Share

2020 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

07.01.2020 TARİHLİ VE 1 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem maddesi olan 2020 yılı Gelir tarifelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

 

MADDE-1-İLAN VE REKLAM VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B- AÇIKLAMA: İlan ve Reklam Vergisi Ocak ve Temmuz ayları içinde olmak üzere, iki eşit taksitte tahsil edilir.

C-) TARİFE:

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

 100

60

 

 

 

 

Cadde

20

100

 90

50

 

 

 

Sokak

20

100

 80

40

 

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 40

30

 

 

 

Diğer

8

40

 40

30

 

 

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 10

7

 

 

 

 

Cadde

2

10

 8

6

 

 

 

Sokak

2

10

 7

5

 

 

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

 150

100

 

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

 150

100

 

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde

0,01

0,25

 0,10

0,08

 

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

0,02

0,50

  0,50

0,40

  

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-2-İLAN VE REKLAM TABELALARINA YER TAHSİS ÜCRETİ

A -) KANUNİ DAYANAK:

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

Belediyeler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.

B -) AÇIKLAMA:

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kamuya terk edilen yol, kaldırım, refüj, park vb. mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve belediyeden izin almak kaydı ile yıllık olarak reklam totemi vb. tabelalar konulması durumunda Belediye Meclisince belirlenen tarifeye göre "Yer Tahsis Ücreti" alınır. Belediyeden izinsiz olarak bu mahallere reklam totemi ve tabela koyanlardan izin verilmesi durumunda bu fıkrada belirtilen miktarın iki katı kadar yer tahsis ücreti alınır.

Belediyeye ait bez afiş yerlerine ilan ve reklam asmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden bu tarife de belirlenen ücretler alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının bez afişleri ile sosyal içerikli ve belediyemiz ile işbirliği halinde ortaklaşa yapılan faaliyetleri içeren bez afişlerden ücret alınmaz.

Belediyeye ait otobüslerin dış yüzeyleri bu tarifede belirlenen ücretler karşılığında reklam yeri olarak kullandırılır.

Reklamların süresinden önce sökülmesi talep edilmesi durumunda ödenmiş olan vergiden iade yapılmaz.

C-) TARİFE:

a-     Belediye hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile reklam totemi konması durumunda yıllık olarak alınacak “yer tahsis izni ücreti”  450 TL alınmasına,

b-    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde şahsa ait yerde konulacak reklam totemi için mahallere tabela yönetmeliğindeki hükümlere aykırı olmamak ve Belediyeden izin almak kaydı ile konması durumunda yıllık olarak alınacak” yer tahsisi izni ücreti 200 TL alınmasına,

c-     Elektronik cihazlarla yapılacak animasyon ve video gösterimli LED EKRAN sistemli dijital ekranlardan görüntülü ve hareketli reklam gösterimlerinden alınacak reklam geliri (m2/yıl) 500 TL

d- Dükkân, ticari ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca işyerlerinin tanıtımı için ön yüzeylere asılan ve takılan hareketli tanıtıcı reklamların m2 sinden alınacak yıllık ilan ve reklam geliri 95 TL alınmasına,

e-     Geçici olarak Araç, Mobilya, Beyaz Eşya vb. gibi tanıtım amaçlı ürünlerin sergilenmesi için izin verilen yerlerden alınacak “İlan ve Reklam Geliri” (günlük) 10 TL/m2 ayrıca dükkan sahibi esnafın sürekli olarak sergi yaptığı alanlarda ise yıllık 30 TL/m2 alınmasına,

f-      Şehrimizin muhtelif semtlerine Belediyemiz tarafından dikilen bez afiş direklerinden alınacak ücret

1-     Aylık direk kirası 25 TL alınmasına,

2-     Direklere bez afiş bağlama indirme ve araç kirası olarak (bir afiş için) 30 TL alınmasına,

3-     Umuma ait yerlerde cadde, bulvar tretuvar, belediye mülkü ve arsalara büfelere konulacak geçici bez ilanların aylık asma tahsis ücreti 35 TL/m2 alınmasına,

 

g-    Belediyeye ait otobüslerin dış yüzey reklam yeri kullanım ücreti (KDV dâhil)

1-     Küçük otobüs (3 aya kadar) 1.500,00 TL alınmasına,

2-     Küçük otobüs (6 aylık) 2.250,00 TL alınmasına,

3-     Küçük otobüs (12 aylık) 4.000,00 TL alınmasına,

4-     Büyük otobüs (3 aya kadar) 2.000,00 TL alınmasına,

5-     Büyük otobüs (6 aylık) 3.400,00 TL alınmasına,

6-     Büyük otobüs (12 aylık) 6.000,00 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-3-EĞLENCE VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B -) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. Maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.

