Share

2020 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2020 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

01.12.2020 TARİHLİ VE 61 SAYILI KARAR: 

   

Meclisçe gündem maddesi olan "Evsel Atık Tarife Raporu" ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 1404 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

1- 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik'' gereğince evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi için rapor hazırlaması gerekmektedir. Bahse konu mevzuat hükmünde Türkiye'de ki her belediyenin “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren bir rapor hazırlaması gerekmektedir.

Belediyemiz Plan ve Projeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün hazırlamış olduğu “Evsel Katı Atık Tarife Raporu” üzerinde kapsamlı bir çalışma yapmak, araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine,

2- Belediye Meclis Üyeleri Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Fethullah FİDAN, Osman KIRDAR ve Mahmut DAĞTEKİN’ in 01.12.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemizin an itibarı ile toplam borcumuzun ne kadar olduğu? Ne kadar borç ödendiği? Mevcut borçlarımızın kimlere ve hangi kurumlara ödendiği konusunda araştırma yapmak ve meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.    

 

02.12.2020 TARİHLİ VE 62 SAYILI KARAR:     

 

Meclisçe gündeme eklenen olan “Araçların Kamuya Tahsisi” ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02.12.2020 tarihli ve 1444 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe edilen bir adet 63 AAR 842 plakalı Sıkıştırmalı Çöp Aracı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğünden hibe edilen bir adet 63 ABT 251 plakalı yol süpürme ve temizlik aracı ile bir adet 63 ABM 411 plakalı sıkıştırmalı çöp araçların Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18.maddeleri gereğince şartlı bağışların kabulüne,  araçların kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

02.12.2020 TARİHLİ VE 63 SAYILI KARAR:

    

Meclisçe Gündem Maddesi olan “Boş Dolu Kadro Derece Değişikliği ve Müdürlük Ataması Bildirimi” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01.12.2020 tarihli ve 1432 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;           

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinin ikinci fıkrasındaki, “Belediye personeli Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.” hükmü ve aynı kanunun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (l) bendi; “Norm kadro ve çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirmesine karar vermek” hükmüne amirdir.

            Ayrıca 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanıp yürürlüğe giren (Değişik: RG-22/5/2016-29719) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.maddesi; “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır” denilmektedir.

Bu itibarla; 26.11.2020 tarihli ve 1403 sayılı Başkanlık Onayı ile Görevde Yükselme Sınavı sonuçlarına göre Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna Mehmet YİĞİT, Plan ve Proje Müdürü kadrosuna Hüseyin ARSLAN ve Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosuna İsmail AKKAYA’ nın atamasının yapıldığı, anılan hüküm uyarınca yapılan atamaların meclisin bilgisine sunulmuş olup, ihtiyaç duyulan ve değiştirilmek istenen kadrolarla ilgili olarak ekte bulunan dolu kadro değişiklik cetvelindeki 4 derecelik 1 adet Sivil Savunma Uzmanı kadrosunun iptal edilerek 1 derecelik 1 adet Sivil Savunma Uzmanı Kadrosunun, 4 derecelik 1 adet Sosyolog kadrosunun iptal edilerek 1 derecelik 1 adet Sosyolog kadrosunun, 8 derecelik 1 adet Sosyal Çalışmacı kadrosunun iptal edilerek 6 derecelik 1 adet Sosyal Çalışmacı kadrosunun ve ekte bulunan boş kadro derece değişikliği cetvelindeki 7 derecelik 2 adet tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 3 derecelik 2 adet tekniker kadrosu ile 4 derecelik 1 adet Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 derecelik 1 adet Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine, Ekli (II) boş kadro değişikliği ve (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

03.12.2020 TARİHLİ VE 64 SAYILI KARAR:     

 

Meclisçe gündem maddesi olan İhtisas Komisyonlarının Kurulması ile ilgili meclis üyeleri Cuma BARUTÇU, Erhan BAYOL ve İsak UĞUR’ un 30.11.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi ile Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Ulaşım ve Trafik Komisyonlarının kurulması ve üye sayısının belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;

            1- Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Hüseyin EKİM, İsak UĞUR, Abdulkadir AKGEYİK, İbrahim ALMAZ ve Osman KIRDAR’ ın komisyonda görev almalarına,

