Share

2015 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2015 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 09/12/2015 )

 

01.12.2015 TARİHLİ VE 62 SAYILI KARAR:            

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. ve 21. Maddeleri, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. ve 8. Maddeleri ile Belediyemiz Meclisinin 02.11.2015 tarihli ve 60 sayılı kararı gereğince, Belediyemiz Meclisi 2015 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.12.2015 tarihinde Belediye Başkan V. Hüseyin EKİM ‘in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

           Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 19.11.2015 tarihli ve 1615 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

           Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

           Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve halen boş olan, 4 derecelik Destek Hizmetleri Müdürü Kadrosunun iptal edilerek 1, derecelik Destek Hizmetleri Müdürü Kadrosunun ihdasına, Ekli 2 sayılı boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden 8  red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

01.12.2015 TARİHLİ VE 63 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. ve 21. Maddeleri, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. ve 8. Maddeleri ile Belediyemiz Meclisinin 02.11.2015 tarihli ve 60 sayılı kararı gereğince, Belediyemiz Meclisi 2015 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.12.2015 tarihinde Belediye Başkan V. Hüsein EKİM ‘in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

           Meclisçe Gündem maddesi olan Mülkiyeti Belediyemize ait 4809 ve 4810 parsel nolu taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.11.2015 tarihli ve 1598 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünün 28.07.2015 tarih ve 2333 sayılı yazısı  ile Vahşi Depolama Sahasının işletilmesi ve rehabilite edilmesi ve Aktarma İstasyonunun kurulması ve işletilmesi amacı ile Mülkiyeti Belediyemize ait 4809 ve 4810 parsel nolu taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi talep edilmektedir.

       5216 Sayılı Büyükşehir Kanunun 7. maddesinin  i-) bendinde "..katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek" hükmü gereği ve Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen IPA Projesi kapsamında Ceylanpınar Vahşi Depolama Sahasının işletilmesi ve rehabilite edilmesi ve Aktarma İstasyonunun kurulması için mülkiyeti Belediyemize ait 4809 ve 4810 parsel nolu taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine 6360 sayılı yasının 7. Maddesi ve geçici 1. Maddesinin 26. Fıkrası ile  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) bendi gereğince devir edilmesine, Tapu devir  ferağ işlemleri için Belediye Başkanı Menderes ATİLLA’ya ve Belediye Başkan Yardımcısı Kadri BÜYÜKDAĞDAŞ’a yetki verilmesine gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin  kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

01.12.2015 TARİHLİ VE 64 SAYILI KARAR:

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2015 yılı Aralık Ayı olağan toplantısının 1. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkanı Hüseyin EKİM’in Başkanlığında 01.12.2015 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.

          Meclisçe Gündem maddesi olan Kamu Görevlileri Sendikası ile Belediyemiz adına görüşmeler yapmak ve Toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Anayasamızın başlangıç kısmında Türkiye Cumhuriyet  Devleti’nin sosyal bir devlet olduğu , 49.Maddesinde,çalışmanın herkesin hakkı  ve ödevi olduğu vurgulanmış, devletin, çalışanların hayat seviyesini yükseltmesi , çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruması, çalışmayı desteklemesi ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratması için tedbirler alması  gereğine dikkat çekilerek, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, devletin görevleri arasında sayılmış ve bu görevin “sosyal devlet” olmanın bir göstergesi olduğu kabul edilmiştir.

        Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı” başlıklı 53 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında ;

         “ Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler .Toplu iş sözleşmesi yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.

            Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere ytanstılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile ilgili diğer hususlar kanunla düzenlenir” Denilmektedir.

            Çalışma hayatını düzenleyen anayasa ve kanun hükümlerine uygun olarak devletin temel nitelikleri arasında yer alan sosyal devlet ilkesi çerçevesinde ;4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki kamu görevlilerinin  ekenomik durumu açısından Belediyemiz mali yapısının elverdiği ölçüde insanca yaşamı sağlamak, çalışanın bilgi ve becerisini geliştirmek, aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğinin karşılığını almak, adaletli ücret dağılımı sağlamak , çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansı yükseltmek amacıyla, Belediye başkanlığında çalışmakta olan kamu görevlilerine yönelik olarak yetkili bulunan sendika ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanu’nun32. Maddesi gereğince Belediye Başkanı Menderes ATİLLA’ya yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına 8 ret oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oyçokluğıyla ile karar verildi.

01.12.2015 TARİHLİ VE 65 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. ve 21. Maddeleri, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. ve 8. Maddeleri ile Belediyemiz Meclisinin 02.11.2015 tarihli ve 60 sayılı kararı gereğince, Belediyemiz Meclisi 2015 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.12.2015 tarihinde Belediye Başkan V. Hüseyin EKİM ‘in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.        

        Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 04.01.2016 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.12.2015