C-)TARİFE:

 

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m²’ye kadar

5

100

20

10

 

 

51 m²-150 m²arası

5

100

 25

20

 

 

151 m²-300 m²arası

5

100

 30

25

 

 

301 m²’den yukarı

5

100

 40

35

 

 

4 yıldızlı otelde

5

100

50

40

 

 

5 yıldızlı otelde

5

100

 60

50

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m²’ye kadar

5

100

 5

5

 

 

26 m²-50 m²arası

5

100

 6

5

 

 

51 m²-100 m²arası

5

100

 7

6

 

 

101 m²-200 m²arası

5

100

 8

7

 

 

201 m²’den yukarı

5

100

 9

8

 

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

 MADDE-4-ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve Belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisine tabidir.

C-) TARİFE:

İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tarifeye göre alınır,

a)Esnaflardan ( İşyerlerinden) 6 gurubun 4. derecesi üzerinden,

b)Resmi dairelerden 5. grup 2. derecesi üzerinden

c) 5281 Sayılı kanunun 418. maddesi ile değişik 2464 sayılı kanununun 44. Maddesinin 5. fıkrası gereğince özel kuyu kullanan bahçe ve konutlardan 7. gurubun 1. derecesi üzerinden alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

MADDE-5-İŞGAL HARCI

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri ile 11.07.2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 45 Seri No'lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.

B-) AÇIKLAMA:

a-     Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52. Maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

b-    Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinden %10 zamlı tarife uygulanarak alınır.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

 1,5

 1

 

 

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

 1,5

 1

 

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

 5

 3

 

 

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

 1

 0,75

 

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

 1,5

1

 

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-6-AÇIK PAZAR VE ÇEŞİTLİ YERLERDE YAPILAN SATIŞ REYONLARINDAN ALINACAK ÜCRET

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

AÇIK OTO PAZARYERLERİ ÜCRETİ:

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu yâda Umuma açık yerlerde halkın satış için getireceği her araç için (KDV hariç)  6 TL alınmasına,

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanım hakkına sahip olduğu ya da umuma açık uygun gördüğü yerlerde tanıtım ve özendirme amaçlı araçların ve stantların yer tahsis ücreti KDV hariç haftalık 1-7 gün arası;

1-Tek tekerlekli küçük araçlardan 50 TL alınmasına,

2-Çift tekerlekli büyük araçlardan 100 TL alınmasına,

3-Dernek, Vakıf, Eğitim Kurumları, Kamu Kurum Ve Kuruluşları Hariç Her Türlü Şirket stant başı 75 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–7- BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN YAPILAN İLAN VE REKLAMLARDAN ALINACAK ÜCRET

A-) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

B-) AÇIKLAMA:

1-     Siyasi partilerin belediye başkanlığının veya yetkili kılacağı kişinin izni ile konuşmadan doğacak sorumluluk siyasi parti veya konuşma yapan kişiye ait olmak üzere partilerin propaganda ile ilgili söz veya konuşmalar 2, 3, 4 ve 5 deki tarifeye tabiidir.

2-     Sinemalarda oynatılan film içerisinde gösterilen ticari amaçlı reklam filmlerinden 2,3 deki tarifeden alınır.

3-     Ölüm ilanları, insan kayıpları, hastaların acil kan ve kurumların kamu ile ilgili ilanları ücretsizdir.

4-     Ticari amaç taşıyan müzikli ve müziksiz yayınlar yapılmaz.

5-     1, 2, 3, 4, 5 ve 6 şıklarında belirtilen tarifeler resmi dairelerden bir kat artırılarak alınır 

C-) TARİFE; (KDV DÂHİL)

1-     Belediye hoparlöründen günlük yapılan normal yayınların her kelimesinin bir defa okunuşundan alınacak ücret 0.35 TL alınmasına,

2-     Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale ilanı yayınlarının her kelimesinin okunuşundan alınacak ücret 0,50 TL alınmasına,

3-     Siyasi partilerin yapacakları konuşmaların her kelimesinden alınacak ücret 0,75 TL alınmasına,

4-     Bantlı ilanların 5 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 50,00 TL alınmasına,

5-     Bantlı ilanların 10 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 100,00 TL alınmasına,

6-     Bantlı ilanların 15 dakikaya kadar olanlarından alınacak ücret 150,00 TL alınmasına,

7-     Bantlı ilanların 15 dakikadan fazlası için her dakikadan alınacak ücret 11,00 TL alınmasına,

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

MADDE 8 - İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÜCRETLER

 
 

1- İmar Müdürlüğünce satılan tapu kayıt belgesi

30 TL

 

2- Bina inşaatları için verilen su basması (Kırmızı Kod) ücreti (100 m2.den küçük inşaatlardan alınmayacak)

165 TL

 
 

3- İmar planı suret harcı (Parsel ve ada bazında) 

 

a) Fotokopi

30 TL

 

b) Ozalit

50 TL

 

4- Yapı Kullanma izni (her türlü resim, suret tastikleri)

  

 

a) Konut

150TL

 

b) Sanayi

      250TL

 

5- Tastik proje sureti (ozalit)

  

 

a) Konut (m2)

50 TL

 

b) Sanayi (m2

75 TL

 

6- Yapı Kullanım İzni Keşif Ücretleri (her bağımsız bölüm için)

  

 

a)100 m2.ye kadar mesken, işyeri, garaj, dükkan vs

80 TL

 

b) 101.m2 ile150 m2arasında mesken, işyeri, garaj, dükkan vs.

