Share

2016 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.08.2016 TARİHLİ VE 31 SAYILI KARAR:

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 1.birleşimini yapmak üzere 01.08.2016 tarihinde Meclis Başkan V. Abbas DENİZ' in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündem maddesi olan Harran İlçesine bağlı Büyükyıldız Mahallesinin İlçemiz Belediyesine aynı adla bir mahalle olarak katılmasına ilişkin Ceylanpınar Kaymakamlığının 26.07.2016 tarihli ve 1452 sayılı yazısı üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      Harran İlçesine bağlı Büyükyıldız Mahallesinin İlçemiz Belediyesine aynı adla bir mahalle olarak katılmasına ilişkin talebi Şanlıurfa Valiliği tarafından incelenip uygun mütalaa edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 4. ve 8. maddelerine göre söz konusu mahallede halk oylaması yapılmak üzere Şanlıurfa Valiliğince 03.06.2016 tarihli ve 9087 sayılı yazı ile Harran İlçesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Halkoylaması yapılmak üzere gönderilmiştir.
      Harran İlçesi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 26 Haziran 2016 tarihinde Büyükyıldız Mahallesinde yapılan Halkoylamasında 1001 numaralı sandık bölgesinde kullanılan 224 oydan 219 oyun evet oyu, 5 oyunda hayır oyu kullanıldığına dair 26.06.2016 tarihli plebisit (Halkoylaması) tutanağı 27.06.2016 tarihli ve 101 sayılı yazı ekinde Valilik Makamına gönderilmiştir. Şanlıurfa Valilik Makamınca Ceylanpınar Kaymakamlığına yazılan 25/07/2016 tarih ve 11732 sayılı yazıda konun Belediyemiz Meclisince görüşülüp bir karara bağlanması ve sonucunun Valilik Makamına bildirilmesi talep edilmektedir.
      Buna göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun Birleşme ve Katılma başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrasındaki" Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6. maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir."  hüküm gereğince;

      Harran İlçesine bağlı Büyükyıldız Mahallesinin İlçemiz Belediyesine aynı adla bir mahalle olarak katılmasına,  gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına Meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ ve Mehmet DAĞTEKİN' in söz konusu mahallenin katılım isteğinin hizmet amaçlı olmadığı ve siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle red oyuna karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

01.08.2016 TARİHLİ VE 32 SAYILI KARAR:

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2016 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ `in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe gündeme eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 26.07.2016 tarih 55 sayılı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;
      Artan yakıt fiyatları ve Amortisman ücretleri, Gelişen ve Büyümekte olan ilçemizin Şehir içi Taşımacılığında daha Etkin Olabilmesi için tarife ücretlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğinden; Tarifelerin Tam Ceylan Kart ile biniş ücretinin 1,00 TL, İndirimli Ceylan Kart ücretinin 0,50 TL, Ceylan Kart ve Öğrenci Kartı basım ücretinin 5,00 TL İndirimli Ceylan Kart Basım ücretinin 5,00 TL, Ücretsiz Ceylan Kart basım ücretinin 5,00 TL ve İki binişlik geçici kart ücretinin 3,00 Tl olarak belirlenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ ve Mehmet DAĞTEKİN' in söz konusu fiyat tarifelerin mevcut hali ile kalması gerektiği gerekçesiyle  red oyuna karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

01.08.2016 TARİHLİ VE 33 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2016 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ `in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe gündeme eklenen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih 54 sayılı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;
      Yatırım ve Cari Borç Ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den veya yurt içinden herhangi bir bankadan faiz hariç 3.000.000,00 TL (Üçmilyon Türklirası) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi, kredi taahhütnamesi ve kredi işlemleriyle ilgili diğer tüm belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanı Menderes ATİLLA 'ya yetki verilmesine gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ ve Mehmet DAĞTEKİN' in söz konusu kredinin kullanımının şeffaf olmayacağı gerekçesiyle red oylarına karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

01.08.2016 TARİHLİ VE 34 SAYILI KARAR:

      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2016 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ `in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe gündeme eklenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.07.2016 tarih 745 sayılı müzekkeresi ile ilgili yapılan görüşmelerde;
      İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 3 nolu Sağlık Ocağının kuzeyinde yer alan, montaj çalışmaları biten ve peyzaj çalışmaları devam eden parka " 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ PARKI" adının verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinden Nedim DELİKTAŞ, Sabri BENLİ, Mehmet DOLUK, Abit BİNAY, Fethüllah ZENGİN, Mehmet ÇELEBİ ve Mehmet DAĞTEKİN' in bazı parklara meclis kararı alınmadan isim levhası asıldığı gerekçesiyle red oyuna karşılık 14 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

01.08.2016 TARİHLİ VE 35 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Ağustos ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2016 tarihinde Meclis 1. Başkan V. Abbas DENİZ `in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.09.2016 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 01.08.2016