Share

2016 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.11.2016 TARİHLİ VE 40 SAYILI KARAR:


       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.11.2016 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
 
       Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.10.2016 tarihli ve 966 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

       5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
       Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur."  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;

       Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan 4 derecelik 1 adet Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kadrosunun iptal edilerek, 1 derecelik 1 adet Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kadrosunun ihdasına, 5 derecelik 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun iptal edilerek, 3 derecelik 1 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosunun ihdasına, 1 derecelik 1 adet Şef Kadrosunun iptal edilerek, 3 derecelik 1 adet şef Kadrosunun ihdasına, 6 derecelik 3 adet uzman kadrosu iptal edilerek 5 derecelik 3 adet Uzman kadrosunun ihdasına, 11 derecelik 2 adet muhasebeci kadrosunun iptal edilerek 8 derecelik 2 adet Muhasebeci Kadrosunun ihdasına, 13 derecelik 2 adet Bahçıvan kadrosunun iptal edilerek 11 derecelik 2 adet Bahçıvan kadrosunun ihdasına, 13 derecelik 3 adet Bekçi kadrosunun iptal edilerek 11 derecelik 3 adet Bekçi kadrosunun ihdasına, 13 derecelik 1 adet Gassal kadrosunun iptal edilerek 11 derecelik 1 adet Gassal kadrosunun ihdasına, 13 derecelik 1 adet Kaloriferci Kadrosunun iptal edilerek 11 derecelik 1 adet Kaloriferci kadrosunun ihdasına, 4 derecelik 1 adet Teknisyen Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek 5 derecelik 1 adet Teknisyen Yardımcısı kadrosunun ihdasına Ekli II sayılı Boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Sabri BENLİ, Ahmet AYRILMAZ ve Mehmet ÇELEBİ' nin red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

01.11.2016 TARİHLİ VE 41 SAYILI KARAR:

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Kasım Ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında 01/11/2016 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.
        
       Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.12.2016 da saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Kasım ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.11.2016 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
 
       Meclisçe Gündem maddesi olan Satış İşlemleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2016 tarihli ve E-33 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
 
       Belediyemiz adına kayıtlı olan taşınmazlar ile 2644 sayılı Tapu Kanununa göre yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve edilecek olan taşınmazlar, 3194 sayılı imar Kanununun 18. Maddesi gereğince Belediyemiz adına tescil edilen ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak imar uygulamaları ve bu uygulamalarda Belediyemiz adına tescil edilecek alanlar ile 4706 sayılı yasayla Belediyemize devredilen ve varsa edilecek olan alanların Belediye Başkanlığına Satış talebi yapılması halinde, Gayrimenkullerin satışına ilişkin Mevzuat doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) fıkrası gereğince 31/12/2017 tarihine kadar satış ve devrinin yapılmasına, tapu ferağı ve Tapu Müdürlüğündeki diğer işlemler için Belediye Başkanı Menderes ATİLLA ve Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet ALTUN ile Adnan DAŞKIRAN 'a yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Mehmet DOLUK, Mehmet DAĞTEKİN, Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, Abit BİNAY, Fethullah ZENGİN, Sabri BENLİ, Ahmet AYRILMAZ ve Mehmet ÇELEBİ' nin red oyuna karşılık 15 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

01.11.2016 TARİHLİ VE 42 SAYILI KARAR:


       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Kasım Ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ'in Başkanlığında 01/11/2016 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.
        
       Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.12.2016 da saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.


Oluşturulma Tarihi : 01.11.2016