Share

2016 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2016 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04.04.2016 TARİHLİ VE 15 SAYILI KARAR:

Gündem maddesi Meclis Başkanlık Divanı seçimi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Başkan Meclis Başkan Vekillikleri için Partilerden aday olup olmadığını sordu;

       Adalet ve Kalkınma Partisi adına Meclis Üyesi Mehmet Ali BİLİM Meclis 1. başkan vekili olarak Abbas DENİZ ‘i ve 2.başkan vekilliği için Mehmet Ali BİLİM’ i önerdi.

Halkların Demokratik  Partisi adına Meclis Üyesi Mehmet DOLUK Meclis 1. başkan vekili olarak Mehmet DOLUK‘u ve 2.başkan vekilliği için Fethullah ZENGİN i önerdi.

       Öneriden sonra oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı.

       Oyların tasnifi neticesinde Abbas DENİZ ’e 14 oy, Mehmet Ali BİLİM’ e 14 oy, Mehmet DOLUK’a 8 oy, Fethullah ZENGİN’e 8 oy çıktığı görüldüğünden, Abbas DENİZ‘in Meclis 1. Başkan Vekili ve Mehmet Ali BİLİM’ in Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmelerine, Meclis toplantısına iştirak eden Meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi.

04.04.2016 TARİHLİ VE 16 SAYILI KARAR:

Gündem maddesi olan Meclis Asil ve Yedek Kâtiplerinin Seçimi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

        Başkan Meclis kâtipliği için Partilerden aday olup olmadığını sordu;

Adalet ve Kalkınma Partisi adına Meclis Üyesi Mehmet Ali BİLİM;

        Meclis Kâtipliği Asil Kâtip Üyeleri için Mehmet BAYOL ve Yusuf GEÇEN' in, Yedek Meclis Kâtipleri içinde Hüseyin EKİM ve Cemal KARATAY' ı önerdi.

        Halkların Demokratik Partisi adına Meclis Üyesi Mehmet DOLUK;

        Meclis Kâtipliği Asil Kâtip Üyeleri için Mehmet DOLUK ve Fethüllah ZENGİN' i, Yedek Meclis Kâtipleri içinde Mehmet DOLUK ve Fethüllah ZENGİN' i önerdikten sonra oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı.

        Meclis Asil Katipliği için yapılan oylamada  Oyların tasnifi neticesinde kullanılan geçerli 23 oydan 2 oyun boş, Meclis Üyeleri Mehmet BAYOL' a 13 oy, Yusuf GEÇEN' e 13 oy,  Mehmet DOLUK' a 8 oy, Fethüllah ZENGİN' e 8 oy çıktığı görüldüğünden Mehmet BAYOL ve Yusuf GEÇEN' in Meclis Kâtipliği Asil Üyeliğine, Meclis yedek Katipliği için yapılan oylamada  Oyların tasnifi neticesinde kullanılan geçerli 23 oydan 1 oyun boş,Meclis Üyeleri Hüseyin EKİM' e 14 oy ve Cemal KARATAY' a 13 oy, Mehmet DOLUK' a 8 oy, Fethüllah ZENGİN' e 8 oy çıktığı görüldüğünden, Hüseyin EKİM ve Cemal KARATAY' ın Meclis Kâtipliği Yedek Üyeliğe seçilmelerine ,gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına  karar verildi.

04.04.2016 TARİHLİ VE 17 SAYILI KARAR:

       Meclisçe bir yıl süre ile görev yapacak encümen üyelerinin seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylamada; Meclis Üyelerinden;

      Şehmus BAYIR’ a 13 oy, Aziz DEMİR’ e 14 oy, Fethüllah ZENGİN ‘e 8 oy, Mehmet ÇELEBİ ‘ye 8 oy

      Boş 1 Oy çıktığı görüldüğünden en çok oyu alan Meclis Üyeleri Şehmus BAYIR ve  Aziz DEMİR ‘in  bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

04.04.2016 TARİHLİ VE 18 SAYILI KARAR:

              5393 Sayılı belediye Kanununun 56. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 1. fıkrası gereğince Belediye Başkan vekili Faaliyet raporunu okumak üzere Yerini Meclis Birinci Başkan Vekili Abbas DENİZ ‘e bıraktı.

