Share

2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2020 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

06.07.2020 TARİHLİ VE 30 SAYILI KARAR:

 

           Meclisçe Gündem Maddesi olan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 03.07.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;    

 

Komisyon Raporu: Belediye Meclisi 18.06.2020 tarih ve 28 Sayılı Meclis Kararının 1. Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz komisyonumuzun yapılan ilk toplantısında Komisyon Başkanlığına Meclis Üyesi Cuma BARUTÇU, Komisyon Başkanvekilliğine Yusuf GEÇEN seçildi.

Komisyonca 29-30/06/2020 ve 01-02 ve 03 Temmuz 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 14.Maddesi Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.

Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. Hükmü gereğince ilçemizde Kadınlar ve Çocuklar için Konukevi açılması hususunda gerekli çalışmaları yapan Plan Bütçe Komisyonumuz İlçemizde yaşayan kimsesiz kadın ve çocukların gözetilmesi, korunması, barınması, gerekli ihtiyaçlarının karşılanması ve gerekli psikolojik desteğin sağlaması adına aşağıdaki çalışmaları yapmıştır.

Yapılan çalışmada;

1-Kadın Sığınma evi (500 m2) olarak kullanılacak binanın kontenjanı 50 maliyeti ise 508.000,00 TL olduğu,

2-Demirbaş Maliyeti (Ranza, Dolap, Klima, Televizyon, Buzdolabı ve diğer Malzemeler) ortalama 260.000,00 TL olduğu

3-Kadın Sığınma evinde aylık iaşe bedeli ortalama 90.000,00 TL olduğu,

4-Kadın sığınma evinde çalışacak personel sayısı 10 ve personel maliyeti ortalama 50.000,00 TL olduğu,

5-Kadın Sığınma evinde en az 1 Psikolog,1 Çocuk Gelişimcisi,1 Hemşire ve 1 Sosyal Hizmet Uzmanı çalıştırılması ve bunların aylık maliyetinin ortalama 40.000,00 TL olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir.

6- Toplam Maliyet olarak ortalama 948.000,00 TL olduğu Komisyonumuzca tespit edilmiştir.

Belediyemizin Mali Durumu ve Hizmet önceliklerimiz göz önüne alınarak Kadın ve Çocuk Konukevi’nin açılması Belediyemize büyük bir yük olacağı anlaşıldığından Kadın Sığınma evinin açılmaması düşünülmektedir.

 

Bu yöndeki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyelerinden Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

06.07.2020 TARİHLİ VE 31 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 26.06.2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Başkanlığının Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;        

  

Komisyon Raporu: Belediye Meclisinin 18.06.2020 tarihli ve 28 sayılı kararının 2.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuzun yapılan ilk toplantısında Komisyon Başkanlığına Meclis Üyesi Cuma BARUTÇU, Komisyon Başkanvekilliğine Erhan BAYOL seçildi.

Komisyonca 22-23-24-25 ve 26 Haziran 2020 tarihlerinde yapmış olduğu 5 günlük çalışması aşağıya çıkarılmıştır.

İlçemiz çeşitli mahallelerinde belirli günlerde kurulmakta olan kapalı ve açık semt pazarlarında Zabıta Müdür Vekili Mehmet CANPOLAT ile semt pazarı esnafları ile yapılan görüşmeler neticesinde;

  1. 1.      Haftanın pazartesi günleri kurulan Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki açık semt pazarında çadır iplerini atabilecek halkaların olmadığını, belirli yerlere halka takılması su ve wc yapılması,
  2. 2.      Haftanın salı günleri kurulan Turgut Özal Mahallesindeki kapalı semt pazarının Barış Pınarı Harekâtından dolayı çatısına şarapnel parçaları isabet ettiğinden, çatı hasar görmüştür. Çatının onarılması,
  3. 3.      Haftanın çarşamba günleri kurulan Yenişehir Mahallesindeki Çarşamba açık semt pazarında çadır iplerini atabilecek halkanın olmadığını, belirli yerlere halka takılması ve  su sıkıntısı var bunun sebebi cami imamının cami kapalı tutması cami imamı ile konuşulması lazım. Çarşamba pazarının ikiye bölünmesinden dolayı ikinci yer olan 15 Temmuz Mahallesindeki kapalı semt pazarında çadır iplerini atabilecek halkanın olmadığı mevcut belirli yerlere halka takılması,
  4. 4.      Haftanın perşembe günleri kurulan Seydo Atilla Mahallesinde ki açık semt pazarında çadır iplerini bağlayacak yerin olmadığı, belirli yerlere halka takılması su ve wc yapılması,
  5. 5.      Haftanın cuma günleri kurulan Adnan Menderes Mahallesindeki açık semt pazarında çadır iplerini bağlayacak yerin olmadığı, belirli yerlere halka takılması su ve wc yapılması,
  6. 6.      Haftanın cumartesi günleri kurulan Fatih Sultan Mehmet Mahallesindeki kapalı semt pazarımızın yüksek olduğundan dolayı yağmur ve güneşten esnaflarımız sıkıntı yaşadıklarını çatının düşürülmesi yada ek yapılması gerektiği kanaatine varılmış olup, raporumuzu meclise arz ederiz.