125 TL

 

c)151 m2ile200 m2arasında mesken, işyeri, garaj, dükkan vs

175 TL

 

d)200 m2.yi aşan mesken, işyeri garaj, dükkan vs. ile her200 m2. İçin

250 TL

 

e) Sanayi m2.( Petrol İst. Düğün Salonu gibi tesisler)

5 TL

 

7- Taşyapı, özel okullar vs. yerlere verilen elektrik ve su keşif ücretleri (Zayiinden elektrik su dahil) her adet için

75 TL

 
 

8- Asansör kullanma izni (bir defaya mahsus)

400 TL

 

 

a) 1 - 5 Kişilik Asansörlerde

150 T

 

b) 6 - 10 Kişilik Asansörlerde

300TL

 

c) 11 Kişi ve Üstü Asansörlerde

400TL 

 

9- Temel vizesi ve diğer keşif ücretleri

  

 

a)150 m2.ye kadar olan

300 TL

 

b)150 m2.den büyük yerler için

500 TL

 

10- İmar Durumu (İmar Raporu)

 

a) Konutlardan m2. İçin

0,50 TL

 

b) Ticari alan m2 için

0,75 TL

 

c) Küçük sanayi m2 için

0,40 TL

 

d)İmar Raporu Yenileme (B2 ve AV2 diğerleri)

30 TL

 

Proje Yenileme Harcı

50 TL

 

*Basit İfraz Harcı (Beher m2 si için)

0,50 TL

 

*Basit İfraz Harcı (Her bir ev veya parsel için)

250 TL

 

Keşif Harcı

150 TL

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–9-İNŞAATLARA KONULACAK TABELALARDAN ALINACAK ÜCRET

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70x110 ebadındaki saç levhalar ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL) 

Tabela Bedeli her bir konut için yıllık 100 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 MADDE–10-ÖZEL İMAR DURUMU ÇIKARTILMASINDAN ALINACAK ÜCRET

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Özel İmar durumu çıkartılması ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

Çıkarılacak olan özel imar durumu için 50 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–11-VAZİYET PLANI ve APLİKASYON KROKİSİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki herhangi bir işlem için belediyeden istenecek gayrimenkule ait vaziyet planı ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

Vaziyet plan ücreti 75 TL alınmasına,

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–12-İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: İmarla ilgili aşağıda talep edilen hizmetler ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a-     Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada bulundurulacak A 4 veya A 3 boyutunda bir alanı kapsayacak şekilde imar planının CD si için 50TL

b-    Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa başına 10TL 

c-     İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konutlarda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten belge için hizmet karşılığı alınan ücret 75TL

d-    Mükellefleri talebi üzerine belediye elemanları tarafından istek halinde hazırlanacak olan iş bitirme, iş denetleme ve benzeri belge karşılığı alınacak ücret 50TL

e-     2981 – 3290 sayılı yasanın 10/C uygulamasında alınan dosya ücreti 25TL

 

Belediyenin yeni oluşan imar parsellerinden:

1-    250 m² ye kadar olanlar 100 TL

2-    250 m² den yukarı olanlar (her250 m² ye kadar) dosya ücreti 150TL

f-    3194 sayılı imar yasasının 18. Maddesine göre yapılan imar uygulamalarında yeni oluşan imar parsellerinden

1-    250 m² ye kadar olanlar 150TL

2-    250 den yukarı olanlar (her250 m² ye kadar) dosya ücreti 200 TL

g-    Ev ve işyerlerine iskân izni alma aşamasında belediye teknik elemanlarınca mahallinde yapılacak tespit ve inceleme sonunda verilecek iskân raporu için hizmet karşılığı olarak alınacak ücret

1-   Konutlardan (m² sinden) : 10TL

2-   İşyerlerinden (m² sinden): 15TL

3-   Meclise sunulacak dosya (imar planı değişikliği ücreti) : 1000 TL

4-   İmar yönetmeliğindeki beyannamelerinden: 100TL

h-   Yapı kullanma izin belgesi ve beyanname gibi kıymetli evrakların tasdikinin beher m² sinden:5TL 

1- Bakanlar Kurulunca belirlenen tarifelerde ifraz ve tevhit harcı ticarethanelerde 0.12, konutlarda 0.09 TL olarak belirlenmiş ancak araziler için herhangi bir tarife belirtilmediğinden;

Mücavir alan dışında tarım arazilerinde tarımsal amaçlı gayri meskûn sahalarda bulunan arazilerin ifraz ve tevhitlerinde harcın miktarında indirime gidilerek beher metrekare 0,03 TL harç alınmasına,

2-  Bina inşaat tadilat ruhsatlarından;

a) Bina inşaatında yapılan tadilat ruhsat tetkik ücreti meskenlerde m2’ si 8 TL,

b) Bina inşaatında yapılan tadilat ruhsat tetkik ücreti ticarethanelerde m2’ si 10 TL alınmasına,