            2- Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Erhan BAYOL, Hüseyin EKİM, Yusuf GEÇEN, Cuma BARUTÇU ve Dilan ABLAY’ ın komisyonda görev almalarına,

            3- Ulaşım ve Trafik Komisyonun oluşturulmasına, Eyyüp ŞENGÜL, Übeyt KURT, Ali KESKİN, Adil YILDIRIM ve Osman KIRDAR’ ın komisyonda görev almalarına,           

5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, ihtisas komisyonları üyelikleri için isimleri belirlenen meclis üyelerinin 2021 yılının Nisan ayına kadar görev yapmalarına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.12.2020 TARİHLİ VE 65 SAYILI KARAR: 

   

Meclisçe Gündem Maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 13.11.2020 tarihli ve 2020/4 sayılı Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarihli ve 56 sayılı kararının 1.fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 09-10-11-12 ve 13 Kasım 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

1-      Belediyemiz sağlık işleri birimine bağlı ekipler, ilçemizde başıboş gezen sokak hayvanlarını Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan barınağına program dahilinde teslim etmekteydi; Fakat Barınağın tadilata girmesi ile hayvan sevkiyatı durmak zorunda kalmıştır.

2-      Başıboş sokak hayvanlarının ilçe merkezinde aç ve susuz gezmeleri, çöp bidonlarını karıştırmaları ve diğer yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için yapmış olduğu gezintileri durdurmak adına sağlık işleri birimden bir ekip, başta ana caddeler olmak üzere tüm sokaklarda Mama bırakma işlemini başlatmışlardır. Bu durum vatandaş memnuniyetini göstermiş ve devamı gelmiştir.

3-      Kaza sonucu olsun, hayvanların birbiri ile olan kavgaları sonucunda olsun ve diğer dışardan gelen darbe ve yaralanmalara neden olabilecek vuku bulan tüm hayvan olaylarına sağlık birimimiz müdahale etmiş, sorunsuz çözüme kavuşmuştur.

4-      İnşası devam eden hayvan rehabilitasyon merkezinin faaliyete geçmesiyle bu merkezde sahipsiz hayvanların toplanması tedavileri tıbbi müdahaleleri yapılıp yeniden doğayla buluşturulması gibi çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için ilçemiz Ceylanpınar Hayvanları Koruma Derneği ile Ekim 2020 ayı itibari ile hizmet alım protokolü yapılmıştır.

5-      Rehabilitasyon alanının daha hızlı faaliyete girmesi adına eksik kalan inşaat malzemelerini Tigem’den talep etmiş ve daha hızlı bir inşaat çalışması başlamıştır Kulanım dışı ama inşaata katkı verecek inşaat malzemelerin ayrıca desteği Büyükşehir belediyemizden kısmı olarak sağlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.        

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.12.2020 TARİHLİ VE 66 SAYILI KARAR:

    

Meclisçe Gündem Maddesi olan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 27.11.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 04.11.2020 tarihli ve 56 sayılı kararının 3. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 16-27.11.2020 tarihleri arasında çalışmalar yapmıştır.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 16-17-18-19-20-23-24-25-26-27/11/2020 tarihlerin de yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

İlçemiz Yenişehir Mahallesinin batı tarafında yer alan mülkiyeti TİGEM’e ait 90,94,136,3792,40704455 ve mülkiyeti şahıslara ait 4071 nolu parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmış olup, 06.10.2011 tarih ve 101 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İmar Planına göre 14.03.2013 tarih ve 41 sayılı Belediye Encümen kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulama işlemi onaylanmıştır.

Yapılan İmar Planı ve Parselasyon Planlarına TİGEM itiraz etmiş olup, Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi E:2012/7, K:2016/420 ve E:2013/1808, K:2016/472 sayılı kararları ile iptaline karar vermiştir. Bu kez Belediyemiz Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin kararına itiraz etmiş ve dosya Danıştay 6. Dairesine gitmiştir. Danıştay 6. Dairesi yapılan İmar Planı için E:2016/10091, K:2020/7574 ve 18. Madde Uygulaması İçin E:2016/12676, K:2020/7575 Sayılı Kararları ile Belediyemizce yapılan işlemleri iptal etmiştir.

