Share

2020 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

2020 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

12.06.2020 TARİHLİ VE 23 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe 2021 yılının Nisan ayına kadar görev yapacak encümen üyelerinin seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylamada; Meclis Üyelerinden;

 

          Erhan BAYOL’ ya 17 oy

          Abdulkadir AKGEYİK’ e 17 oy

          Fethullah FİDAN’  a 5 oy

          Dilan ABLAY’  a 5 oy çıktı. 

           

Oyların tasnifi neticesinde en çok oyu alan Meclis Üyesi Erhan BAYOL ve Abdulkadir AKGEYİK’ in 2021 yılının Nisan ayına kadar görev yapmak üzere encümen üyeliğine seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

15.06.2020 TARİHLİ VE 24 SAYILI KARAR:

 

Gündem Maddesi olan İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;

1- Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Aziz CAYMAZ, Cuma BARUTÇU, Yusuf GEÇEN, Cuma BUDAK ve Fethullah FİDAN’ ın komisyonda görev almalarına,

2- İmar Komisyonun oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Ahmet ERGİN, Ümit BİLGİN, Mehmet ORAL, Şehmus BAYIR ve Mahmut DAĞTEKİN’ in n komisyonda görev almalarına,

3- Araştırma ve Geliştirme Komisyonunun (Arge) oluşturulmasına, Cuma BARUTÇU, İsak UĞUR, İbrahim ALMAZ, Erhan BAYOL ve Dilan ABLAY’ ın komisyonda görev almalarına,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, ihtisas komisyonları üyelikleri için isimleri belirlenen meclis üyelerinin 2021 yılının Nisan ayına kadar görev yapmalarına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

16.06.2020 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR:

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince; Belediye Başkanı Faaliyet raporunu okumak üzere yerini Meclis Birinci Başkan Vekili Bozan ÇEÇAN’ a bıraktı.

Belediye Başkanı bir yıllık faaliyet raporunu birim birim ve madde madde meclisin önünde okudu. Başkan vekili Faaliyet Raporu üzerinde Meclis Üyelerine söz verdi.

Söz alan meclis üyesi olmadı. 

Başkan Vekili okunan faaliyet raporunu meclisin onayına sundu, yapılan açık oylamada Belediye Başkanının bir yıllık faaliyetlerinin yeterliliğine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyelerinden Dilan ABLAY’ ın çekimser, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 19 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

17.06.2020 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARAR:

 

Belediyemiz 2019 Yılı İdare kesin Hesapları ihtiva eden plan bütçe komisyonu raporu ve Cetveller üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Madde 1- 2019 Bütçe yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

Personel Giderleri                                                                             9.075.933,03 TL.

SGK Devlet Primi Giderleri                                                             1.455.223,06 TL.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                                        22.705.323,73 TL.

Faiz Giderleri                                                                                       979.468,09 TL.

Cari Transferler                                                                                 2.236.960,39 TL.

Sermaye Giderleri                                                                             9.984.139,64 TL.

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ                                                  46.437.047,94 TL.

Madde 2- 2019 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde Gösterildiği Üzere;

Vergi Gelirleri                                                                                   1.811.453,92 TL.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                            138.366,49 TL.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir                                         8.989.927,97 TL.

Diğer Gelirler                                                                                  30.810.445,81 TL.

Sermaye Gelirleri                                                                                     6.276,55 TL.

TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ                                                   41.756.470,74 TL.

Madde 3- 2019 Yılı Bütçesinde Ödenek Hareketleri Aşağıdaki Şekilde Gerçekleşmiştir;

2018 Yılında Devredilen Ödenek                                                                  0,00 TL.

2019 Yılı Bütçe Ödeneği                                                                55.000.000,00 TL.

Aktarma Yoluyla İlave Edilen Ödenek                                          11.729.232,00 TL.

Aktarma Yoluyla Düşülen Ödenek                                                 11.729.232,00 TL.

Toplam Ödenek                                                                               66.729.232,00 TL.

Toplam Harcama                                                                              46.437.047,94 TL.

İmha Edilen Ödenek                                                                         8.562.952,06 TL.

 

Madde 4-Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen   tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

Madde 5-Önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti 7.544.376,09 TL.