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak İmar durumu ve çapı için;

a) İmar çapı bilgisayar çıktısı alma 50 TL,

b) İmar çapı bilgisayar üzerinden bakma ve izah için 75 TL alınmasına,

4- APLİKASYON ÜCRETLERİNİN     

          1 M2ile      500 M2alan için 150 TL 

      501 M2ile    1000 M2alan için 220 TL 

    1001 M2ile    3000 M2alan için 275 TL 

    3001 M2ile    5000 M2alan için 360 TL 

    5001 M2ile  10000 M2alan için 410 TL 

  10001 M2ile  20000 M2alan için 700 TL 

  20001 M2ile  50000 M2alan için 800 TL 

  50001 M2ile  10000 M2alan için 900 TL 

 100001 M2ile200000 M2alan için 1000 TL 

 200001 M2ile500000 M2alan için 1500 TL alınmasına,   

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE–13-HARFİYAT DÖKÜM VE TEMİZLEME ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarına hafriyat dökmek ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a- Belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyenin açmış olduğu hafriyat döküm sahalarında boşaltılan bir kamyon için hafriyat bedeli (Maksimum10 m3) 15 TL alınmasına,

b- Hafriyat getiren pikaplardan 5 TL alınmasına,

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-14-HAYVAN KESİM, TAŞIMA SOĞUK HAVA TÜM HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi

B-) AÇIKLAMA: Belediye mezbahasında verilen hizmetler ücrete tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a-     Büyükbaş hayvanlardan kg başına kesme, yüzme, parçalama ve nakliye hizmetleri karşılığı 0,30 TL alınmasına,

b-    Küçükbaş hayvanların kg başına kesme, yüzme, parçalama ve nakliye hizmetleri karşılığı 0,20 TL alınmasına,

c-     Nakliye hizmeti verilmeyen büyükbaş hayvanlarda kg başına kesme, yüzme, parçalama hizmetleri karşılığı 0,20 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-15-ARAZÖZLÜ SU TAŞIMA ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA:

1-       Dilekçe ile müracaat edilerek, onay aldıktan sonra ücreti peşin ödenmek kaydıyla hizmet verilir.

2-       Ücret alınır ancak herhangi bir nedenle hizmet verilemezse kişinin müracaatı üzerine ilgili kısımların mütalaası alınarak ücret geri verilir.

3-       Şehir harici su verilme ve çukur boşaltmalarda km. mesafeleri tespit edilir ve ücreti alınır.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a-       0-5 km arası mesafeye bir tanker içme suyu ücreti 10 TL,5 km den sonra km. başına 2 TL ek ücret alınır.

b-       İnşaatlara verilen 0-5 km arası bir tanker su ücreti 20 TL5 km den sonra km başına 3 TL ek ücret alınır.

c-       Ticari müesseselere verilecek  bir tanker su ücreti 15 TL alınmasına,

d-       Kendi tankerleri ile su alanlardan tanker başına alınacak ücret 5 TL alınmasına,

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-16-KAPALI SEMT PAZARI, AMFİ TİYATRO VE PARKLARIN KİRALAMA ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediyeye ait salon ve kültür merkezlerinin kullanılması ücrete tabidir.

Okullara % 50 indirim uygulanır.

C-) TARİFE:  (KDV DÂHİL)

1- Mülkiyeti Belediyemize ait kapalı semt pazarının Cuma, cumartesi ve Pazar günlerinde düğün, sünnet ve kutlama gibi sosyal etkinlikler için tahsis edilmesi durumunda, tahsis edilen her gün için 150 TL kiralama ücreti alınmasına,

2- Mülkiyeti Belediyemize ait amfi tiyatro alanın tahsis edilmesi durumunda tahsis edilen her gün için 150 TL kiralama ücreti alınmasına,

3-- Mülkiyeti Belediyemize ait park alanlarının kermes ve panayır için tahsis edilmesi durumunda tahsis edilen her gün için;

a) Yardım amaçlı kermes için ücret alınmamasına,

b) Panayırlar için 200 TL ücret alınmasına,          

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-17-BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediye otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmetleri ücrete tabidir.

Mevzuatları gereği toplu taşıma hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların hakkı saklıdır.

Toplu taşıma sistemi içerisinde elektronik bilet uygulamasına geçildiğinden belediyemiz otobüsleri ve belediyemize bağlı özel halk otobüslerinin çalıştığı hatlarda fiyat bütünlüğünün sağlanması için hatlarımız ve bilet ücretlerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

C-) TARİFE:

a-      Yolcu Taşıma Ücreti:

1-İki Binişlik Kullan At Kart Ücreti                       3 TL

2-Tam Ceylan Kart ile biniş ücreti.                        1 TL

3-İndirimli Ceylan Kart ile Biniş Ücreti:           0,50 TL

b- Kart Ücretleri

1-Ceylan kart tam ve öğrenci Kart ücretinin:     5,00 TL

2-Ceylan Kart İndirimli Kart Ücretinin:             5,00 TL

3-Ceylan Kart Ücretsiz Kart Ücretini:                5,00 TL

c-Öğretmen, Öğrenci, Emeklilerin indirimli ücretten faydalanmalarına,

d-Belediye Personeli (Daimi Kadrolu Personeli, Taşeron ve Mevsimlik işçilerinin) Belediye spor 65 yaşından büyükler, polis memurları, engelliler, Engelli refakatçi, Gaziler, Şehit dul ve yetimleri ile Basın mensuplarının Belediye şehir içi Taşımacılık araçlarında ücretsiz yararlandırılmalarına

e-Suriyeli mülteci öğrencilerin misafir olarak ücretsiz yararlandırılmalarına (Belediye başkanımızın emri üzerine)

f-Ücretsiz Ceylan Kart sahibinin başkası tarafından kullandırılması sonucu kartın iptal edilmesi uygundur.

