Share

2020 Yılı Aralık Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Karar Özetleri

22.12.2020 TARİHLİ VE 71 SAYILI KARAR:     

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının Evsel Atık Tarifeleri ile ilgili 12.12.2020 tarihli ve 5 nolu raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarihli ve 61 sayılı kararının 1.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 08-09-10-11 ve 12 Aralık 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

1-      Belediye meclisimizce yapılan araştırma neticesinde meclisin gündemine alınan ‘’ atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik ‘’ kapsamında hazırlanmış olan tarife raporu olduğu, Bahse konu yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı tarih ise 27.10.2010 olduğu anlaşıldığı,

2-      Aynı şekilde bahse konu yönetmeliğin Uyum süreci ve GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik: RG-2/2/2019-30674) (1) 26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atık su altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31/12/2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler. Denildiği,

3-      Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve kontrol dairesi başkanlığı Atık yönetimi şube müdürlüğünün 11.11.2020 tarih ve E.12189 sayılı yazı ile Ceylanpınar Belediye Başkanlığından Evsel Katı atık tarifelerinin belirlenmesi çalışmalarının başlanılmasına ve hazırlanacak raporun en geç 31.12.2020 tarihine kadar Büyükşehir Belediye meclisinde onaya sunulmak üzere teslim edilmesinin gerektiği yazışmalarının olduğu,

4-      Bu bağlamda Plan ve Projeler müdürlüğü AR-GE Birimi ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmalarına başladığı ve gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak tarife raporunu oluşturduğu, rapor kısmında toplamda Şanlıurfa su kanalizasyon İdaresi ile yapılan yazışmalar neticesinde ilçemizde toplamda 15.947 kayıtlı su abonesinin olduğu tespit edildiği,

5-       2021 yılı ÇTV grup derecelerine göre mükellef başına düşen evsel katı atık ücret tarifesi meskenler için aylık; 23,53 TL olarak hesaplandığı, bu tarifenin 12 aylık bir dönem için toplamda 282,36 TL olarak hesaplandığı,

6-      Yıllık bazda alınacak olan evsel katı atık ücret tarifesi meskenler için 2 taksit halinde ödeme imkânı olacağı,

7-      Gazi ve şehit yakınları ailelerinden, ibadethanelerden evsel katı atık toplama ve taşıma ücretinin alınmayacağının belirtildiği,

8-      Hesaplanan tarifenin günümüz şartlarında ve ilçe halkının gelir düzeyinin düşünülmesi ile birlikte memleketimizin sosyo ekonomik durumu göz önüne alındığı zaman belirlenen tarifenin yüksek olduğu anlaşılmış,

9-      Yapılan tarife çalışmasının her ne kadar Kirleten öder mantığı ile hazırlanmış olsa da Ceylanpınar Belediye Meclisi olarak tarife üzerinde düşünülmesi ve halkın ortak kesimine ve tüm olanakları dikkate alınarak karar verilmesi önem kazanmıştır.

            Sonuç:

Bu bağlamda Ceylanpınar Belediyesi Araştırma geliştirme komisyonu olarak belirlenen evsek katı atık tarifesinin hane başına (Kayıtlı Abone üzerinden) 10,50 TL olarak karar alınması ve 2021 yılı için geçerli bir tarife olarak kabul edilmesi ilçe halkının yararına alınacak bir karar olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının Evsel Atık Tarifeleri ile ilgili 12.12.2020 tarihli ve 5 nolu raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oturuma katılan 25 meclis üyesinden 5 çekimser oyu’na karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Oluşturulma Tarihi : 24.12.2020