Madde 6- Önceki yıllardan Devreden Tahakkuk artığı 4.127.349,31 TL'dir.

Belediye Meclisinde maddeler halinde görüşülen 2019 Bütçe Yılı Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Kanunun 61.Maddesi gereğince kabulüne, plan bütçe komisyonu raporu ve ekli idare kesin hesap cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi gereğince onanmasına, gereği için cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyelerinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 19 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

18.06.2020 TARİHLİ VE 27 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündeme eklenen Personel Anonim Şirketinin 17.06.2020 tarih ve E.482 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

06.07.2020 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağından, Belediyenin sahibi ve ortağı olduğu Ceylanpınar Belediyesi Personel Anonim Şirketinin Genel Kurul Toplantılarına katılmak ve karar almak üzere 45688285646 TC. Kimlik numaralı Belediye Başkanı Feyyaz SOYLU, 13985342386 TC. Kimlik numaralı Mali Hizmetler Müdürü Mehmet AVCI, 49156791530 TC Kimlik numaralı Şef İsmail AKKAYA, 12434796220 T.C. Kimlik numaralı Destek Hizmetleri Müdür Vekili Mehmet YİĞİT ve 37483559138 TC Kimlik Numaralı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli Yusuf AŞKIN' ın bu ve bundan sonra yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarına katılmaya ve karar almaya yetkili kılınmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyelerinden Dilan ABLAY, Ayşe IŞIK, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 19 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

18.06.2020 TARİHLİ VE 28 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan dilek ve temenniler maddesinde Belediyemiz meclis üyelerinin Meclise sunmuş oldukları yazılı önergeleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;           

1- Belediye Meclis Üyeleri İsak UĞUR ve Erhan BAYOL’ un 16.06.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Kadına yönelik aile içi şiddet tüm dünyada oldugu gibi ülkemizde de çözüm bekleyen önemli toplumsal sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu önemli sorunla mücadele konusunda ülkemizde özelikle son yıllarda yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Bu alanda kaydedilen en önemli gelişmelerden biri kadına yönelik şiddetle mücadeleyi bir devlet politikası haline getiren 2006/17 sayılı "Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi için Alınacak Tedbirler" konulu Başbakanlık Genelgesi'dir. Söz konusu Başbakanlık Genelgesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yürütülen çalışmaların koordinasyon görevi Dadının Statüsü Genel Müdürlügüne verilmiştir. Yine aynı Genelge'de Kadına Yönelik Şiddet konusundaki Çözüm Önerilerinin Yaşama Geçirilmesinde Koordineli Çalışması Gereken Kurumlar başlığı altında, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarının sığınma ihtiyacını karşılayacak yerlerin açılması konusunda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇED) yanı sıra yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluklar yüklenmiştir. Şiddete uğrayan veya risk altında bulunan kadınların ve çocuklarının geçici süre ile "sığınma" ihtiyacını karşılayacak yerler "kadın sığınma evi, kadın sıgınagı, kadın konukevi" gibi adlarla anılmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000' i geçen belediyelere kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar." ifadesi ile belediyelere bu konuda görev verilmiştir. Bu mevzuat ve bilgiler ışığında; İlçemizde Şiddete uğrayan veya risk altında bulunan kadınların ve çocukların geçici süre ile barınabilecekleri bir Kadın ve Çocuk Sığınma Evi açılması imkânı olup olmadığının araştırılması için meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonun görevlendirilmesine,

 2- Belediye Meclis Üyeleri Ümit BİLGİN ve Abdulkadir AKGEYİK’ in 17.06.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemizde bulunan açık ve kapalı semt pazarlarının sorunlarının ve ihtiyaçlarının araştırılıp, meclisin bilgisine rapor sunmak üzere Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonunun görevlendirilmesine,

3- Belediye Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU, İsak UĞUR ve Erhan BAYOL’ un  18.06.2020 tarihli müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemizde Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı tarafından yapılan revizyon İmar Planının hangi aşamada olduğunu araştırılması ve meclisin bilgisine rapor sunmak üzere İmar Komisyonunun görevlendirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

18.06.2020 TARİHLİ VE 29 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 06.07.2020 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 24 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 12.06.2020