Share

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

             1) Müdürlüğün  her  türlü  gelen giden  evrak  kayıtlarını  tutmak  ve  zimmet  karşılığı  ilgili  birimlere   teslimi.

             2) İşlemi biten evrakların ilgili dosyalara kaldırılarak Müdürlüğün arşivinde saklanması.
             3) Müdürlükçe  işlem  yapılan  ve  dağılımı  gereken  evrakları  giden  evraka  kaydetmek    ve  zimmet defteriyle imza karşılığı  teslim etmek                                                                                                                                 

             4) Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.
             5 ) Memur  personelin  derece  terfi  ve  kademe  ilerlemesi  terfi  tarihlerini  belirten  listelerin takibi, onaylarının alınması.                                    

             6) Memur  personelin  ücretsiz  izin   (askerlik,  doğum sonrası,  mazeret)  göreve  başlayış  ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması.
             7 ) Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K, Bağ-kur, Tahsil değişikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerinin yapılması. 
             8 ) İlk  ataması  yapılacak veya nakil gelen memur  personelin  ilk işe giriş evraklarının temin  edilerek atamasının ve işe girişinin yapılması ve yazışmada bulunulması.
             9 ) Memur  personelin  fasılalar  ile  düzenlenmiş  olan  özlük  dosyasında  muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerinin esas alınarak arşivlenmesi.
           10) Belediyemizden  naklen  giden  ve  Belediyemize  naklen  atanan  memur  personelin  özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise dosyalarının teslim alınması, işe giriş ve çıkışlarının yapılması.
           11) Mahkeme  ve  duruşma  kararlarının ilgililere  tebliğini  yaparak  alınan  tebellüğ belgelerini ilgili kurumlara gönderilmesi.
           12) Memur  Mal  Bildirim  Formu  (Memur  personelin  mal  değişikliklerinde  bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi.
           13) Personelin  evlilik ve mahkeme kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumlarına bildirilmesi.
           14) Emeklilik  hizmet  yıllarını  tamamlayanların  ve  emekliye  ayrılmak  isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması.
           15) İzinlerini     yurtdışında  geçirmek  isteyen  memurların  Valilik  Makamından   yurtdışı  izin onayının alınması.
           16) Memurların özlük  haklarına  ilişkin  çeşitli  kurumlardan  gelen  bilgi  ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap verilmesi.

           17) Özlük  dosyalarının   Nakil,  Emeklilik,   Vefat,  istifa vb.  durumlarda  sicil  numarası  sırası gözetilerek arşivlenerek muhafaza edilmesi.
          18) Personelin  Görev  Yeri  Belgesi  talebi,  hizmet  belgesi,  hususi  damgalı pasaport talebi vb. dilekçeli müracaatlarının cevaplandırılması.
          19) Memur   personelin  Hizmet  sendikalarına  üye  olma  ve  istifa  etme  aşamalarında  gerekli mevzuatın uygulanması .
          20) Açıktan Atanma, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmalarının yapılması.   

          21) 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereğince, istihdam edilen sözleşmeli personelin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi.    

          22) İşçi  personelin  görevlendirme,  emeklilik,  hizmet  akdi  feshi, mahkeme yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerini yapmak.
          23) Sakat işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal  çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirmek. 
          24) Yeni  işe  alınan işçi ve sözleşmeli personelin işe girişleri ile işten çıkışlarının SGK internet sitesinden bildirilmesi ve yazışmalarının yapılması.

          25) Her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna İşçi işgücü çizelgesini internet yoluyla bildirmek.
          26) İşçi personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi taslağı ve tutanakları ile Memur Sosyal Denge Sözleşmesi taslağı ve Tutanaklarını  hazırlamak.
          27) İşçi ve Memur Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek, disiplin kararını yazıp, onaylatarak, disiplin defterine işlemek.
          28 ) Staj  yapmak   için  belediyeye   müracaat   eden   lise   ve  yüksekokul  öğrencilerinin   staj dilekçelerini kabul ederek, staja başlayacak öğrencilerin görevlendirme işlemlerini gerçekleştirmek.
          29) Müdürlükler   tarafından   gönderilen  yıllık  izin,  mazeret  izin  ve  ücretli,  ücretsiz  izinleri onaylanması ve izin programına işlemek.
          30) İşçi  ve  memur  personelin  dolu  boş  kadrolarını  güncelleyerek  muhtelif  tarihlerde Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve 3 ayda bir  Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına göndermek.
          31) Personel kimlik kartlarının hazırlanması.
          32) İlgili  Kurumlar tarafından takibi yapılan Hizmet içi Eğitim programlarını ve Kurumumuzun yıllık Eğitim Planına istinaden yapılması gereken eğitimleri organize etmek. 

          33) Tüm kamu kurumlarından ve diğer birimlerden gelen evrak yazışmalarını yapmak.
          34) Başkanlığın verdiği diğer görevlerin (yazışma, güncelleme, bilgi temini) yerine getirilmesi.

          36) Müdürlüğün imkanları dahilinde personelin her düzeydeki problemlerinin çözümü ve ihtiyaçlarının karşılanması, personeli motive edecek faaliyetler düzenlenmesi.


 

 

 

 

 CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

İş Talebi

1.Dilekçe

15 Gün

2

Staj Talebi

1.Dilekçe

Yüksekokul talepleri 15 gün içinde;

Lise talepleri okulların açılacağı tarihten 10 gün önce

3

Nakil Talebi

1.Dilekçe

15 Gün

4

Açıktan Atanma Talebi

 

1.Dilekçe

15 Gün

 

Oluşturulma Tarihi : 13.02.2016