Share

2015 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 12/06/2015 )

 

2015 Yılı Mayıs AyıOlağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

04.05.2015 TARİHLİ VE 30 SAYILI KARAR:

 1) Gündem Maddesi olan İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;

            1- Plan Bütçe Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Aziz DEMİR, M. Ali BİLİM ve Nedim DELİKTAŞ’ ın komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            2- İmar Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Yusuf ÖZKUL, Mehmet BAYOL ve Mehmet DOLUK’ un  komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            3- Çevre ve Sağlık Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Şehmus BAYIR, Cemal BOZ ve Hüseyin EKİM’ in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

            4-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis üyeleri Abdüsamed DİKMEN, Cuma BUDAK ve Fethüllah ZENGİN komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

             5-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına,   Meclis Üyeleri Yusuf GEÇEN, Yasin AKGEYİK ve AbitBİNAY’in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

             6-Ulaşım komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri M. Ali BİLİM, Eyyüp ŞENGÜL ve Mehmet ÇELEBİ’nin komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

             7- Sosyal Hizmetler komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Feyyaz SOYLU, Rüstem CEYLAN ve Ahmet AYRILMAZ’ ın komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

             8-Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun  bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Abbas DENİZ, Feyyaz SOYLU ve Sabri BENLİ’nin komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

04.05.2015 TARİHLİ VE 31 SAYILI KARAR:

2)Belediyemiz 2014 Yılı İdare kesin Hesapları ihtiva eden plan bütçe komisyonu raporu ve Cetveller üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

Madde 1- 2014 Bütçe yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

          Personel Giderleri                                                        :  5.214.805,63 TL

          SGK. Devlet Primi Giderleri                                        :     763.022,84 TL

          Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                      : 11.694.933,24TL

          Faiz Giderleri                                                               :     226.769,26 TL

          Cari Transferler                                                             :  6.915.531,99 TL

          Sermaye Giderleri                                                        :  4.576.679,87 TL

          TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ                                                : 29.391.742,83TL.

Madde 2- 2014 Bütçe Yılı Tahsilâtı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde Gösterildiği Üzere;

          Vergi Gelirleri                                                              :  1.263.445,44 TL

          Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                     :                0,00 TL

          Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir                                  :   1.892.423,15TL

          Diğer Gelirler                                                               :22.568.989,79 TL

          Sermaye Gelirleri                                                                      :       71.200,00 TL

          Tahsilattan Red ve İadeler                                                   :         1.474,02 TL

       TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ                                      : 26.752.659,33TL

Madde 3- 2014 Yılı Bütçesinde Ödenek Hareketleri Aşağıdaki Şekilde Gerçekleşmiştir;

          2013 Yılında Devredilen Ödenek                                             :  6.720.015,00 TL

          2014Yılı Bütçe Ödeneği                                                           : 50.000.000,00TL

          Aktarma Yoluyla İlave Edilen Ödenek                               :   9.003.452,12 TL

          Aktarma Yoluyla Düşülen Ödenek                                     :   9.003.452,12 TL

          Ek Ödenek                                                                   :                 0,00 TL

          Olağanüstü Ödenek                                                     :                0,00 TL

          Toplam Ödenek                                                                        :  65.723.467,12TL

          Toplam Harcama                                                                      : 29.391.742,83 TL

          İmha Edilen Ödenek                                                    : 27.328.272,17 TL

2015 Yılına Devreden Ödenek                                                           :               00,00 TL

Madde 4- Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

Madde 5- Önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti 3.547.974,43  TL.

Madde 6- Önceki yıllardan Devreden Tahakkuk artığı 3.139.777,39 TL

          Belediye Meclisinde maddeler halinde görüşülen 2014 Bütçe Yılı Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Kanunun 61.Maddesi gereğince kabulüne, plan bütçe komisyonu raporu ve  ekli idare kesin hesap cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi gereğince onanmasına, gereği için cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

04.05.2015 TARİHLİ VE 32 SAYILI KARAR:

3)Gündem Maddesine Eklenen Fahri Hemşehrilik Beratı ile ilgili Belediye Başkanı Menderes ATİLLA’ nın 24.04.2015 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

Eski Ceylanpınar kaymakamı Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU’NA ilçemize yaptıkları katkı, destek ve hizmetlerden dolayı,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (r) bendi uyarınca FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin 7 red oyuna karşılık 17 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

 

04.05.2015 TARİHLİ VE 33 SAYILI KARAR:

4)Gündem Maddesine Eklenen Park’a İsim Verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Menderes ATİLLA’ nın 24.04.2015 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

İlçemiz Mevlana Mahallesi sınırlarında istasyon mevkiinde yapımına başlanan ve yapımı tamamlanan Park’a ilçemize yaptığı hizmet ve katkılarından dolayı Şanlıurfa milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, “FARUK ÇELİK” İsminin verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin 7 red oyuna karşılık 17 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

 

 04.05.2015 TARİHLİ VE 34 SAYILI KARAR:

5)Gündem Maddesine Eklenen İlave İmar Planı ile ilgili imar komisyonu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

         İlçemiz Muratlı Mahallesinde bulunan ve halen karakol olarak kullanılan alana ek olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisinde onaylanan  245 ada 29 nolu parseli kapsayan alan için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylanmış olup buna bağlı olarak 1/1000   ölçekli ilave uygulama imar planı yapılmasına, hazırlanan paftaların onaylanmasına bu yöndeki imar komisyonu raporunun kabulüne ve tadilat paftasının askıya çıkartılmasına, askı süresi sonunda bir suretinin  bilgi amaçlı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

04.05.2015 TARİHLİ VE 35 SAYILI KARAR:

6)Meclisçe gündem maddesi olan Mülkiyeti TOKİ’ ye ait Kepez Mahallesinde bulunan 293 ada 1 nolu parselde yapılan tatbikat imar planı tadilatı ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili yapılan görüşmelerde;

  30.04.2015 tarihli ve 942 sayılı başkanlık yazısı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Kepez mahallesinde  293 ada 1 nolu parselde bulunan, konut alanının bir kısmının ilçemizde 100 yataklı Devlet Hastanesi yapımı planlandığından 26.000 m2 lik toplu konut alanının sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine, 293 nolu adada imar uygulamasının yapılmasına,  çizilen tatbiki imar paftalarının onaylanmasına, bu yöndeki imar komisyonu raporunun kabulüne ve tadilat paftasının askıya çıkartılmasına, askı süresi sonunda bir suretinin TOKİ’ ye, bir suretinin de bilgi amaçlı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

04.05.2015 TARİHLİ VE 36 SAYILI KARAR:

7)Meclisçe gündem maddesi olan  bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;

 

         5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.06.2015 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.05.2015