Share

2015 Yılı Haziran AyıOlağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Haziran AyıOlağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 12/06/2015 )

 

2015 Yılı Haziran AyıOlağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

01.06.2015 TARİHLİ VE 37 SAYILI KARAR:

 1Meclisçe imar komisyonu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde:

         Mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı 435 ada 1 nolu parsel de hizmet binası ve 100 adet lojman yapılması için 435 ada 1 nolu parselde resmi kurum alanı olarak (İlçe Emniyet müdürlüğü) tasarlanan alanın emsal değerinin E=1.50 olarak belirlenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

01.06.2015 TARİHLİ VE 38 SAYILI KARAR:

2)Norm Kadro İhdası  üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

           Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.” hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesindeki;“boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve halen boş olan 4 derecelik Plan ve Proje Müdürü Kadrosunun iptal edilerek, 1 derecelik Plan ve Proje Müdürü Kadrosunun 10 red oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile ihdasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

01.06.2015 TARİHLİ VE 39 SAYILI KARAR:

3)Gündem Maddesine Eklenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2015 tarihli ve 1065 sayılı  müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

İlçemizin eski ve yeni mahallelerini de kapsayacak şekilde ıslah imar planları ile revize ve ilave imar planlarının yapılmasına, çalışmaların yapılabilmesi için ilave ve revizyon haritaların yapılmasına, Ortofoto ve trueOrtofoto haritaların üretilmesine, ihtiyaç duyulan 1/1000 ölçekli Hâlihazır harita alımı, Ortofotoların üretimi, ıslah, revize ve ilave imar plan çalışmalarının yapılması, onaylatılması ve büyükşehir belediyesinin 1/5000 ölçekli nazım planlarını ıslah ilave ve revize planlarımıza göre yenilemesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve gerekli hizmet alımlarının hızla gerçekleştirmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

01.06.2015 TARİHLİ VE 40 SAYILI KARAR:

4)Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 06.07.2015 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 12.06.2015