Share

2019 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

 

08.04.2019 TARİHLİ VE 10 SAYILI KARAR:

 

Gündem maddesi olan Meclis Başkanlık Divanı seçimi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 Oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı. Yapılan gizli oylamada;

       Bozan ÇEÇAN’a 16 oy,

       Feyyaz SOYlU’ya 16 oy

       Şehmus BAYIR’a 5 oy

       Cuma BUDAK’a 3 oy

       Fethullah FİDAN’ a 2 oy

       Mahmut DAĞTEKİN’e 3 oy çıktı.             

Oyların tasnifi neticesinde En çok oy alan Bozan ÇEÇAN’ın Meclis 1. Başkan Vekili ve Feyyaz SOYLU’nun Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçilmelerine, Gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

08.04.2019 TARİHLİ VE 11 SAYILI KARAR:

 

Gündem maddesi olan Meclis Asil ve Yedek Kâtiplerinin seçimi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Oylama yapılmak üzere oy pusulaları dağıtıldı.  Yapılan gizli oylamada;

 

   Meclis Asil Kâtipliği için                               Meclis Yedek Kâtipliği için

     İsak UĞUR’a 16 oy,                                  Adil YILDIRIM’a 16 oy,

     Ümit BİLGİN’e 16 oy                                Aziz CAYMAZ’a 16 oy,

     Fethullah FİDAN’a 3 oy                            Fethullah FİDAN’a 3 oy  

     Osman KIRDAR’a 3 oy çıktı.                    Osman KIRDAR’a 3 oy çıktı.

 

Oyların tasnifi neticesinde Meclis Asil Kâtipliği için  En çok oy alan İsak UĞUR ve Ümit BİLGİN’in Meclis asil Katipliğine, Meclis Yedek Katipliği için en çok oy alan Adil YILDIRIM ve Aziz CAYMAZ’ın Meclis Yedek Katibi olarak seçilmelerine, Gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

08.04.2019 TARİHLİ VE 12 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe bir yıl süre ile görev yapacak encümen Üyelerinin seçimlerine geçildi. Yapılan gizli oylamada; Meclis Üyelerinden;

          Veysi ABA’ya 16 oy

          Abdulkadir AKGEYİK’ e 16 oy

          Fethullah FİDAN’ a 3 oy

          Osman KIRDAR’ a 3 oy çıktı.

            

Oyların tasnifi neticesinde en çok oyu alan Meclis Üyesi Veysi ABA ve Abdulkadir AKGEYİK’in bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine seçilmelerine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

 

08.04.2019 TARİHLİ VE 13 SAYILI KARAR:

 

Gündem Maddesi olan İhtisas Komisyonları Üyelerinin belirlenmesi için yapılan görüşmeler neticesinde;

1- Plan Bütçe Komisyonunun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Cuma BARUTÇU, Mehmet ORAL ve Osman KIRDAR’ın komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

2- İmar Komisyonun bir yıllığına oluşturulmasına, Meclis Üyeleri Ahmet ERGİN, Übeyt KURT ve Şehmus BAYIR’ın komisyon üyelikleri için seçilmelerine,

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 32.Maddesi gereğince İhtisas Komisyonu üyelerine komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri kadar huzur hakkı ödenmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına karar verildi.

09.04.2019 TARİHLİ VE 14 SAYILI KARAR:

 

Belediye Başkanı bir yıllık faaliyet raporunu birim birim ve madde madde meclisin önünde okudu. Başkan vekili Faaliyet Raporu üzerinde Meclis Üyelerine söz verdi.

Söz alan meclis üyesi olmadı. 

Başkan Vekili okunan faaliyet raporunu meclisin onayına sundu, yapılan açık oylamada Belediye Başkanının bir yıllık faaliyetlerinin yeterliliğine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

 

09.04.2019 TARİHLİ VE 15 SAYILI KARAR:

 

Gündem maddesi olan Belediyenin hesaplarının denetimi ile ilgili Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan denetim raporu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

Denetim Komisyonunca yapılan 45 günlük bir çalışma sonucunda oluşturulan denetim komisyonu raporu meclisin bilgisine sunuldu. Komisyon raporunda Denetim esnasında harcama ve gelirlerde mevzuata aykırı herhangi bir işlem yâda ödemeye rastlanılmadığı belirtildikten sonra yapılan açık oylamada raporun Meclis toplantısına iştirak eden Meclis üyelerinin oy birliği ile kabulüne, Denetim Komisyonu üyelerine toplandıkları günler için huzur hakkı ücretlerinin ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

09.04.2019 TARİHLİ VE 16 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe Gündeme eklenen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 05.04.2019 Tarih ve 46 sayılı Müzekkeresinde Kamu Görevlileri Sendikası ile Belediyemiz adına görüşmeler yapmak ve Toplu iş sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

 

Müzekkere’de "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme İmzalanması başlıklı 32. Maddesi (Değişik: 4/4/2012-6289/22 md.) de belirtilen  “27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi ve aynı kanunun Sendika Üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığı ile sosyal denge tazminatı ödenmesi için" toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Abdullah AKSAK'a yetki verilmesi gerekmektedir Denilmekte.

 

4688 sayılı Kanunun Sendika üyeliğinin kazanılması başlıklı 14. Maddesi ile belirlenen esaslar dâhilinde, Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine istinaden istihdam edilen sözleşmeli personele, yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı Abdullah AKSAK’a yetki verilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

 

09.04.2019 TARİHLİ VE 17 SAYILI KARAR:

 

Meclisçe gündem maddesi olan Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 06.05.2019 tarihinde saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına toplantı oturumuna katılan meclis üyelerinin kabul oyu ve oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 21.04.2019