Share

2019 Yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 02.09.2019 TARİHLİ VE 39 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem maddesi olan Belediyemiz Stratejik Planı ile ilgili müzekkerenin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdür Vekili Cuma BAYOL’ un 26.08.2019 tarihli ve E.20 Sayılı müzekkeresi ekindeki 2019-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Plan dosyası ile birlikte encümene havale edilip, Belediye Encümenince 29.08.2019 tarihli ve 26 sayılı kararla onaylanmıştır.  

Belediyemiz birimlerince belirlenen hedef ve stratejilerin ilçemiz coğrafi yapısı ve sosyal durumuna uygun olduğu görüldüğünden, Belediyemiz 2019-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planının 5393 sayılı Belediye Kanunun 41.Maddesi gereğince onanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 02.09.2019 TARİHLİ VE 40 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem Maddesi olan Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ile ilgili 28.08.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı İmar Komisyonu Başkanlığının İmar Komisyon Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Komisyon Raporu: 05.08.2019 tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen İlçemiz ana caddelerinde nerelere kavşak yapılması ve hangi kavşakların kapatılması gerektiği ile ilgili Komisyonumuz 15,16,19,20,21,22,23,26,27 ve 28.08.2019 tarihlerinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde toplandı. Komisyonumuzca yapılan araştırma ve değerlendirme neticesinde;

1-Viranşehir Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Lisesinin olduğu bölgede yapılan incelemede; 413. Sokağın 15 Temmuz Mahallesine giriş çıkışlar için yoğun olarak kullanıldığı ancak söz konusu sokağın Viranşehir caddesinin sadece kuzey yönüne doğru çıkışlar için açıldığı ve güney yönüne (şehir merkezi) çıkış verilmediği tespit edilmiştir.413. Sokak ve Viranşehir Caddesinin kesiştiği yerde bir orta öğretim okulunun olması, öğrenci ve yaya trafiğinin fazla olmasından dolayı trafik ışığı konulmak kaydıyla çift yönlü olarak Viranşehir Caddesine bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

2-Metin Avm’nin bulunduğu bölgede 3 Nolu sağlık ocağına giden sokağın Viranşehir Caddesine kavşak ile bağlanması ile ilgili yapılan değerlendirmede söz konusu sokağın girişindeki eğimin fazla olması, market önündeki paklanmanın giriş çıkış trafiğini olumsuz yönde etkileyebileceği ve bu durumun kazalara sebebiyet verebileceği hususları göz önüne alınarak açılmaması gerektiği tespit edilmiştir.

3-Zabıta Noktası Kavşağı olarak bilinen Viranşehir Caddesi ile Urfa Kapı Caddelerinin kesişiminde bulunan kavşak ile Akrepli kavşaklarının trafik akışını rahatlatacak şekilde ve imar planına göre yeniden projelendirilerek düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

4-TOKİ Kavşağı olarak bilinen Urfa Kapı Caddesi üzerinde bulunan TOKİ Taziye Evi önündeki kavşağın Gazi Caddesi yönündeki trafik akışını olumsuz yönde etkilediğinden yeniden projelendirilerek düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

5-Zabıta Noktası Kavşağı ile Akrepli Kavşağı arası mesafenin kısa olması nedeni ile arada kalan Uçar Petrol ve aşağısında bulunan diğer kavşakların kapatılması gerektiği tespit edilmiştir.

6-Zabıta Noktası Kavşağı ile Pınar Petrol arası mesafenin kısa olması nedeni ile Pınar Petrol önündeki kavşağın kapatılması gerektiği tespit edilmiştir.

Rapor üzerinde yapılan açık oylamada, İmar Komisyonu raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinden Feyyaz SOYLU, Eyyüp ŞENGÜL, Yusuf GEÇEN, Cuma BUDAK ve İbrahim ALMAZ’ ın “Komisyon Kararının değiştirilmesi” gerekçesi ile 5 çekimser oyuna karşılık 17 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 02.09.2019 TARİHLİ VE 41 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem Maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.08.2019 tarih ve E.204 sayılı Norm Kadro İhdası ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

        5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinde "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.”  hüküm ile 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. Maddesinin 1.fıkrasındaki; “boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur.” Hükmü gereğince;

 Personelin yüksek öğrenim intibakı sonucu derece yükselmesi yapılması ve özlük haklarında herhangi bir kayba uğramaması amacı ile, Belediyemiz norm kadrosunda dolu bulunan 2 Derecelik Yazı İşleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 Derecelik Yazı İşleri Müdürü kadrosuna ihdasına, Ekli (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 02.09.2019 TARİHLİ VE 42 SAYILI KARAR:

 Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.10.2019 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 18.09.2019