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-18-ÇÖP CURUF TAŞIMA-YIKAMA ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-)AÇIKLAMA;

1- Yaz ve kış sezonu boyunca devamlı cüruf üreten işyerlerinden yıllık iki misli ücret alınır.

2- Cüruf toplama ve yıkama hizmeti belediye mücavir alanları dışında yapılacak ise %50 fazlası ile tahsil edilir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

1- Özle İşyerlerinden 1 adet kamyon katı atığından (yükleme DÂHİL) alınacak ücret 80 TL alınmasına,

2- Site, Apartman vb. yerlerden cürufların günlük alınmasını talep edenlerden kış sezonu boyunca alınacak ücret 

a- 1-50 daireye kadar daire başına alınacak ücret 12 TL alınmasına,

b- 51-100 daireye kadar daire başına alınacak ücret 11 TL alınmasına,

c- 101 den yukarı daire başına alınacak ücret 10 TL alınmasına,

3-       İmalathane, fabrika vb. yerlerden imalat atıklarından alınacak bir adet kamyon (yükleme DÂHİL) ücreti 168 TL alınmasına,

4- İş merkezi, Banka, Resmi Kurumlar, Dershaneler, Öğrenci Yurtları, Oteller, Pansiyonlar, Hamamlar vb. yerlerden cürufların kış sezonu boyunca günlük alınmasını talep edenlerden alınacak ücretler;

a-İş merkezlerinden her bir bağımsız bölüm için;

1-)1-50 bağımsız bölüme kadar bölüm başına alınacak ücret 18 TL alınmasına,

2-)51-100 arası bağımsız bölüme kadar bölüm başına alınacak ücret 15 TL alınmasına,

3-)101 (DÂHİL) den yukarı her bağımsız bölüm için bölüm başına alınacak ücret 12 TL alınmasına,

b- Bankalardan alınacak ücret; 346 TL alınmasına,

c- Resmi sağlık ve eğitim kurumları dışındaki resmi kurumlar, Özel sağlık kuruluşları, Özel eğitim kurumları, Öğrenci Yurtları, Pansiyonlar, Hamamlar vb. Yerlerden alınacak ücret;  245 TL alınmasına,

d-Resmi eğitim ve sağlık kuruluşlarından alınacak ücret 115 TL alınmasına,

5- Özel yıkama taleplerinde bir tanker sudan (işçilik DÂHİL) alınacak ücret 75 TL alınmasına,

6- Çuval işi katı atık alımlarında çuval başına alınacak ücret 2 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

 

MADDE-19- KIYMETLİ EVRAK VE BENZERLERİNDEN ALINACAK ÜCRET

A-)  KANUNİ DAYANAK: 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. nci maddesi ve Meclisinin 09/10/2009 tarih ve 362 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Ceylanpınar Belediyesi (S) Servis Araçları Yönetmeliği

B-) AÇIKLAMA:

1-  Belediye Meclisinin 09/10/2009 tarih ve 362 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Ceylanpınar Belediyesi (S) servis araçları yönetmeliğinin 21. Maddesinin son fıkrasında belirtilen ‘’bir başka şahsa aracı satmak istedikleri takdirde devir ve diğer ücretler alınır’’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘’birinci dereceden akrabalarına ve eşine (S) plakalı araçların devrinde %10 devir ücreti alınır.’’ ibaresi eklenmiştir.   

2- 5393 sayılı belediye kanununun 15.maddesi (p) bendine "Karadeniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile karayolu, yol, cadde, sokak meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektiği bütün işleri yürütmek" belediyelerin yetki DÂHİL indedir. Bu nedenle 14/06/2003-25138 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren okul servis araçları yönetmeliği çerçevesinde, okul servis aracı işletenlerin belediyemizden alacak oldukları özel izin belgesi ve okul servis aracı bakım ve onarım belgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına servis yapmak isteyen araç sahiplerinin müracaatı halinde yıllık olarak aşağıdaki ücretler alınır.

3- Mevzuat gereğince alınması zorunlu veya isteğe bağlı görülen ve belediyeler veya onlara bağlı kuruluşlar tarafından düzenlenerek ilgilisine verilecek; muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili tahlillere ilişkin olup 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda ayrıca harca tabi tutulmamış olan ruhsatlar, rapor ve belgeler "Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcına" tabidir.

4- Yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla özel mevzuatı gereğince belediyelerden sağlık belgesi almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek bu tür belgeler ile bunların belli aralıklarla yenilenmeleri "Sağlık Belgesi Harcına" tabidir.

