Share

2018 Yılı Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Karar Özetleri

03.12.2018 TARİHLİ VE 42 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Aralık Ayı olağan toplantısının 1. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN’in Başkanlığında 03.12.2018 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündem maddesi olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 29.11.2018 Tarih ve 375 sayılı Damlacık mahallesinin sınırlarının belirlenmesi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
      Müzekkere ’de "Damlacık Mahallesi İlçemiz Muratlı köyüne bağlı iken İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü onayı ile 1987 yılında Muratlı Köyünden ayrılarak Müstakil köy statüsüne alınmıştır.
      Ancak gerek Ceylanpınar Kaymakamlığı ve Şanlıurfa valiliği ve gerekse içişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Arşivlerinde yapılan tüm araştırmalara rağmen adı geçen köyün kuruluş tescil dosyası ve 1/25.000 ölçekli haritası ve olur yazısı bulunmadığı 10.10.2018 tarih 20152294-151.03.099-E8551 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
      Büyükşehir yasası ile Mahalle statüsüne kavuşturulan yerleşim yerlerinin sınırlarının tespit edilmesi amacıyla Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinatörlüğünde mahallinde yapılan sınır tespiti sonucu oluşturulan 1/25.000 ölçekli harita komşu Mahalle Muhtarlarınca da imza altına alınmıştır. Damlacık Mahallesinin sınırlarının belirlenmiş olduğu 1/25.000 ölçekli Haritanın Belediye Meclisince Onaylanması" talep edilmektedir.
      Damlacık Mahallesinin 1/25.000 Ölçekli ekli Haritada belirtilen sınırlarının tespitine, Belediye Kanununun 9/2 maddesi uyarınca tespit edilen sınırların onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi ve gereği için Kaymakamlık Makamına sunulmasına, oy birliği ile karar verildi.

03.12.2018 TARİHLİ VE 43 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Aralık Ayı olağan toplantısının 1. birleşimini yapmak üzere Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN'in Başkanlığında 03.12.2018 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      Meclisçe Gündem maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.11.2018 Tarih ve E.115 sayılı Norm Kadro ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde;
      5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinde "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir" hükmüne yer verilmiştir.
      Ayrıca belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Hükmü ile 22/02/2007 tarihli ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp Yürürlüğe giren (Değişik:10/04/2014 tarih ve 28968 Sayılı RG.) Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro İlke ve standartlarına dair yönetmelikte, Belediyemizin de kapsamında bulunduğu C9 sayılı cetvelde 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı RG. İle yapılan kadro değişikliğine istinaden, anılan yönetmeliğin 10. Maddesindeki; Memur kadrolarının ihdası için Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı cetvel ve 11. Maddesindeki; "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleriyle birlikte meclise sunulur." Hükümleri gereğince;
      Belediyemiz norm kadrosunda boş bulunan 4 derecelik 1 adet Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek 1 derecelik 1 adet Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdasına  Ekli II sayılı Boş kadro değişikliği cetvellerinin onaylanmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

03.12.2018 TARİHLİ VE 44 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.12.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN’in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.
      
      Meclisçe Gündeme eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30.11.2018 tarihli ve 23 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;         
      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2014 yılında hibe edilen 63 SL 705 plakalı Yol süpürme aracının üst ve alt ekipmanlarında sıklıkla arızalar olduğundan yol süpürme hizmetlerimizde yeterince verim alınamamış, Kamu yararı ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla söz konusu aracın revize edilerek Hidrolik damperli kamyon haline getirilmesine, Tescil, Ruhsat vb. işlemlerinin yapılması için Belediyemiz adına 17858213162 TC kimlik nolu Şeyhdavut ARSU’ nun yetkili kılınmasına, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

03.12.2018 TARİHLİ VE 45 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2018 yılı Aralık ayı olağan toplantısını yapmak üzere 03.12.2018 tarihinde Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN’in Başkanlığında Meclis Toplantı salonunda toplandı.

      Meclisçe Gündeme eklenen Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30.11.2018 tarihli ve 24 sayılı müzekkeresi üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;

      Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı tarafından NM0KKXTP6KJM93700 Şasi nolu 1 adet büyük boy çöp toplama aracı Belediyemize hibe edilmiş olup Belediyemizce teslim alınmıştır.

      NM0KKXTP6KJM93700 Şasi nolu aracın, Hibe olarak kabulüne, aracın Ceylanpınar Noterliğinde Tescili ile ilgili işlemlerinin yapılması için Belediyemiz adına 17858213162 TC kimlik nolu Şeyhdavut ARSU' nun yetkili kılınmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. ve 18. Maddeleri gereğince kamu hizmetine tahsis edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

03.12.2018 TARİHLİ VE 46 SAYILI KARAR:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.Maddesi gereğince, Belediyemiz Meclisi 2017 yılı Aralık Ayı olağan toplantısını yapmak üzere Belediye Başkan V. Abdüsamet DİKMEN’in Başkanlığında 03/12/2018 tarihinde Meclis Toplantı salonunda toplandı.      
   
      Meclisin Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi için yapılan görüşmelerde;
      5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi ve Meclis Çalışma yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince bir sonraki toplantı tarihinin 07.01.2019 da saat 14:00 olarak tespit edilmesine, gereği için kararın ilgili birimlere gönderilmesine ve bilgi için Kaymakamlık Makamına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 03.12.2018