Share

2016 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

2016 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri ( 07/06/2016 )

 2016 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.06.2016 TARİHLİ VE 27 SAYILI KARAR:

Başkan dahil toplantıya katılan meclis üye sayısı:22                             
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.06.2016 tarihinde Belediye Başkan V. Yusuf GEÇEN'in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

       Meclisçe Gündem maddesi olan Kadro İptal İhdas Cetvellerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.05.2016 tarihli ve 572 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 
       5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesindeki "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
       Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur."  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükmü gereğince;
       Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan ve halen boş olan, 4 derecelik Kırsal Hizmetler Müdürü Kadrosunun iptal edilerek, 1 derecelik Kırsal Hizmetler Müdürü Kadrosunun ihdasına,  Ekli 2 sayılı kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına meclis toplantısına iştirak eden üyelerden Abit BİNAY, Mehmet DOLUK, Fethullah ZENGİN, Nedim DELİKTAŞ, Esra GÜLER ASLAN, Sabri BENLİ, Mehmet DAĞTEKİN'in Memur Görevlendirmelerinin Demokratik olmaması gerekçesi ile 7 red oyuna karşı 15 Kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

01.06.2016 TARİHLİ VE 28 SAYILI KARAR:

 

Başkan dahil toplantıya katılan meclis üye sayısı:22  
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2016 yılı Haziran ayı olağan toplantısını yapmak üzere 01.06.2016 tarihinde Belediye Başkan V. Yusuf GEÇEN`in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı. 
       Meclisçe gündem maddesi olan, Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.07.2016 Cuma günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 07.06.2016