 

Bu yöndeki Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

06.07.2020 TARİHLİ VE 32 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan İmar Komisyon Raporunun Görüşülmesi ile ilgili 03.07.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyon Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

Komisyon Raporu: Konu: Belediye Meclisinin 18.06.2020 tarihli ve 28 sayılı kararının 3.Fıkrası ile görevlendirilen komisyonumuz komisyonumuzun yapılan ilk toplantısında Komisyon Başkanlığına Meclis Üyesi Ahmet ERGİN, Komisyon Başkanvekilliğine Ümit BİLGİN seçildi.

Bahse konu talep üzerine Komisyonumuzun 22-23-24-25-26-29-30/06 ve 01-02-03/07/2020 tarihlerin de yapmış olduğu 10 günlük çalışma sonucu;

Ceylanpınar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan taslak imar çalışması incelenmiştir. Konu ile ilgili Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile görüşülmüş olup, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.

Komisyonumuzca plan üzerinde ve arazideki eksik ve yanlışlıklar tespit edilmiştir. Yapılacak olan çalışmaların İmar kanunu ve ilgili mevzuatına uygun ve ilçe halkının mağduriyetinin minimize edilmesi yönünde yapılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

İlçemiz için gerekli olan resmi kurum ve yeşil alanlar için Tigemden kamulaştırılan alan ve Gümrük kapısı yapılacak bölgenin plana işlenmesi için ilgili belediyelere önerimiz iletilmiştir.

Nüfus ve yapı yönünden artış gösteren ilçemizde ihtiyaç olan yeni yolların tespiti ve açılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personelince çalışmalar yapılmıştır.

İş bu rapor tarafımızca imza altına alınmıştır.

 

Bu yöndeki İmar Komisyonu raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 21 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

07.07.2020 TARİHLİ VE 33 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.07.2020 tarih ve E.602 sayılı Müdürlük Kadro İptali ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

5393 Sayılı Belediye kanununun 48. Maddesi “….Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur” hükmü ile 49. Maddesi 1 fıkrasında “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir” hükmüne yer verilmiştir.
            Ayrıca 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren (Değişik:RG-22/5/2016-29719) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 9. Maddesindeki “…..Ancak, memur ve sürekli işçi kadro sayıları, tespit edilen memur ve işçi kadro sayısından daha az sayıda belirlenebilir……İdarî birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları arasında yetki ve görev mükerrerliğine yer verilemez ve bu kadro unvanlarından aynı mahiyetteki hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas edilemez. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz.” hükmü ile 10. Maddesindeki “Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel ve 11. Maddesindeki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükümleri gereğince;
            Belediyemiz Norm Kadrosunda halen boş bulunan ve mevcut durumda hizmet gerekleri ve ihtiyaçları kapsamında ihdasına gerek olmayan, 1 adet 4 dereceli Park Bahçeler Müdürlüğü, 1 Adet 4 dereceli Sağlık İşleri Müdürlüğü, 1 adet 4 dereceli Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1 Adet 4 dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 1 adet 1 dereceli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve 1 adet 1 dereceli İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kadrolarının iptal edilmesi için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin red oyları ile bahse konu müdürlük kadrolarının iptali talebinin red edilmesine karar verildi.

 

 

 

08.07.2020 TARİHLİ VE 34 SAYILI KARAR:

 

Gündem Maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli ve E.597 sayılı Zilliyet Şerhlerinin kaldırılması ile ilgili müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            İbrahim ERDEM' in 03.07.2020 tarih ve 1904 sayılı dilekçesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.07.2020 tarihli ve E.597 sayılı yazında İlçemiz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 291 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan  ve "BU GAYRIMENKULE CEYLANPINAR BELEDİYESİ ZİLLİYETTİR" şerhinin kaldırılması talep edilmiştir.

Söz konusu 291 ada 2 nolu parsel üzerinde imar tekniği açısından bir sakınca bulunup bulunmadığı konusunda bir çalışma yapmak üzere müzekkerenin İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.07.2020 TARİHLİ VE 35 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde Belediyemiz meclis üyelerinin Meclise sunmuş oldukları yazılı önergeleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

           1- Belediye Meclis Üyeleri Yusuf GEÇEN ve Cuma BUDAK’ ın 07.07.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           İlçemiz sınırları içerisinde meydana gelen anız yangınlarının çevreye verilen zararının araştırılması ve bu zararların nasıl önlenebileceğine konusunda çalışmalar yapmak ve meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun (AR-GE) görevlendirilmesine,

          2- Belediye Meclis Üyeleri Eyyüp ŞENGÜL ve Şehmus BAYIR’ ın 08.07.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemiz sınırları içerisinde merkez ve kırsal mahallerde bulunan camilere Belediyemiz tarafından camilere dağıtılan halının miktarı, halının nereden alındığı, dağıtılan halının ne kadara alındığı konusunda çalışmalar yapmak ve meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.07.2020 TARİHLİ VE 36 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 03.08.2020 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 09.07.2020