              Belediye Başkanı bir yıllık faaliyet raporunu birim birim ve madde madde meclisin önünde okudu. Başkan vekili Faaliyet Raporu üzerinde Meclis Üyelerine söz verdi.

Söz alan meclis üyesi olmadı.  

              Başkan Vekili okunan faaliyet raporunu meclisin onayına sundu, yapılan açık oylamada 7 red oya karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla Belediye Başkanının bir yıllık faaliyetlerinin yeterliliğine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

04.04.2016 TARİHLİ VE 19 SAYILI KARAR:

Gündem maddesi olan Belediyenin hesaplarının denetimi ile ilgili Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan denetim raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          Denetim Komisyonunca yapılan 40 günlük bir çalışma sonucunda oluşturulan denetim komisyonu raporu Komisyon Başkanı tarafından meclisin bilgisine sunuldu. Komisyon Başkanı Denetim esnasında harcama ve gelirlerde mevzuata aykırı herhangi bir işlem yâda ödemeye rastlanılmadığı belirttikten sonra yapılan açık oylamada raporun 7 red oya karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabulüne, Denetim Komisyonu üyelerine toplandıkları günler için huzur hakkı ücretlerinin ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

04.04.2016 TARİHLİ VE 20 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.

             Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

             Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan, 11 derecelik 1 adet Şoför Kadrosunun iptal edilerek,8 derecelik 1 adet Şoför Kadrosunun ihdasına,  Ekli 2  sayılı  kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Nedim DELİKTAŞ, Ahmet AYRILMAZ, Sabri BENLİ, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ, Mehmet DOLUK, ve  Mehmet DAĞTEKİN ‘in Memur Görevlendirmelerinin Demokratik olmaması gerekçesi ile 8  red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

04.04.2016 TARİHLİ VE 21 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündeme eklenen Araştırma Geliştirme Komisyonunun 01.04.2016 tarih ve 2016/1 sayılı raporu ile ilgili yapılan görüşmelerde;

       Komisyonca yapılan çalışmalar ve Ceylanpınar Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan yazılı cevapları neticesinde, 25.12.2015 tarih ve 1746 sayılı yazı ile kız öğrenci yurdu yapılmak üzere, 4132 nolu parselde, 4085,05 m2’lik alanın tahsisi istenmiş. Milli Emlak Müdürlüğü ise tahsis işlemin yapılması için, 27.01.2015 tarih ve 53 sayılı yazı ile ilçemiz muhtelif mahallelerindeki parseller üzerinde bulunan belediyemize ait, Ceylanpınar Belediyesi Şağilen, Zilliyettir ve Şağildir Şerhlerinin tümünün ivedilikle kaldırılması talebinde bulunmuştur. Yine Ceylanpınar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan detaylı inceleme sonucu Şerhlerin kaldırılması istenen parseller, içerisinde, sadece 4132 nolu parselin kız öğrenci yurdu yapılacak olmasından dolayı, üzerindeki şerhin kaldırılmasında sakınca görülmediği ifade edilmiştir.

        Sonuç olarak ilgili birimlerle yapılan yazışmalara istinaden, 4132 nolu parsel üzerindeki Belediyemize ait Ceylanpınar Belediyesi Şağilen Zilliyettir ve Şağildir Şerhlerin kaldırılması bakımında, yasal bir engel görülmediği belirtilmektedir.

        Yapılan oylamada 4132 nolu parsel üzerinde bulunan Ceylanpınar Belediyesi Şağilen Zilliyettir ve Şağildir Şerhlerin kaldırılmasına, bu yöndeki  Araştırma Geliştirme Komisyon raporunun kabulüne gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

04.04.2016 TARİHLİ VE 22 SAYILI KARAR:

        Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.05.2016 Pazartesi günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 07.04.2016