Share

2016 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2016 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.03.2016 TARİHLİ VE 10 SAYILI KARAR:

Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 10.02.2016 tarihli ve 185 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

             5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

             Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

             Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan, 6 derecelik 1 adet Uzman Kadrosunun iptal edilerek,1 derecelik 1 adet Uzman Kadrosunun ihdasına,  Ekli 2  sayılı  kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Nedim DELİKTAŞ, Ahmet AYRILMAZ, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK, Esra GÜLER ASLAN   ve    Mehmet DAĞTEKİN ‘in Meclisin ağırlığının hafife alınması gerekçesi ile 9  red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

02.03.2016 TARİHLİ VE 11 SAYILI KARAR:

        Meclisçe gündem maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2016 tarih ve 259 sayılı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

        İlçemiz Fatih Sultan Mehmet (Kepez) Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait olan 4132 nolu parsel üzerinde bulunan Ceylanpınar Belediyesi Şagilen Zilliyettir ve Şagildir. Şerhlerin kaldırılması ile ilgili 22.02.2016 tarihli ve 259 sayılı müzekkeresinin Araştırma ve Geliştirme komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

02.03.2016 TARİHLİ VE 12 SAYILI KARAR:

       Meclisçe gündeme eklenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 268 sayılı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

       İlçemiz Beyaztaş Sokağının Yukarı Karataş Mahallesine daha yakın olması, Aşağı Karataş Mahallesi ile arasında Yukarı Karataş Mahallesinin sınır oluşturması, coğrafi ve fiziksel olarak talebin yerine getirilmesinin yasal ve teknik olarak uygun olmadığı, Beyaztaş sokağının Yukarı Karataş Mahallesine bağlılığının devamının uygun olacağı İmar Komisyonunca rapor edilmiştir.

       Yapılan oylamada İmar Komisyonun raporunun kabulüne gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi. 

02.03.2016 TARİHLİ VE 13 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündeme eklenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2016 tarih ve 267 sayılı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;

        İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.02.2016 tarih ve 42262020- 310.01.258 sayılı yazısı ile komisyonumuza havale edilen ilçemiz Yukarı Esence mahallesi Pafta No:o44-a-08-a-1-d Ada No:106 Parsel No:5 numaralı taşınmaz üzerinde Akaryakıt Ve LPG İkmal İstasyonu olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama planı paftası tarafımızca incelenmiş olup, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2015 tarih ve 597 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olduğu imar komisyonunca tespit edilmiştir.

        1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan o44-a-08-a-1-d nolu paftanın onaylanmasında imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre herhangi bir sakıncaya rastlanmadığı belirtilen, İmar Komisyonunda bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama planın tadilatının ve bu yöndeki komisyon kararının kabulüne, bu uygulamaya uygun çizilen paftaların onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Feyyaz SOYLU’ nun belirtilen parselin 1. Sınıf Tarım arazisi olması gerekçesi ile 1 red oyuna karşılık 23 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

02.03.2016 TARİHLİ VE 14 SAYILI KARAR:

        Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 04.04.2016 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 07.03.2016