Share

2015 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 06/11/2015 )

 

05.10.2015 TARİHLİ VE 55 SAYILI KARAR:

            Meclisçe Gündem maddesi olan 2016 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      2016 Yılı Belediye Bütçesi;
      a- Bütçe Kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
      b- Gider Bütçesinin ekonomik kodlamasının birinci düzeyinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 
      c-Gelir Bütçesinde kurumsal kodlaması yapılan birimlerin fonksiyonel kodlamasının birinci düzeyinin, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyona 1 günlük çalışma süresi verilmesine, Plan ve Bütçe komisyonunun 06.10.2015 tarihinde saat 10:00'da toplanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

05.10.2015 TARİHLİ VE 56 SAYILI KARAR:

            Meclisçe Gündeme eklenen Mali hizmetler Müdürlüğünün aktarmalarla ilgili 02.10.2015 tarih ve 1488 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;Belediyemiz  Mali Hizmetler Müdürlüğünün bütçe tahminlerinde genel Bütçe Gelirlerinden Diğer belediyelere ayrılan  paylar ile Genel Bütçe Gelirlerinden  Büyükşehir Belediyelerine verilen paylar kısmına ödenek aktarılması gerekmektedir.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.Maddesindeki (1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir.
(2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır. Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur.
(3) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde; aktarmalarla ilgili meclis kararları bütçe ile ilgili meclis kararları gibi kesinleşir ve yürürlüğe girer.
(4) Bağlı idarelerde kendi özel mevzuat hükümleri saklıdır.
(5) Ancak;
a) Personel giderleri tertiplerinden,
b) Aktarma yapılmış tertiplerden,
c) Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden,
ç) Projeye bağlı yatırım tertiplerinden,
d) İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden,
aktarma yapılamaz.
(6) Ancak, projeye dayalı iş, fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilir. Hüküm gereğince aktarılmasına,gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

06.10.2015 TARİHLİ VE 57 SAYILI KARAR:

            Meclisçe Gündem maddesi olan 2016 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
                                                                       2016 Yılı Belediye Bütçesi;
          Belediye Meclisinin 2015 Yılı Ekim ayı toplantısının 06.10.2015 tarihli 2.birleşiminde Belediyenin 2016 Mali Yılı Bütçesinin maddeleri üzerinde yapılan açık oylama neticesinde bütçenin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oturuma katılan 21 meclis üyesinden 8 ret oyu'na karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmesine,gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

06.10.2015 TARİHLİ VE 58 SAYILI KARAR:

             Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.11.2015 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 06.10.2015