Share

2016 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2016 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.02.2016 TARİHLİ VE 6 SAYILI KARAR:

         Meclisçe Gündem Maddesi olan Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 20.01.2016 tarihli ve 108 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

        AFAD Yönetimi Başkanlığından Belediyemize hibe edilen 63 SL 940 Plakalı 4 kişilik Panelvanlı Cenaze aracının Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. Maddeleri gereğince şartlı bağışların kabulüne ve bu araçların kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

01.02.2016 TARİHLİ VE 7 SAYILI KARAR:

             Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.01.2016 tarihli ve 109 sayılı ve 26.01.2016 tarih ve 129 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

             5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

             Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

             Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan, 8 derecelik Hizmetli Kadrosunun iptal edilerek,5 derecelik Hizmetli Kadrosunun ihdasına,7 derecelik Teknisyen yardımcısı Kadrosunun iptal edilerek 4 derecelik Teknisyen yardımcısı kadrosunun ihdasına, 9 derecelik 1 adet Avukat kadrosunun iptal edilerek 1 derecelik 1 adet Avukat kadrosunun ihdasına, 6 derecelik 1 adet Teknisyen kadrosunun iptal edilerek 3 derecelik 1 adet Teknisyen kadrosunun ihdasına, 8 derecelik Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek 5 derecelik 1 adet Zabıta Memuru kadrosunun ihdasına  Ekli 2 ve 3 sayılı  kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Nedim DELİKTAŞ,Ahmet AYRILMAZ,Sabri BENLİ,Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet DOLUK   ve    Mehmet DAĞTEKİN Memurların görev yerlerinin keyfi olarak değiştirilmesi ve işçilerin temizlik işlerinde çalıştırılması gerekçesiyle  red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

01.02.2016 TARİHLİ VE 8 SAYILI KARAR:

        Meclisçe gündeme alınan imar ve şehircilik müdürlüğünün müzekkeresi üzerinde  yapılan görüşmelerde;

        İmar ve şehircilik müdürlüğünün ilçemiz sokaklarından beyaz taş sokağının Yukarıkarataş mahallesinden ayırarak Aşağıkarataş mahallesine bağlanması ile ilgili 01.02.2016 tarihli ve 140 sayılı müzekkeresinin imar komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

01.02.2016 TARİHLİ VE 9 SAYILI KARAR:

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.03.2016 Salı günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.02.2016