Share

2019 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

02.12.2019 TARİHLİ VE 54 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem eklenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.11.2019 tarihli ve E.9 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemiz sınırları içerisinde dünya çapında tanınan sit alanlarının bulunması, Tarihi, Kültürel ve Turistik yönden tanınan bir bölge olması ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine aday olan ilçemizin “TURİZM BÖLGESİ” belgesi almak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapılması için Belediye Başkanı Abdullah AKSAK’ a yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, el kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Eyyüp ŞENGÜL ve Yusuf GEÇEN’ in çekimser oyu, Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

02.12.2019 TARİHLİ VE 55 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.11.2019 tarih ve E.277 sayılı Norm Kadro İhdası ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;           

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinde "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

İhtiyaç duyulan ve değiştirilmek istenen kadrolarla ilgili olarak ek Personelin yüksek öğrenim intibakı sonucu derece yükselmesi yapılması ve özlük haklarında herhangi bir kayba uğramaması amacı ile, Belediyemiz norm kadrosunda dolu bulunan 4 Derecelik 1 Adet Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 Derecelik 1 Adet Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve 4 Derecelik 1 Adet Sivil Savunma Uzmanı kadrosunun iptal edilerek 1 Derecelik 1 adet Sivil Savunma Uzmanı kadrolarının ihdasına, Ekli (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, el kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamaya katılan 25 meclis üyesinden Eyyüp ŞENGÜL ve Yusuf GEÇEN’ in çekimser oyu, Ayşe IŞIK, Dilan ABLAY, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Mahmut DAĞTEKİN’ in red oylarına karşılık 18 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

02.12.2019 TARİHLİ VE 56 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 06.01.2020 günü saat 13:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına el kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamaya katılan 25 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 05.12.2019