Share

2019 Yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

04.11.2019 TARİHLİ VE 50 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2019 tarihli ve E.1076 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Devletimizin yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekâtına manevi destek vermek amacıyla İlçemiz Seydo Atilla Mahallesinin isminin Barış Pınarı Mahallesi değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi doğrultusunda;

            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Mahalle ve Yönetimi” başlıklı 9 uncu maddesi;  “Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, Belediye Meclisinin Kararı ve Kaymakamın görüşü üzerine Valinin onayı ile olur” hükmü uyarınca   “SEYDO ATİLLA” Mahallesinin “BARIŞ PINARI” Mahallesi olarak adının değiştirilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve Valilik onayına arz edilmek üzere Kaymakamlık Makamına sunulmasına, el kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamaya katılan 22 meclis üyesinden Ali KESKİN, Eyyüp ŞENGÜL, Yusuf GEÇEN, Şehmus BAYIR, İbrahim ALMAZ, Mahmut DAĞTEKİN, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Dilan ABLAY' ın red oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 04.11.2019 TARİHLİ VE 51 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem maddesi olan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2019 tarihli ve E.1077 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

            Devletimizin yürütmekte olduğu Barış Pınarı Harekâtına manevi destek vermek amacıyla Seydo Atilla Mahallesi 199.Sokak 130 ada 11 nolu parselde bulunan Kültür Evine Barış Pınarı Mahallesi Kültür Evi olarak adlandırılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi doğrultusunda;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 81.Maddesi; “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; Belediye Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.” hükmü uyarınca İlçemiz Seydo Atilla Mahallesi 199.Sokak 130 ada 11 nolu parselde bulunan Kültür Evine Barış Pınarı Kültür Evi olarak adlandırılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, el kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamaya katılan 22 meclis üyesinden Ali KESKİN, Eyyüp ŞENGÜL, Yusuf GEÇEN, Şehmus BAYIR, İbrahim ALMAZ, Mahmut DAĞTEKİN, Osman KIRDAR, Fethullah FİDAN ve Dilan ABLAY' ın red oyuna karşılık 13 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 04.11.2019 TARİHLİ VE 52 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündeme eklenen “Kamulaştırma” ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2019 tarihli ve E.42 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; 

İlçemiz Merkez İşletmesi Mahallesinde bulunan mülkiyeti TİGEM’ e ait olan 4929 nolu parselden 1000 dekarlık alanın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 30. Maddesine göre satın alınmasına, satın alma işlemleri ile ilgili bütün imza, remi işlemlerin takibi, değer tespit ve uzlaşma komisyonlarının kurulması için Belediye Başkanı Abdullah AKSAK' a yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına el kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamaya katılan 22 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

 04.11.2019 TARİHLİ VE 52 SAYILI KARAR:

 Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.12.2019 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına el kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamaya katılan 22 meclis üyesinin kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 06.11.2019