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

a- İşyeri ruhsatlarını kayıp eden veya yenilemek isteyenlerden ruhsat yenileme ücreti için alınacak ücret 35 TL alınmasına,

b- Okul servis ve personel servis aracı güzergâh izin belgesinden alınacak ücret 150 TL alınmasına,

c-  Okul servis aracı uygunluk belgesinden alınacak ücret 250 TL alınmasına,

d-  Personel servis aracı uygunluk belgesinden alınacak ücret 300 TL alınmasına,

e-  Güzergâh hat belgesinden alınacak ücret (D.T.M. plakalı araçlardan) 400 TL alınmasına,

f-  Ticari taşıt tahsis belgesinden alınacak ücret (D plakalı araçlardan) 500 TL alınmasına,

g-  Ticari taşıt tahsis belgesinden alınacak ücret (T plakalı araçlardan) 300 TL alınmasına,

h-  GSM deneme izin belgesinden alınacak ücret 1.500 TL alınmasına,

i-   GSM’ ler için yer seçim ve tesis kurma izin belgesinden alınacak ücret 3000 TL alınmasına,

j-   Sağlık belgesi harcı 2,25 TL alınmasına,

k-  Servis araçları devir ücretleri;

1-  Öğrenci servis araçları devir ücreti 2.500,00 TL alınmasına,

2-  Personel servis araçları devir ücreti 3.500.00 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-20-KARPUZ SERGİLERİ TARİFELERİ

İzin alınması ve ücreti peşin ödenmesi koşulu ile sezonluk karpuz sergilerinden

1-0-50 m2arası (KDV hariç)   100 TL alınmasına,

2-50-100 m2arası (KDV hariç)  250 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-21- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI (ÇEŞİTLİ HARÇLAR)

A -) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81 ve 84. Maddeleri ile 13/4/2005 Tarihli  ve 2005/8730  Sayılı Kararnamenin Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar

B-) AÇIKLAMA: Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması "İşyeri Açma İzni Harcına" tabidir. Her m² sinden işin mahiyetine göre ücret alınır. Ancak bu miktar hiçbir sebeple5000 m² ye isabet eden tutarı aşamaz.

 

C-) TARİFE:

İşyeri Açma İzin Harcı (Beher m² için) 1 TL alınmasına,

 

 

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

 

Her tür işyeri için beher m2 sinden

25 m²’ye kadar

0,10

1

1

0,40

 

 

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

1

0,50

 

 

101 m²-250 m²arası

0,10

1

1

0,70

 

 

251 m²-500 m²arası

0,10

1

1

0,80

 

 

501 m²’den yukarı

0,10

1

1

0,90

 

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-22- TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

A-)KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununu 58, 59, 60, 61 ve 62. maddeleri ve 13/4/2005 Tarihli  ve 2005/8730  Sayılı Kararnamenin Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar   

B-) AÇIKLAMA: Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20,00 TL’den az; 800,00 TL’den çok olmamak üzere Belediye Meclislerince tespit edilir.

 

C-) TARİFE (KDV DÂHİL)

 

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m²’ye kadar

20

800

90

80

 

 

26 m²-100 m²arası

20

800

110

100

 

 

101 m²-250 m²arası

20

800

130

120

 

 

251 m²-500 m²arası

20

800

160

150

 

 

501 m²’den yukarı

20

800

180

170

 

 

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-23-TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI İÇİN VERİLECEK BELGELERİN ÜCRET TARİFESİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 06.08.2011 tarih ve 28017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Bu ücret tarifesi hükümleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde umum servis aracı, personel servis aracı ile okul taşıtı hariç olmak üzere ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapılan taksi, taksi dolmuş, minibüs, otobüs ve kamyonetler ile kiralık otomobil cinsi motorlu araçları ve bu araçlarla çekilen hafif römorkları kapsar.  

Belediye sınırları DÂHİL inde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 15. maddesine göre belediyelerce veya belediyelerin iştirak edeceği şirketlerce işletilen yada kiralanmak yahut da imtiyazın devri suretiyle gerçek ve tüzel kişilerce işletilen otobüs ve toplu taşıma araçlarında bulunacak reklamlar;  mevzuat çerçevesinde tespit edilecek ilke ve esaslar DÂHİL inde ilgili belediye tarafından belirlenir. Belediyelerce reklam giydirilecek otobüslerde bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu belgeler Belediye Zabıta Müdürlüğünce düzenlenerek verilir. Bu tarifede yazılmayan hususlar için Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.  

Ticari araç reklam izin belgesiyle ticari araç reklam yetki belgesi almadan uygulama yapanlara mevzuat hükümlerinde öngörülen tutar kadar, eğer mevzuatta herhangi bir tutar öngörülmemişse ödeyecekleri ücretin 2 katına kadar para cezası kesmeye belediye encümeni yetkilidir.

