Share

2019 Yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 01.07.2019 TARİHLİ VE 33 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündem Maddesi olan Kültür Evleri ile ilgili 28.06.2019 tarihli ve 2019/3 sayılı  Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyon Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;  

        Komisyon Raporu: 10.06.2019 tarih ve 28 sayılı Meclis Kararı ile daha kapsamlı bir çalışma yürütülmesi için komisyonumuza iade edilen ilçemiz merkez ve kırsal mahallelerde yapılan ve yapımı devam eden kültür evlerinin ne şekilde yapıldığı ve yapım maliyetinin ne kadar olduğu konularında çalışma yapmak üzere ilgili komisyonumuz 24-28.06.2019 tarihine Fen İşleri Müdürlüğünde toplandı.

 Komisyonumuzca tapılan araştırma ve değerlendirme neticesinde 2017 yılı itibari ile kültür evlerine yapılan malzeme yardımı miktarı ve 2014 yılından itibaren tamamı belediyemiz bütçesi ile yapılan kültür evlerinin maliyetlerinin toplamı 3.198.170,00 TL dir. Belirtilen tarihten önce kırsalda yapılan kültür evi yardımları, dönemin belediye başkan yardımcısı Mehmet BAYOL tarafından organize edildiği için yapılan yardım miktarı ve maliyetleri bilinmemektedir. Merkez ve kırsal mahallelerde yapılan ve yapımı devam eden kültür evlerine ait istenen bilgiler raporumuzun ekindedir denilmekte.

 Rapor üzerinde yapılan açık oylamada, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ve eklerinin kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan Meclis üyelerinden Mahmut DAĞTEKİN, Ayşe IŞIK, Fethullah FİDAN ve Osman KIRDAR’ın “Komisyon Kararının yetersiz olması” gerekçesi ile 4 red oyuna karşılık 20 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 01.07.2019 TARİHLİ VE 34 SAYILI KARAR:

 Meclisçe Gündeme eklenen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2019 tarih ve 24 sayılı Kentsel Dönüşüm ” ve “ Toplu Konut Projeleri İçin Başkana Yetki Verilmesi ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

 Belediyemiz sınırları içerisinde Belediyemizce uygun görülecek muhtelif yerlerde bir program çerçevesinde gerçekleştirilmesi düşünülen "Kentsel Dönüşüm" ve "Toplu Konut" projeleri hazırlanması ve/veya uygulanması amacıyla gerekli görülecek durumlarda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü vb. kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol imzalanması, bu kamu kurum ve kuruluşlarına belediyemiz çıkarları doğrultusunda borçlanma ve feragatte bulunulması hususlarında Belediye Başkanına, arsa-arazi alımları ile satış, takas ve benzeri işlemleri yürütmek içinde Belediye Encümenine yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin Kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 01.07.2019 TARİHLİ VE 35 SAYILI KARAR:

 Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 05.08.2019 saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 08.07.2019