Share

2019 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 05.08.2019 TARİHLİ VE 36 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.07.2019 tarih ve E.162 sayılı Norm Kadro ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;           

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinde "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Hükmü ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp Yürürlüğe giren (Değişik:10/04/2014 tarih ve 28968 Sayılı RG.) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelikte, Belediyemizin de kapsamında bulunduğu C9 sayılı cetvelde 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı RG. İle yapılan kadro değişikliğine istinaden, anılan yönetmeliğin 10. Maddesindeki; Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel ve 11. Maddesindeki; "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükümleri gereğince;

Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan 8 derecelik 1 adet Mühendis kadrosunun iptal edilerek 4 derecelik Mühendis, 6 derecelik 5 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek 3 derecelik 5 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 6 derecelik 2 adet Tekniker kadrosunun iptal edilerek 3 derecelik 2 adet Tekniker, 11 derecelik 1 adet Bekçi kadrosunun iptal edilerek 6 derecelik 1 adet Bekçi ve 11 derecelik 10 adet Zabıta Memuru kadrosunun iptal edilerek 5 derecelik 10 adet Zabıta Memuru, kadrolarının ihdasına, Ekli II sayılı Boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

05.08.2019 TARİHLİ VE 37 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem Maddesine eklenen Belediyemiz Meclis Üyeleri Feyyaz SOYLU ve Veysi ABA’ nın 05.08.2019 tarihli yazılı önerileri üzerine yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemiz Viranşehir Caddesi Metin Avm istikametindeki 3 nolu Sağlık Ocağının karşısındaki caddenin ana yola bağlandığı noktada bir kavşağın yapılması ve ana caddelerde nerelerde kavşak açılması yada kapanması gereken kavşaklar varsa kapatılması talep edilmektedir. Bu konuda çalışmalarda bulunmak üzere konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın İmar Komisyonu Başkanlığına, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

 

05.08.2019 TARİHLİ VE 38 SAYILI KARAR:

 Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 02.09.2019 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 07.08.2019