Share

2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

02.11.2020 TARİHLİ VE 54 SAYILI KARAR:               

Meclisçe gündem maddesi olan “Aktarma” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.11.2020 tarih ve 1240 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesi ve Belediye Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince, Hukuk İşleri Müdürlüğünün kusursuz tazminatlar kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kara Taşıtları Alımı Kalemine 190.000,00 TL, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Harita Yapım ve Alımı Kaleminden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İş Makinesi Onarımı Giderleri Kalemine 350.000,00 TL, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Hizmet Tesisleri kaleminden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Kalemine 472.000,00 TL, Sosyal Kültürel İşleri Müdürlüğünün Hizmet tesisleri Kaleminden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün İş Makinesi Onarım Giderleri Kalemine 100.000,00 TL, Sosyal Kültürel İşler Müdürlüğünün Diğerleri Kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Kara Taşıtı Alımı Kalemine 23.000,00 TL, Sosyal Kültürel İşler Müdürlüğünün Diğerleri Kaleminden Temizlik İşleri Müdürlüğünün Temizlik Malzemesi Alımları Kalemine 80.000,00 TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Kaleminden Zabıta Müdürlüğünün Yurt İçi Geçici Görev Yollukları Kalemine 62.000,00 TL, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı Kaleminden Zabıta Müdürlüğünün Diğer Giyim ve Kuşam Alımları Kalemine 60.000,00 TL ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Diğerleri Kaleminden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Taşıt bakım ve Onarım Giderleri Kalemine 229.000,00 TL ödeneğin aktarılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

03.11.2020 TARİHLİ VE 55 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan “Banka Hesap Açılışı” ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.11.2020 tarih ve 1242 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

          Belediyeler Kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kamu tüzel kişileri olup, Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan sürekli ve düzenli çalışmalardır. Bu Çalışmaların kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddelerinin son fıkrasında; belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Belediyemizin, hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüttüğü hizmetlerin devamı ve aksamaması için Vakıflar Bankası Viranşehir Şubesi nezdinde açılmış bulunan TR410001500158007312241578 (Vergi Gelirleri Hesabı), TR610001500158007312241703 (Teminatlar Hesabı) ve TR810001500158007312241925 (Diğer Gelirler Hesabı) belirtilen banka hesaplarının kamu hizmetinde kullanıldığından kamuya tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

04.11.2020 TARİHLİ VE 56 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündem maddesi olan Belediye Meclis Üyeleri Ali KESKİN, Ümit BİLGİN, Eyyüp ŞENGÜL, Şehmus BAYIR, Cuma BARUTÇU ve İsak UĞUR’ un İhtisas Komisyonların görevlendirilmesi ile ilgili müzekkerelerin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;     

1- Belediye Meclis Üyeleri Ali KESKİN ve Ümit BİLGİN’ in 02.11.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçe merkez mahallelerinde başıboş dolaşan hayvanların Belediyemiz tarafından ne gibi önlemler alındığı? Başıboş hayvanların vatandaşlara zarar vermesini önleyebilmek için ne tür çalışmaların yapılabileceğinin araştırılmak bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun görevlendirilmesine,

2- Belediye Meclis Üyeleri Eyyüp ŞENGÜL ve Şehmus BAYIR’ ın 02.11.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

             Belediyemize ait taşınmazların neler olduğu ve kaç adet olduğu, nereye ve kimlere tahsis edildiği, bu taşınmazlardan ne kadar gelir sağlandığı araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine,

3- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU ve İsak UĞUR’ un 02.11.2020 tarihli ve bila sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

2012 yılında Belediyemizce Tigem arazilerinde yapılan ilave imar planı ile ilgili mahkeme sürecinin hangi aşamada olduğunu araştırmak ve bu konuda meclise bir rapor hazırlamak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

05.11.2020 TARİHLİ VE 57 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündeme eklenen “Sınır Değişikliği” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.11.2020 tarih ve 1254 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Harran Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarihli ve 79 nolu kararı ile Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükyıldız Mahallesi sınırları içerisinde kalan 112/1, 2, 3, 4 parseller, 113/1, parsel, 114/1 parsel, 115/1 parsel, 116/1, 2 ve 3 parseller, 117/1, 2, 3, 4 ve 5 parseller, 119/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parsel taşınmazların Harran İlçesi Küçükyıldız Mahallesi Sultanlar Sokağı (mezrası) sınırları içerisinde kalacak şekilde sınır değişikliği yapılması için karar alınmıştır.

İlgi yazı ve eki meclis kararı ile sınır değişikliği talebinin uygun görülerek, 5393 sayılı Belediye Kanunun 9.maddesine göre onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

06.11.2020 TARİHLİ VE 58 SAYILI KARAR:

Meclisçe gündeme eklenen Belediyemizin ve Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile 02.11.2020 tarihli iş birliği protokolü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Almanya’ nın geri dönüşüm üzerine yaptığı projeleri yerinde görmek, incelemelerde bulunmak, bireylere çevre bilincini ve geri dönüşümün önemini aşılamak ve Türkiye’ de ikamet eden vatandaşlarımız ile Almanya’ da ikamet eden vatandaşlarımız arasında bir köprü kurmak amacı ile Almanya’ da faaliyet gösteren davet sahibi iş adamı Mükail SÖNMEZ tarafından “Geri Dönüşüm Benim Doğaya Gülüşüm” adlı proje hazırlanmıştır. Almanya 2020 Göç Yasasına istinaden Hamburg Eyalet Parlamentosu tarafından onaylanan “Geri Dönüşüm Benim Doğaya Gülüşüm” adlı proje kapsamında 22 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden ve koordinasyonda bulundukları Sivil Toplum Kuruluşlarından 45 kişiyi ve Ceylanpınar Belediyesi tarafından görevlendirilen 2 kişiyi aynı proje kapsamında Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden ve koordinasyonda bulundukları Sivil Toplum Kuruluşlarından 45 kişiyi ve Ceylanpınar Belediyesi tarafından görevlendirilen 2 kişiyi toplamda 94 kişiyi 2 ayrı grup halinde Almanya’ nın Hamburg şehrinde ağırlamak istediklerini ve katılımcıların tüm giderlerinin (yol, iaşe ibate vs.) kendileri tarafından karşılanacağını belirterek bu faaliyete katılım sağlanması talep edilmiştir.

Bu nedenle Ceylanpınar Belediyesi tarafından görevli 4 kişinin ve Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden ve derneğin koordinasyonunda olduğu sivil toplum kuruluşlarından 90 kişinin bu faaliyete katılımı hususunda 02.11.2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Yapılan müzakereler sonunda; ekli listede ismi yazılı 2 ayrı grup halinde Belediyemizden ekli listede yazılı 4 kişi, Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekli ismi yazılı bulunan 90 kişinin tüm masraflarının (yol, iaşe ibate vs.) giderleri davet sahibi iş adamı Mükail SÖNMEZ ait olmak üzere, Almanya’ nın geri dönüşüm üzerine yaptığı projeleri yerinde görmek, incelemelerde bulunmak, bireylere çevre bilincini ve geri dönüşümün önemini aşılamak ve Türkiye’ de ikamet eden vatandaşlarımız ile Almanya’ da ikamet eden vatandaşlarımız arasında bir köprü kurmak amacı ile 22 Kasım-28 Kasım ve 29 Kasım- 05 Aralık tarihleri arasında Almanya’ ya görevli olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (p) fıkrası gereğince gönderilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

06.11.2020 TARİHLİ VE 59 SAYILI KARAR:

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.12.2020 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 11.11.2020