Share

2016 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2016 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.05.2016 TARİHLİ VE 23 SAYILI KARAR:

Başkan dahil toplantıya katılan meclis üye sayısı:22           
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısının yapmak üzere 02.05.2016 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ'un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

       Gündem Maddesi olan İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince,

            1- Plan Bütçe Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cemal KARATAY,Şehmus BAYIR ve Mehmet DOLUK'un komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
            2- İmar Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Abdüsamed DİKMEN, Hüseyin EKİM ve Nedim DELİKTAŞ'ın  komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
            3- Çevre ve Sağlık Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri M. Ali BİLİM, Aziz DEMİR, ve Fethullah ZENGİN'in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
            4-Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis üyeleri Rüstem CEYLAN, Cuma BUDAK ve Ahmet AYRILMAZ'ın komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
             5-Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına,   Meclis Üyeleri Cuma BUDAK, Cemal BOZ ve Mehmet DAĞTEKİN'in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
             6-Ulaşım komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Şehmus BAYIR,Yusuf GEÇEN ve Mehmet DOLUK'un komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
             7- Sosyal Hizmetler komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına,  Meclis Üyeleri Aziz DEMİR,Yusuf GEÇEN ve Sabri BENLİ'in komisyon üyelikleri için seçilmelerine,
             8-Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun  bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Abbas DENİZ, Cemal BOZ ve Abit BİNAY'ın komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

       5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.

02.05.2016 TARİHLİ VE 24 SAYILI KARAR:

Başkan dahil toplantıya katılan meclis üye sayısı:22
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi Mayıs 2016 yılı olağan toplantısının yapmak üzere 02.05.2016 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ'un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

       Belediyemiz 2015 Yılı İdare kesin Hesapları ihtiva eden plan bütçe komisyonu raporu ve Cetveller üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Madde 1- 2015 Bütçe yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;
          Personel Giderleri                         : 5.304.930,84 TL
          SGK. Devlet Primi Giderleri                :   759.701,39 TL
          Mal ve Hizmet Alım Giderleri               :15.523.416,23 TL
          Faiz Giderleri                             :   194.266,83 TL
          Cari Transferler                           :12.856.425,35 TL
          Sermaye Giderleri                          : 3.306.302,66 TL
          Sermaye Transferleri                       :         0,00 TL
          TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ                     :37.945.043,30 TL

Madde 2- 2015 Bütçe Yılı Tahsilâtı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde gösterildiği Üzere;
          Vergi Gelirleri                            : 1.384.116,87 TL 
          Sosyal Güvenlik Gelirleri                  :         0,00 TL
          Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri             :   510.525,46 TL
          Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir   : 7.824.835,81 TL
          Diğer Gelirler                             :30.766.523,15 TL
          Sermaye Gelirleri                          :         0,00 TL
          Alacaklardan Tahsilat                      :         0,00 TL
          TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ                     :40.486.001,29 TL

Madde 3- 2015 Yılı Bütçesinde Ödenek Hareketleri Aşağıdaki Şekilde Gerçekleşmiştir;
          2014 Yılında Devredilen Ödenek             :         0,00 TL 
          2015 Yılı Bütçe Ödeneği                    :55.000.000,00 TL 
          Aktarma Yoluyla İlave Edilen Ödenek        :         0,00 TL
          Aktarma Yoluyla Düşülen Ödenek             :         0,00 TL
          Ek Ödenek                                  :         0,00 TL
          Olağanüstü Ödenek                          :         0,00 TL
          Toplam Ödenek                              :55.000.000,00 TL
          Toplam Harcama                             :37.945.043,30 TL
          İmha Edilen Ödenek                         :17.054.956,70 TL
          2016 Yılına Devreden Ödenek                :        00,00 TL
Madde 4- Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır. 
Madde 5- Önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti 1.674.089,64 TL.
Madde 6- Önceki yıllardan Devreden Tahakkuk artığı 3.235.575,35 TL
 
       Belediye Meclisinde maddeler halinde görüşülen 2015 Bütçe Yılı Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Kanunun 61.Maddesi gereğince kabulüne, plan bütçe komisyonu raporu ve ekli idare kesin hesap cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi gereğince onanmasına, gereği için cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına gönderilmesine meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Abit BİNAY, Mehmet DOLUK, Fethullah ZENGİN, Nedim DELİKTAŞ, Mehmet ÇELEBİ, Sabri BENLİ, Mehmet DAĞTEKİN'in Komisyon Üyesinin Raporda kaygılarının  olması gerekçesi ile red oyuna karşı 12 Kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi. 

02.05.2016 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR:     

Başkan dahil toplantıya katılan meclis üye sayısı:22             
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2016 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ'un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

       Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.04.2016 tarihli ve 506 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 
       5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
       Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur."  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;
       Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan, 4 derecelik  Hal Müdürü Kadrosunun iptal edilerek, 4 derecelik  Kırsal Hizmetler Müdürü Kadrosunun ihdasına,  Ekli 2  sayılı  kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Abit BİNAY, Mehmet DOLUK, Fethullah ZENGİN, Nedim DELİKTAŞ, Mehmet ÇELEBİ, Sabri BENLİ, Mehmet DAĞTEKİN'in Memur Görevlendirmelerinin Demokratik olmaması gerekçesi ile 8 red oyuna karşı 12 Kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

02.05.2016 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARAR:

              Başkan dahil toplantıya katılan meclis üye sayısı:22         
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Mayıs ayı olağan toplantısını yapmak üzere 02.05.2016 tarihinde Belediye Başkan V. Cemal BOZ'un Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
        Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
        5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.06.2016 Çarşamba günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.05.2016