 

 

C-) TARİFE: (KDV DÂHİL)

 a-)Ticari araç reklam izin belgesi

 

1-) 1 Günlük 5 TL alınmasına,

2-) 1 Haftalık 10 alınmasına,

3-) 1 aylık 20 alınmasına,

4-) 3 aylık 50 alınmasına,

5-) 6 aylık 90 alınmasına,

6-) 12 aylık 160 alınmasına,

b-) Reklam değişim ücreti 20 alınmasına,

c-) Ticari araç reklam yetki belgesi (yıllık) 6.500,00 alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-24-BELEDİYE ARAÇLARINDAN KİRAYA VERİLECEK OLANLARDAN ALINACAK ÜCRET

 A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Talep sahipleri belediye başkanlığına vereceği dilekçesinde aracı çalıştıracağı saatleri belirtmek zorundadır. Ücret peşin ödenecektir. Kiralama bitiminde aracı çalıştıranın ve ilgilinin raporu sonucunda varsa fazla çalışma ücreti ve zarar-ziyan teminat olarak alınan tutardan tahsil edilecektir.

1-)İl dışına verilen araçlardan (Faun ve Vidanjör hariç) km başına alınır. Mesai saati bitiminden sonra, faun-kuka talep edildiğinde fiyat iki kat olarak uygulanır. (KDV hariç)

C-) TARİFE: (KDV hariç)

a-Paletli ekskavatör (TL/saat ücreti) 150 TL alınmasına,

b-Greyder (TL/saat ücreti)

          Şehir Dışı 150 TL alınmasına,

          Şehir İçi 100 TL alınmasına,

c- Lastik tekerlekli yükleyici loder (TL/saat ücreti)

      Şehir Dışı 125 TL alınmasına,

            Şehir İçi 80 TL alınmasına,

d- Kamyonlar (10 teker) (TL/saat ücreti) 60 TL alınmasına,

e- (4x4) kanal kazıyıcı loder (TL/saat ücreti)

           Şehir Dışı 110 TL alınmasına,

           Şehir İçi 75 TL alınmasına,

f- Lastik tekerlekli ekskavatör (TL/saat ücreti) 130 TL alınmasına,

g- Yol silindiri

           Şehir Dışı 100 TL alınmasına,

           Şehir İçi 70 TL alınmasına,

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

MADDE-25-ÖZEL KİŞİ VE KURUMLAR İÇİN BAKIM ÜCRETİ

A-)  KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. nci maddesi;

B-) AÇIKLAMA: Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir ifade edildiğinden

 

C-)TARİFE : (KDV DÂHİL)     

1-   Çim veya çayırın makine ile biçilmesi 1 saat için 20 TL alınmasına,

2-   Ağaç ve bitki artıklarının yüklenmesi, nakledilmesi ve boşaltılması (1 kamyon) 80 TL alınmasına,

3-   Harfiyat yüklemek için kepçeye ihtiyaç duyulması haline 1 saatlik ücret için 100 TL alınmasına,

4-   Ağaç budanması hafriyatın yüklenmesi nakledilmesi ve boşaltılması (1 adet) 94 TL alınmasına,

5-   Ağacın budanması için sepetli araca ihtiyaç duyulması halinde 50 TL alınmasına,

6-   Makasla çimlerin biçilmesi ve toplanması (100 m²) 30 TL alınmasına,

7-   Sırt pülverizatörü ile ilaçlama (1 saat) için 15 TL alınmasına,

8-   Çim tohumu (1 kg) 15 TL alınmasına,

9-     Ağaç kesim ücreti; Araçlı ağaç kesiminde, kesim ücretine belediyemize ait aracın (Merdivenli, sepetli) saat ücreti ayrıca alınır.

a-  5 metre den küçük 1adet 30 TL alınmasına,

b- 5 metre-10 metre (dahil) 1 adet 60 TL alınmasına,

c-  10 metre ve üzeri 70 TL alınmasına,

 

Madde için yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabulüne.

 

25 Madde’ den oluşan 2020 yılı gelir tarifelerinin geneli için yapılan oylamada Birleşime iştirak eden Meclis üyelerinin oy birliği ile kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

08.01.2020 TARİHLİ VE 2 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem Maddesi olan Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel sayısı ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2019 tarihli ve 288 sayılı müzekkersi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

           Belediyemizde 2020 yılında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3.Fıkrası ve 4. Fıkrası gereğince münhal bulunan THS 4 dereceli 1 Peyzaj Mimar, THS 8 dereceli 2 Mimar, THS 5 dereceli 1 Mühendis, THS 8 dereceli 4 Mühendis, THS 6 dereceli 1 şehir Plancısı, THS 8 dereceli 1 Topograf, THS 5 dereceli 4 Tekniker, THS 6 dereceli 3 Tekniker, THS 7 dereceli 1 Tekniker, THS 9 dereceli 2 Tekniker, THS 10 dereceli 2 Tekniker, THS 3 dereceli 1 Teknisyen, THS 6 dereceli 1 Teknisyen ve THS 10 dereceli 2 Teknisyen, GİH 7 Dereceli 1 Eğitmen, THS 8 dereceli Ekonomist, THS 5 derecelik Programcı kadrolarında Tam Zamanlı ve AH sınıfından 1 adet Avukat kadrosunda Kısmı Zamanlı Sözleşmeli personel çalıştırılmasına,