Yukarıda geçmişi özetlenen TİGEM arazilerinde yapılan İmar Planı ve bu plana göre yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması iptal edilmiştir. İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

Bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.12.2020 TARİHLİ VE 67 SAYILI KARAR:     

Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 20.11.2020 tarihli ve 2020/6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 04.11.2020 tarih ve 56 Sayılı Meclis Kararının 2.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz 16-17-18-19 ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

Meclis Kararının 2.maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Eyyüp ŞENGÜL ve Şehmus BAYIR 02.11.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde;

Belediyemiz taşınmazlarından herhangi gelir elde edilmemektedir.

Belediyemize ait taşınmazların neler olduğu ve kaç adet olduğu, nereye ve kimlere tahsis edildiği konulu araştırmamız ise yazımız ekinde sunulmuştur. Bilgilerinize arz ederiz. Denilmekle;

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.12.2020 TARİHLİ VE 68 SAYILI KARAR:    

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Erhan BAYOL’ un 04.12.2020 tarihli ve bila sayılı, Belediye Meclis Üyeleri İsak UĞUR ve Ali KESKİN’ in 07.12.2020 tarihli ve bila sayılı, Adil YILDIRIM ve Abdulkadir AKGEYİK’ in 07.12.2020 tarihli ve bila sayılı, Hüseyin EKİM ve Yusuf GEÇEN’ in 07.12.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;                

           1- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve Erhan BAYOL’ un 04.12.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçemiz çarşı merkezindeki araç yoğunluğunun fazla olması nedeniyle araç ve yaya trafiği açısından sıkıntı yaşandığından belediyemize ait açık otopark var mıdır? Ulucami Mahallesi İstasyon caddesinde bulunan açık otopark kimin ve kimler tarafından işletiyor? Trafik yoğunluğunu ve yayaların rahat hareket edebilmelerini sağlayabilmek için ne tür çalışmaların yapılabileceği araştırılarak bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Ulaşım ve Trafik Komisyonun görevlendirilmesine,

           2- Belediye Meclis Üyeleri İsak UĞUR ve Ali KESKİN’ in 07.12.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

           İlçemizde maddi durumu yetersiz olan okul çağında çocukları olan ailelerin tespit edilip kendilerine tablet ve internet temin etmek için ne tür çalışmaların yapılabileceğinin araştırılarak bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonun görevlendirilmesine,

          3- Belediye Meclis Üyeleri Adil YILDIRIM ve Abdulkadir AKGEYİK’ in 07.12.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          İlçemizin ortasından geçen yazın etrafa pis koku yayan antep deresi ile ilgili ne tür çalışmaların yapılabileceği araştırılarak bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Çevre Düzeni ve Temizliği Komisyonunun görevlendirilmesine,

          4- Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin EKİM ve Yusuf GEÇEN’ in 07.12.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

         Kız yurdu olarak inşaatı tamamlanan binanın imar durumu ve mülkiyet durumunun araştırılarak bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.12.2020 TARİHLİ VE 69 SAYILI KARAR: 

  

Meclisçe gündeme eklenen satın alma yoluyla arazi alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.12.2020 tarih ve 1494 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            İlçemizin İmarlı alanlarının yetersiz olması ve ilçenin ihtiyacı olan Buğday Pazarı, Hayvan Pazarı, Mezbahane, Mezarlık Alanı, Hal Pazarı, Galericiler Sitesi, TOKİ Alanı, Millet Bahçesi, GES Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Doğal Gaz Depolama Alanı vb. gibi alanların yapılabilmesi için Mülkiyeti TİGEM’e ait 4929 nolu parselden 1050 Dekar ve Organize Sanayi Bölgesi için 4899 nolu parselden yaklaşık 450 Dekarlık alanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 30.maddesi gereğince satın alma yoluyla kamulaştırılmasına, kamulaştırma işlemleri ile ilgili işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Feyyaz SOYLU’ ya yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

07.12.2020 TARİHLİ VE 70 SAYILI KARAR:    

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 04.01.2021 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 25 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 10.12.2020