Share

2015 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 12/04/2015 )

 

 2015 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

01.04.2015 TARİHLİ VE 22 SAYILI KARAR:

Meclisçe mazeretsiz olarak üç birleşimden daha fazla meclis toplantılarına katılmayan meclis üyeleri Adle DENİZ SÜRER ve  Hasan KARAOĞLAN ’nın durumlarıyla ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

          5393 Sayılı Belediye kanununun Meclis Üyeliğinin sona ermesi başlıklı 29. Maddesindeki “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.

         Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.

Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir.” hükmü ve Belediye Meclisi çalışma Yönetmeliğinin Meclis üyeliğinin sona ermesi başlıklı 9/A Maddesindeki “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir.” hükmüne göre Meclis Toplantıları yoklama tutanakları üzerinde yapılan tetkik ve incelemelerde Hasan KARAOĞLAN’ ın üst üste 4 birleşim ,Adle DENİZ SÜRER ‘ in ise üst üste 5 birleşim toplantıya mazeretsiz katılmadıkları  tespit edildiğinden bu konuyla ilgili başkanlık makamınca 12.03.2015 tarihli ve 710-711 sayılı yazı ile savunmaları istenmiş ancak her iki meclis üyesi de meclis nisan ayı birleşimine de gelmeyerek savunma vermemişlerdir .

                 Bunun üzerine Hasan KARAOĞLAN ve Adle DENİZ SÜRER’ in meclis üyeliklerinin düşürülmesi için yapılan açık oylama da 7 çekimser oya karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla üyeliklerinin düşürülmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

01.04.2015 TARİHLİ VE 23 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal ve İhdas Cetvelinin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.03.2015 tarihli ve 706 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesindeki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

    Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve halen boş olan 4 derecelik Fen İşleri Müdürü Kadrosunun iptal edilerek, 1 derecelik Fen İşleri Müdürü Kadrosunun 7 red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile ihdasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

01.04.2015 TARİHLİ VE 24 SAYILI KARAR:

           Meclisçe Gündem maddesi olan Encümen Üyelerinin seçilmesi konusu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

         Meclisçe bir yıl süre ile görev yapacak encümen üyelerinin seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylamada; Meclis Üyelerinden;

                Feyyaz SOYLU ’ya 17 oy

                Abdüsamet DİKMEN ’e 16 oy

                Mehmet DAĞTEKİN ‘e 1 oy

                Fethüllah ZENGİN ‘e 1 oy

                Mehmet DOLUK ‘a 2 oy

                Mehmet ÇELEBİ ‘ye 2 oy

                Boş 1 Oy çıktığı görüldüğünden en çok oyu alan Meclis Üyeleri Feyyaz SOYLU ve  Abdüsamet DİKMEN ‘i   bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

01.04.2015 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan 2014 faaliyet raporunun görüşülmesi;5393 Sayılı belediye Kanununun 56. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 1. fıkrası gereğince Belediye Başkan vekili Faaliyet raporunu okumak üzere Yerini Meclis Birinci Başkan Vekili Abbas DENİZ ‘e bıraktı.

              Belediye Başkanı bir yıllık faaliyet raporunu birim birim ve madde madde meclisin önünde okudu. Başkan vekili Faaliyet Raporu üzerinde Meclis Üyelerine söz verdi.

Söz alan meclis üyesi olmadı. 

              Başkan Vekili okunan faaliyet raporunu meclisin onayına sundu, yapılan açık oylamada 7 red oya karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla Belediye Başkanının bir yıllık faaliyetlerinin yeterliliğine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

01.04.2015 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Denetim komisyonu raporu; Gündem maddesi olan Belediyenin hesaplarının denetimi ile ilgili Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan denetim raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          Denetim Komisyonunca yapılan 40 günlük bir çalışma sonucunda oluşturulan denetim komisyonu raporu Komisyon Başkanı tarafından meclisin bilgisine sunuldu. Komisyon Başkanı Denetim esnasında harcama ve gelirlerde mevzuata aykırı herhangi bir işlem yâda ödemeye rastlanılmadığı belirttikten sonra yapılan açık oylamada raporun 7 red oya karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne, Denetim Komisyonu üyelerine toplandıkları günler için huzur hakkı ücretlerinin ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

  

01.04.2015 TARİHLİ VE 27 SAYILI KARAR:

Gündem Maddesi olan Kamu hizmetlerinde Kullanılmak üzere araç alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürü Adnan DAŞKIRAN 'ın 25.03.2015 tarih ve 818 sayılı müzakeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

Belediyemiz kamu hizmetlerin de kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan; 6 (Altı) adet paravan kamyonet, 3 (üç) adet binek araç, 3 (üç) adet 16+1 minibüs ve 6 (altı) adet çift kabin kasalı araçların 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.Maddesi gereğince alınmasına gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

01.04.2015 TARİHLİ VE 28 SAYILI KARAR:

Gündem Maddesi olan Kamu hizmetlerinde Kullanılmak üzere takas yolu ile binek araç alınması ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürü Adnan DAŞKIRAN ’ın 25.03.2015 tarih ve 819 sayılı müzakeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

     Belediyemiz kamu hizmetlerinde kullanılmakta olan Renault Laguna Marka 2003 model 63 SD 403 plakalı binek aracımız çok yıprandığından ve onarımının maliyetinin gün geçtikçe artmasından dolayı yenisi ile değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğundan, Renault Laguna Marka 2003 model 63 SD 403 plakalı binek aracımızın takas yolu ile satılmasına onu yerine 1 adet yeni model binek aracın 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.Maddesi gereğince alınmasına gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

01.04.2015 TARİHLİ VE 29 SAYILI KARAR:

         Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 04.05.2015 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 12.04.2015