2020 yılında da çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerimizden Kısmi Sözleşmeli Avukata 1.932,57 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimarların her birine 3.800,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Peyzaj Mimarına 3.800,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendislerin her birine 4.020,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Şehir Plancısına 3.800,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknikerlerin her birine 2.950,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomistin her birine 3.200,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Eğitmenin her birine 3.200,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Programcının her birine 2.800,00 TL Tam Zamanlı Sözleşmeli Teknisyenlerin her birine 2.500,00 TL, Tam Zamanlı Sözleşmeli Topografa 2.300,00 TL net aylık ödenmesine, yıl içerisinde memur maaş artışlarının ücretlerine yansıtılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.01.2020 TARİHLİ VE 3 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem Maddesi olan Denetim Komisyonun oluşturulması ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

             Belediye Başkan V. Ahmet ERGİN gruplardan Denetim Komisyonu için 5 üyenin belirtilmesini talep etti. Demokrat Partiden Eyyüp ŞENGÜL partileri adına İbrahim ALMAZ, Halkların Demokratik Partisinden Mahmut DAĞTEKİN partileri adına Dilan ABLAY’ ın, Adalet ve Kalkınma Partisinden Übeyit KURT partileri adına Adil YILDIRIM, Ümit BİLGİN ve Erhan BAYOL’ un Denetim Komisyonu Üyeliği için aday gösterildiklerini belirtti.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi gereğince, Denetim Komisyonun oluşturulması için yapılan gizli oylama neticesinde adayların her birinin 22 oy aldığı görüldüğünden, Meclis üyelerinden Adil YILDIRIM, Ümit BİLGİN, Erhan BAYOL, Dilan ABLAY ve İbrahim ALMAZ’ın Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmelerine, Komisyonun ilk toplantısının 10.01.2020 tarihinde saat 10:00’ da yapılmasına, Uzman Kişilerin bilgisine başvurulması durumunda, Uzman kişiye 5 günlük çalışma süresinin verilmesine, Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, Komisyon üyelerine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39.Maddesi uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri olan ücretin huzur hakkı olarak ödenmesine, ayrıca komisyonlara çağrılacak uzman kişilere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesinin 3. fıkrası gereğince, 2.000 gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere,  katıldıkları her toplantı günü için ödeme yapılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

08.01.2020 TARİHLİ VE 4 SAYILI KARAR:

 Gündem maddesi olan Meclis 2. Başkan Vekili Seçilmesi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.12.2019 tarihli ve E.97 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmelerden sonra oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı.

Yapılan gizli oylamanın oy sayım ve tasnifi neticesinde; Kullanılan 22 oydan 15 oyun Naif KARATAŞ’ a, 5 oyun Fethullah FİDAN ‘a çıktığı 2 oyunda boş olduğu görülmüş olup,  en çok oy alan Meclis Naif KARATAŞ ’ın Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

08.01.2020 TARİHLİ VE 5 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem Maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.12.2019 tarih ve E.293 sayılı Norm Kadro İhdası ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;           

            5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinde "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

İhtiyaç duyulan ve değiştirilmek istenen kadro ile ilgili olarak Belediyemiz norm kadrosunda dolu bulunan 4 Derecelik 1 Adet Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek, 1 Derecelik 1 Adet Mali Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdasına, Ekli (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, el kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamaya katılan 22 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

08.01.2020 TARİHLİ VE 6 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündeme eklenen Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanlığının 06.01.2020 tarihli ve 063 sayılı müzekkereleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz ile Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile yapılacak olan protokol dahilinde Almanya’ dan gelecek olan davet doğrultusunda HEİNRİCH WİELAND Derneği ve İşadamı Hasan AKTAŞ’ ın organize edeceği (SPOR KARDEŞLİKTİR) projesi kapsamında 20.01.2020-26.01.2020 tarihleri arasında belediyemizden iki kişi Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden 45 kişi olmak üzere toplam 47 kişinin tüm masrafları Almanya’ daki kurum tarafından karşılanacaktır.

Ceylanpınar Belediye Başkanlığından iki kişi Ceylanpınar Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden 45 kişi olmak üzere toplam 47 kişinin Spor Müsabakalarına katılmak üzere yurtdışına gönderilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.01.2020 TARİHLİ VE 7 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündeme eklenen Meclis Üyeleri Hüseyin EKİM, Naif KARATAŞ ve Eyyüp ŞENGÜL’ ün yazılı önergeleri üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Yürürlükteki İmar Planı ile 01.02.2017 tarih ve 6 sayılı Ceylanpınar Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanan ve 06.05.2019 tarih ve 21 sayılı Ceylanpınar Belediyesi Meclis Kararı ile iptal edilen İmar planlarının karşılaştırılması ve yeni yapılacak imar planına altlık oluşturması amacı ile çalışmalar yapmak üzere yazılı önergenin imar komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 

08.01.2020 TARİHLİ VE 8 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 03.02.2020 günü saat 13:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına yapılan işari oylamada, oylamaya iştirak eden 22 Meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2020