzergâhında yeni okulların ve spor tesislerin yapılması nedeniyle araç ve trafik yoğunluğu aşırı derecede artmıştır. Bu sokağın gerek uzunluk gerek se genişlik bakımından sokak olmayacak düzeyde olması nedeniyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası gereğince 31.Sokağın Caddeye dönüştürülmesine, dönüştürülen sokağın SEYFULLAH HACIMÜFTÜOĞLU 1018. Cadde olarak isimlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis üyelerinden Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN' in caddelerin isim yerine yalnızca numaralandırılması gerektiği gerekçesiyle red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

02.03.2015 TARİHLİ VE 15 SAYILI KARAR:

           Meclisçe Gündem maddesi olan Sözleşmeli Eğitmen çalıştırılması ve aylık ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.02.2015 tarihli ve 416 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir." Hükmü gereğince;  Belediyemizde 2015 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmen kadrosunda personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak Eğitmen' e aylık net  1.755,00 TL ödenmesine,  gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

02.03.2015 TARİHLİ VE 16 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Eyyübiye İlçesine bağlı Büyükçaylı Mahallesinin İlçemiz Belediyesine aynı adla bir mahalle olarak katılmasına ilişkin Belediye Başkanlığının 23.02.2015 tarihli ve 384 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Eyyübiye İlçesine bağlı Büyükçaylı Mahallesinin İlçemiz   Belediyesine aynı adla bir mahalle olarak katılmasına ilişkin talebi Şanlıurfa Valiliği tarafından incelenip uygun mütalaa edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 4. ve 8. maddelerine göre söz konusu mahallede halk oylaması yapılmak üzere Şanlıurfa Valiliğince 24.01.2015 tarihli ve 1156 sayılı yazı ile Eyyübiye İlçesi 2.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Halkoylaması yapılmak üzere gönderilmiştir.

Eyyübiye İlçesi 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 15 Şubat 2015 tarihinde Büyükçaylı Mahallesinde yapılan Halkoylamasında 2 sandık bölgesinde kullanılan oyların tamamında evet oyu kullanıldığına dair 15.02.2015 tarihli plebisit(Halkoylaması) tutanağı 16.02.2014 tarihli ve 45 sayılı yazı ekinde Valilik Makamına gönderilmiştir. Şanlıurfa Valilik Makamınca Ceylanpınar Kaymakamlığına yazılan 20/02/2015 tarih ve 2611 sayılı yazıda konun Belediyemiz Meclisince görüşülüp bir karara bağlanması ve sonucunun Valilik Makamına bildirilmesi talep edilmektedir.

Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Birleşme ve Katılma başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrasındaki" Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılanacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılanacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılanacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir." hüküm gereğince Eyyübiye İlçesine bağlı Büyükçaylı Mahallesinin İlçemiz Belediyesine aynı adla bir mahalle olarak katılmasına,  gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis üyelerinden Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Ahmet AYRILMAZ, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Hüseyin EKİM, Mehmet DAĞTEKİN' in söz konusu mahallenin katılım isteğinin hizmet amaçlı olmadığı ve siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle  red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

02.03.2015 TARİHLİ VE 17 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2015 tarihli ve 439 sayılı müzekkeresinde İmar cezaları ile ilgili yapılan görüşmelerde;

Kaçak yapıların önlenmesine esas teşkil etmek üzere; 09.05.1985 tarihli ve 18749 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanıp yürürlüğe giren 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre uygulanacak idari müeyyidelerin çok olması ve ilçemizdeki vatandaşların gelir düzeyinin düşük olmasından dolayı kamu yararı gözetilerek verilecek cezaların yapı ve mevkii durumlarına göre ve imara uygun (çekme payları, kat durumu vb.) tüm inşaatlarda m2' si 35,00 TL' den uygulanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

02.03.2015 TARİHLİ VE 18 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı Adnan DAŞKIRAN' ın 02.03.2015 tarihli ve 441 sayılı müzekkeresinde bahse konu Belediyemize tahsis edilen 34 AC 0461 plakalı otobüsün kabulü ve kamuya tahsisi için yapılan görüşmelerde;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 10.02.2015 tarihli ve 44461 sayılı idare Encümen Kararı ile devir yapılması öngörülen Kapı No:M1034, 34 AC 0461 plakalı Solo Otobüsün 4.130,00 TL bedel ile 237. Sayılı Taşıt kanununun 10. Maddesi gereğince satın alınmasına, satın alınan aracın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesine göre tahsisine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

02.03.2015 TARİHLİ VE 19 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.03.2015 tarihli ve 447 sayılı müzekkeresinde İmar Plan Tadilatı ile ilgili yapılan görüşmelerde;

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 26.02.2015 tarihli ve 7460 sayılı yazısı ile Mülkiyeti TOKİ' ye ait Kepez Mahallesinde bulunan 293 ada 1 nolu parselde yapılan tatbikat imar planı tadilatının meclisçe onaylanması talep edilmektedir.

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait 293 ada 1 nolu parsel imar planında konut alanı olarak planlanan, bahse konu ada içerisinde yapılması düşünülen " Sosyal Tesis Alanı" ayrılmasına yönelik Toplu Konut İdaresince hazırlanan ve İmar Plan Taslağında tadilat işleminin kuzeyde bulunan park ve konut alanının arasındaki 15 metre ve mevcut konut adası içerisinde doğu batı yönünde 7 metrelik bir yolun planlanması,  hazırlanan imar taslak paftasının tadilat talebine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının incelenmesi için müzekkerenin ve ekindeki paftanın İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

02.03.2015 TARİHLİ VE 20 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.04.2015 Çarşamba günü saat 13,00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 04.03.2015