Share

2015 Yılı Kasım Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Kasım Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 06/11/2015 )

 

06.11.2015 TARİHLİ VE 61 SAYILI KARAR:

1) Meclisçe Gündem maddesi olan 02/11/2015 tarihli İmar Komisyonu Raporunun üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

             İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  02.11.2015 tarih ve 42262020-310.01.1562 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale edilen ilçemiz Kepez mevkii Ada No: 293 Parsel No:1, Ada No: 288 Parsel No: 2 ve 6 numaralı taşınmazlar üzerinde yürürlükteki uygulama imar planında "Gelişme Konut Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Park ve Yol " olarak planlı alanda, alanın yeniden düzenlenerek " Gelişme Konut Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Sosyal Tesis alanı, Park ve Yol " Olarak planlanmasına yönelik hazırlanan ve  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih ve 528 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak çizilen 1/1000 ölçekli tadilat uygulama planları onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantıya katılan 23 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

2015 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 06/11/2015 )

 

02.11.2015 TARİHLİ VE 59 SAYILI KARAR:

            Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16.10.2015 tarihli ve 1524 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 
      5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
     Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur." hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;
     Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 8 derecelik Mühendis Kadrosunun iptal edilerek, 6 derecelik Mühendis Kadrosunun ihdasına, 7 derecelik Eğitmen  Kadrosunun iptal edilerek, 4 derecelik Eğitmen Kadrosunun ihdasına, 4 derecelik Hukuk İşleri Müdürlüğü Kadrosunun iptal edilerek, 1 derecelik Hukuk İşleri Müdürlüğü Kadrosunun ihdasına, Ekli 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Sabri BENLİ, Ahmet AYRILMAZ ve Mehmet ÇELEBİ' nin red oyuna karşılık 16 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

02.11.2015 TARİHLİ VE 60 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.12.2015 Salı günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 06.11.2015