Share

2019 Yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

10.06.2019 TARİHLİ VE 26 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Semt Pazarı ve Ücretsiz Açık Otopark Alanının Tahsisi ile ilgili 24.05.2019 tarihli ve E.35 sayılı Zabıta Müdürlüğü ve 24.05.2019 tarihli ve E.40 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemiz Ulucami Mahallesinde semt pazarımızın olmaması sebebiyle halkımız meyve ve sebze ihtiyacını karşılamakta zorluk çekmektedir. Ayrıca ilçemizin çarşı merkezindeki araç yoğunluğunun fazla olması nedeniyle araç ve yaya trafiği açısından sıkıntısı yaşandığından Ulucami Mahallesi İstasyon Caddesi No:3' de bulunan "Açık Otopark" tesisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereği kamu hizmeti kapsamında "Semt Pazarı ve Açık otopark" olarak tahsis edilmesine, gereği için kararın Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

 

10.06.2019 TARİHLİ VE 27 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Mahalle İsimlerinin Değiştirilmesi ile ilgili 28.05.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı  İmar Komisyon Başkanlığının İmar Komisyonu Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

07.05.2019 tarih ve 23 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Mahalle isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili Mahalle isimlerinin daha önce 01.09.2015 tarih ve 53 sayılı Belediye Meclis Kararı ile değiştirilmesine karar verildiği, şu anda yapılacak isim değişikliğinin Mahalle sakinleri ve İlçe halkı tarafından daha önceki isim değişikliğinin yakın tarihte yapılmış olması sebebi ile benimsenmemesi ve karışıklığa neden olabileceği, sık sık isim değişikliğinin Belediyeye olan güven ve itibarı zedeleyebileceğinden dolayı İlçemiz mahalle isimlerinin değiştirilmesi İmar Komisyonu Başkanlığınca uygun görülmediğinden, bu konudaki imar komisyonu raporun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

10.06.2019 TARİHLİ VE 28 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Kültür Evleri ile ilgili 10.06.2019 tarihli ve 2019/2 sayılı  Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının Plan ve Bütçe Komisyon Raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

07.05.2019 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz merkez ve kırsal mahallerinde yapılan ve yapımı devam eden çok amaçlı Kültür Evlerinin kaç adet olduğu? Kültür Evlerinin ne şekilde yapıldığı? Yapılan Kültür Evlerinin yapım maliyetinin ne kadar olduğu Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan araştırma ve değerlendirme neticesinde 05.02.2018 tarihinde yapılan ihale kapsamında alınan 1.464.000,00 TL tutarındaki inşaat malzemesi kırsal mahallelerimizde yapılan kültür evlerinde kullanıldığı, ancak yukarıda belirtilen tarihten sonra yapılan kültür evi inşaatları, önceki dönem Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet BAYOL’ un yetki ve sorumluluğunda olduğundan dolayı Kültür Evlerinde kullanılan malzemeler hakkında Fen İşleri Müdürlüğünde herhangi bir kayda rastlanılmadığı, İlçemiz merkez ve kırsal mahallerinde yapılan ve yapımı devam eden çok amaçlı Kültür Evlerinin 10.06.2019 tarihli ve 2019/2 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve rapor ekinde sunulan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun komisyona iadesine, daha kapsamlı bir çalışma yürütülmesi için konunun tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

10.06.2019 TARİHLİ VE 29 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Ulucami Mah. 4 Nolu Düzenleme Sahasının İmar planına İşlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.05.2019 tarihli ve E.21 sayılı  müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

07.07.2011 tarih ve 45 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan İlçemiz Ulucami Mahallesi 4 nolu düzenleme sahasında yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uygulaması işlemi Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 31.01.2013 tarih ve 2013/223 sayılı kararı ile 07.07.2011 tarih ve 45 sayılı Encümen kararı iptal edilmiştir. Mahkeme tarafından iptal edilen Ulucami Mahallesi 4 nolu düzenleme sahasında yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uygulaması işleminin geri dönüşümü ve yeniden uygulamasının yapılması, uygulama yapılacak alanının paftaların tadilata uygun çizilip çizilmediğinin tetkiki için müzekkerenin ve ekindeki paftaların İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

11.06.2019 TARİHLİ VE 30 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.05.2019 tarih ve E.113 sayılı Norm Kadro ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;

           

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinde "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Hükmü ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp Yürürlüğe giren (Değişik:10/04/2014 tarih ve 28968 Sayılı RG.) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelikte, Belediyemizin de kapsamında bulunduğu C9 sayılı cetvelde 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı RG. İle yapılan kadro değişikliğine istinaden, anılan yönetmeliğin 10. Maddesindeki; Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel ve 11. Maddesindeki; "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükümleri gereğince;

 

Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 4 derecelik 1 adet Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek 1 derecelik 1 adet Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun ihdasına  Ekli II sayılı Boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

11.06.2019 TARİHLİ VE 31 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Ulucami Mah. 4 Nolu Düzenleme Sahasının İmar planına İşlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu Başkanlığının 11.06.2019 tarihli ve 2019/2 sayılı  raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

10.06.2019 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Ulucami Mahallesi 4 nolu düzenleme sahasında yapılan 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uygulaması işlemi Şanlıurfa İdare Mahkemesinin 31.01.2013 tarih ve 2013/223 sayılı kararı ile 07.07.2011 tarih ve 45 sayılı encümen kararı iptal edilmiştir. Mahkeme tarafından iptal edilen Ulucami Mahallesi 4 nolu düzenleme sahasında yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uygulaması işleminin geri dönüşüm ve yeniden uygulama yapılması için 18.Madde uygulama sınırının 1/1000 ölçekli, uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan plan tadilatı ve tadilat paftalarının İmar Komisyonu Başkanlığı tarafından uygun görüldüğünden, bu yöndeki İmar Komisyonu Raporunun kabulüne, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

 

11.06.2019 TARİHLİ VE 32 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 01.07.2019 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 21.06.2019