Share

2015 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 15/10/2015 )

 

03.08.2015 TARİHLİ VE 45 SAYILI KARAR:

 1) Meclisçe gündem maddesi olan İmar Komisyonu Raporu ile ilgili yapılan görüşmelerde;

     Aydınlık Mahallesi 130 ada 11 parselde imar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyonunun 23.07.2015 tarihli raporu Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli toplantısında okundu.Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Aydınlık Mahallesi 130 ada 11 parselde bulunan alan imar planında konut alanı olduğu ve Davut SALMAN tarafında kullanıldığı tespit edilmiştir.   

     Bu evin ve avlusunun taziye evi yapımına uygun ve kamulaştırma yolu ile satın alınmasında kamu yararının olduğu ve Aydınlık Mahallesi 130 ada 11 parselin satın alındıktan sonra taziye evi olarak kullanılmak üzere konut alnından belediye hizmet alanı olarak imar planı tadilatının yapılmasının uygun olduğu görüş ve kanaatine varıldığı, hususları tespit edilmiş olup, söz konusu teklifin “Onayı”na ve söz konusu alanın satın alınarak, konut alanının belediye hizmet alanı olarak imar tadilatının yapılmasına ilişkin raporun kabulüne, alınan gayrimenkulün tapu devri ve diğer işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

03.08.2015 TARİHLİ VE 46 SAYILI KARAR:

2) Meclisçe gündem maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğü 20.07.2015. tarihli ve 1223 sayılı müzekkeresinde bahse konu Satın alma yolu ile araç edinme ile ilgili yapılan görüşmelerde;

Belediyemiz işlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için ihtiyaç duyulan 1997 model, 34 AD 5481 plakalı, Mercedes Benz Çok Maksatlı Yol Süpürme Aracının 2.500,00 (İkibin BeşYüz) TL karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 237 Sayılı yasanın 10. maddesi gereğince satın alınmasına ve araç teslim işlemleri için Halil KAPLAN (TC: 36661586584) ‘ın yetkili kılınmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

03.08.2015 TARİHLİ VE 47 SAYILI KARAR:

3) Meclisçe gündem maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29.07.2015 tarihli ve 1270 sayılı müzekkeresinde Norm kadro ihdas  talebi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

           Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

           Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve boş olan 8 derecelik Şehir Plancısı Kadrosunun iptal edilerek, 8 derecelik Ekonomist Kadrosunun ihdasına,2015 yılında belediyemizde 1 tam zamanlı sözleşmeli Ekonomist çalıştırılmasına, çalıştırılacak ekonomiste aylık (bin sekiz yüz)1.800,00 TL net aylık ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ ve Mehmet ÇELEBİ' nin red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

03.08.2015 TARİHLİ VE 48 SAYILI KARAR:

4) Meclisçe gündem maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı Kadri BÜYÜKDAĞDAŞ ‘ın 31.07.2015 tarihli ve 1273 sayılı müzekkeresinde Yer Tespiti (Kültür Evi için) için yapılan görüşmelerde;

                  Belediyemiz ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan 21/05/2015 tarihli protokol ile Belediyemiz ile Birlik arasında dayanışma amacıyla İlçemizde tesis edilecek 3 adet kültür evine proje bazında parasal destek verileceği kararlaştırılmıştır.

           Kültür evlerinin bir an önce yapılabilmesi için, ilçemizde kültür evi yapımına uygun İmar komisyonunca yer tespiti yapılmak üzere müzekkerenin komisyona havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi

03.08.2015 TARİHLİ VE 49 SAYILI KARAR:

5)            Meclisçe gündem maddesi olan bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

                  5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.09.2015 Salı günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi

Oluşturulma Tarihi : 09.08.2015