Share

2019 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

06.05.2019 TARİHLİ VE 18 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan mevcut çalışan sözleşmeli personellerin ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili 16.04.2019 tarihli ve 66 sayılı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

2019 yılında çalıştırılan mevcut sözleşmeli personellere ödenen ücret oranlarının, Her ne kadar güncellenmesi talep edilmişse’de Meclisçe yapılan değerlendirmelerde sözleşmeli personel ücretlerinin 07.01.2019 Tarih ve 5 sayılı Meclis kararında belirtilen oranlarda uygulanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

 

06.05.2019 TARİHLİ VE 19 SAYILI KARAR:

 

Belediyemiz 2018 Yılı İdare kesin Hesapları ihtiva eden plan bütçe komisyonu raporu ve Cetveller üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

Madde 1- 2018 Bütçe yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;

Personel Giderleri                                          5.554.457,42 TL.

SGK Devlet Primi Giderleri                             719.806,87 TL.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     24.091.382,64 TL.

Faiz Giderleri                                                    300.756,49 TL.

Cari Transferler                                              2.224.759,66 TL.

Sermaye Giderleri                                         9.574.406,89 TL.

Sermaye Transferleri                                           12.500,00 TL.

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ               42.478.069,97 TL.

Madde 2- 2018 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde Gösterildiği Üzere;

Vergi Gelirleri                                    1.158.569,17 TL.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                         210.602,18 TL.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir     3.485.312,50 TL.

Diğer Gelirler                                               26.714.268,64 TL.

Sermaye Gelirleri                                                43.894,33 TL.

TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ                 31.612.646,82 TL.

Madde 3- 2018 Yılı Bütçesinde Ödenek Hareketleri Aşağıdaki Şekilde Gerçekleşmiştir;

2017 Yılında Devredilen Ödenek                                0,00 TL.

2018 Yılı Bütçe Ödeneği                              50.000.000,00 TL.

Aktarma Yoluyla İlave Edilen Ödenek          1.448.322,00TL.

Aktarma Yoluyla Düşülen Ödenek               1.448.322,00TL.

Toplam Ödenek                                           51.448.322,00 TL.

Toplam Harcama                                         42.478.069,97 TL.

İmha Edilen Ödenek                                      7.521.930,03 TL.   

Madde 4-Kayıtlarımızda tahsili olanaksız hale gelip terkin edilen tahakkuk artığına rastlanmamıştır.

Madde 5-Önceki yıllardan tahakkuk edipte ödenmeyen bütçe emaneti 5.278.425,79 TL.

Madde 6- Önceki yıllardan Devreden Tahakkuk artığı 4.127.349,31 TL’ dir

          Belediye Meclisinde maddeler halinde görüşülen 2018 Bütçe Yılı Kesin Hesaplarının 5393 Sayılı Kanunun 61.Maddesi gereğince kabulüne, plan bütçe komisyonu raporu ve ekli idare kesin hesap cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.Maddesi gereğince onanmasına, gereği için cetvellerin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve Bilgi için kararın bir örneğinin Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

06.05.2019 TARİHLİ VE 20 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Islah İmar Planına İlişkin 05.01.2015 tarihli ve 5 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili 18.04.2019 tarihli ve 42262020-517.03-9 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

6360 sayılı On Dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. Maddesi ile Şanlıurfa Belediyesi Büyükşehir Belediyesi statüsüne alınması ile ve 23.7.2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi ile Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında Madde 7- b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. “ hükümleri sayılmıştır.

İlgi meclis kararı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması gereken ıslah imar planı İlçe Belediyesi tarafından onaylanmış ve Büyükşehir Belediyesinin yetki alanına girilmiştir. Onaylanan plan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aykırı olduğundan 05.01.2015 tarih ve 5 sayılı meclis kararının iptal edilmesine ve söz konusu karar ile onaylanan ıslah imar planı paftaları ve plana ait tüm eklentilerin (Plan açıklama raporu, plan araştırma raporu, plan notları) yürürlükten kaldırılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, meclis toplantısına iştirak eden üyelerden İbrahim ALMAZ, Yusuf GEÇEN, Eyyüp ŞENGÜL, Şehmus BAYIR ve Cuma BUDAK’ ın çekimser oyuna karşılık 19 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

06.05.2019 TARİHLİ VE 21 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Islah İmar Planına İlişkin 01.02.2017 tarihli ve 6 sayılı Meclis kararının iptal edilmesi ile ilgili 18.04.2019 tarihli ve 42262020-517.03-8 sayılı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

İlgi meclis kararı ile 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ıslah imar planı paftaları 3030 sayılı kanunun 13/c maddesine göre onaylanmıştır. Ancak 3030 sayılı kanun 23/7/2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 31. Maddesi 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile aynı Kanunun ek ve değişiklikleri; 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesi ile Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında “Madde 7- Büyükşehir b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. “ sayılmıştır.

01.02.2017 tarih ve 6 sayılı meclis kararı yürürlükte olmayan bir kanun üzerinden onaylanmış hem de Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanması gereken planlar İlçe Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Bu nedenlerden dolayı 01.02.2017 tarih ve 6 sayılı meclis kararının iptal edilmesine ve söz konusu karar ile onaylanan ıslah imar planı paftaları ve plana ait tüm eklentilerin (Plan açıklama raporu, plan araştırma raporu, plan notları) yürürlükten kaldırılmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, meclis toplantısına iştirak eden üyelerden İbrahim ALMAZ, Yusuf GEÇEN, Eyyüp ŞENGÜL, Şehmus BAYIR ve Cuma BUDAK’ ın çekimser oyuna karşılık 19 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

 

07.05.2019 TARİHLİ VE 22 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesine eklenen Meclis üyelerimiz Feyyaz SOYLU, Ali KESKİN,  Übeyt KURT,  Abdulkadir AKGEYİK, Adil YILDIRIM, Veysi ABA,  Bozan ÇEÇAN,  Hüseyin EKİM,  İsak UĞUR,  Mehmet ORAL, Aziz CAYMAZ,  Naif KARATAŞ, Ümit BİLGİN ve Cuma BARUTÇU’ nun Kültür Evleri ile ilgili 06.05.2019 tarihli ve bila sayılı yazılı önerileri üzerine yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemiz merkez ve kırsal mahallerinde yapılan ve yapımı devam eden çok amaçlı Kültür Evlerinin kaç adet olduğu? Kültür Evlerinin ne şekilde yapıldığı? Yapılan Kültür Evlerinin yapım maliyetinin ne kadar olduğu konularında çalışma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

 

07.05.2019 TARİHLİ VE 23 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesine eklenen Meclis üyemiz Veysi ABA’ nın merkez mahallerinin adlarının değiştirilmesi ile ilgili 06.05.2019 tarihli ve bila sayılı yazılı önerileri üzerine yapılan görüşmeler neticesinde;

İlçemizde bulunan merkez mahallerin adlarının, mahalle sakinlerinin görüşleri dikkate alınarak yapılacak bir çalışmayla yeniden belirlenmesi varsa değiştirilmesi gerekenlerin değiştirilmesi için araştırma yapmak üzere konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, gereği için kararın İmar Komisyonu Başkanlığına ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

 

08.05.2019 TARİHLİ VE 24 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündem Maddesi olan Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili 06.05.2019 tarihli ve bila sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi ile 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine dayanılarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve müzekkere ekinde sunulan “Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği” nin onaylanmasına, gereği için kararın Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

 

08.05.2019 TARİHLİ VE 25 SAYILI KARAR:

 

Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yöntemliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 10.06.2018 günü saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 21.05.2019